101. اولویت بندی عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش در بانک‌داری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک ملت)

هانیه هوشمند؛ امیر افسر

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 105-123

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2445.1161

چکیده
  هدف: تغییرات سریع در اقتصاد مبتنی بر دانش امروزی، سازمان‌ها را بر آن داشته تا جهت دست‌یابی به اهداف خود و حفظ بقایشان در جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش موفق گام نهند، اما درصورتی‌که فرهنگ سازمانی جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش فراهم نباشد، به نتیجه مطلوبی دست نخواهیم یافت. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگیِ مؤثر مدیریت ...  بیشتر

مدیریت دانش
102. بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در آرشیو دیداری صدا و سیمای مرکز قم

سعید غفاری؛ محمد علی زینالی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 111-136

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3426.1234

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در آرشیو دیداری صدا و سیما ی قم است. دلیل انتخاب این محیط، اتکاء و وابستگی کار به اطلاعات و دانش تخصصی است. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته شامل 34 سوال بود. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

103. بررسی کاربردپذیری ابزارهای رابط موجود در پیشینه‌های کتابشناختی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای نمایش روابط کتابشناختی: ضرورت بازنگری در استاندارد‌های مورد استفاده

سیده رقیه حجازی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 112-132

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.316.1021

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه تصویری از ابزارهای رابط در پیشینه‌های کتابشناختی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن‌ها با انواع روابط کتابشناختی مطرح در طبقه‌بندی‌های تیلت، اسمیراگلیا، و الگوی اف.آر.بی.آر. بود تا از این طریق بتوان به میزان تجانس آن‌ها با یکدیگر پی برد.روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش از نوع مطالعات انطباقی بود، ...  بیشتر

104. وب 2 و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

الهام رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.609

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از وب 2 انجام شده است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و با روش پیمایشی صورت گرفته وجمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه ­ی آماری آن کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که 39  نفر می­باشند.و ...  بیشتر

105. مدیریت اطلاعات دانش‌آموزان و دانشجویان برای فراهم آوردن محیطی هوشمند به منظور ارتقای سطح آموزشی آنان با استفاده از اینترنت اشیاء

محمد مرادی؛ خیراله رهسپارفرد

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 130-160

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4936.1350

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش فراهم آوردن محیطی هوشمند به منظور بهبود برنامه‌ریزی، سلامت، رفاه و در نتیجه پیشرفت تحصیلی و آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان است. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. بنابراین ابتدا شاخص‌های موثر در فرایند یادگیری با مطالعه کتب، مقالات و پرسش از افراد خبره استخراج و سپس اولویت‌بندی گردیده است. در مرحله بعد، ...  بیشتر

106. بررسی تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

زیبا محمدزاده روشتی؛ صفیه طهماسبی لیمونی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 131-162

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1380

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمرة تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار دارد. جامعة آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

107. سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه

الهام رشیدی؛ اکرم کرانی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 139-155

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.719

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان هوش سازمانی کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه است. روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی بین جامعه‌ای مشتمل بر 80 نفر از کارکنان انجام شده است. ابزارپژوهش، پرسشنامه‌ای بر اساس هفت مهارت کارل‌آلبرخت است. کارل‌آلبرخت برای هوش سازمانی مدلی با هفت بعد ارائه می‌کند: چشم اندازاستراتژیک، سرنوشت ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
108. بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

محمدحسن مرشدی تنکابنی؛ محمد تابان

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 152-177

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4033.1294

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی بود که در دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ شناسی: در این پژوهش مدل تحقیق دیویس و همکاران (1989) به عنوان مدل پایه تحقیق انتخاب شد. جامعة آماری 440 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام بود که 205 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

109. شناسایی و تحلیل موانع تجاری‌سازی دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری این رشته

صادق یاری؛ غلامرضا حیدری؛ محمدحسن عظیمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 155-180

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1417

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‌­بندی موانع تجاری­‌سازی دانش در علم اطلاعات و دانش‎‏شناسی و سنجش میزان اهمیت آن‏ها است.         روش/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع نظری- کاربردی و روش پژوهش سندی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه­ی پژوهش حاضر شامل استادان و دانشجویان مقطع دکتری در رشته‌­ی علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی ...  بیشتر

110. ترسیم و تحلیل نقشه علم‌نگاشتی برون‌دادهای حوزه جامعه اطلاعاتی از طریق هم‌رخدادی واژگان در پایگاه استنادی وب آو ساینس و آی اس سی

رضا کریمی؛ زهرا حیدرنیا

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 157-185

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1492

چکیده
  هدف: ترسیم و تحلیل نقشه علم­نگاشتی برون­دادهای حوزه جامعه اطلاعاتی از طریق هم­‌رخدادی واژگان در پایگاه استنادی وب آو ساینس 2001 تا 2018 و آی اس سی 1370 تا 1396است. روش: روش این پژوهش تحلیل همایندی واژگان بوده که از فنون علم‌سنجی است. یافته­‌ها: حوزه­‌های موضوعی جامعه اطلاعاتی، اینترنت و شکاف دیجیتالی در پایگاه وب آو ساینس و جامعه ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
111. مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در مجموعه منابع الکترونیکی بر اساس مدل جونز

سعید ملک محمدی؛ رسول زوارقی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 95-128

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3539.1246

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از سه جنبۀ دانش و نگرش و هفت فعالیت مدیریت شخصی بر اساس مدل جونز بوده است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی، و توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در سال ...  بیشتر

112. اشتباهات رایج چکیده‌های انگلیسی در پایان نامه ها: رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

الهام فراهانی؛ مهری فیروز علیزاده؛ سمیه پناهی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 103-126

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.773

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر درصدد ارزیابی ترجمه ی آکادمیک چکیده فارسی به انگلیسی و ارائه ی مدلی برای چگونگی تعیین سطح ترجمه در پژوهش های محققان است.روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جهت ارزیابی نوشتار از نمره‌دهی تحلیلی باچا-ژاکوب شامل پنج جزء محتوا، سازماندهی، دستور زبان، کاربرد واژگان و علائم سجاوندی بهره ...  بیشتر

113. بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان

زهرا رجایی خوزانی؛ نرگس اورعی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 109-120

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2694.1181

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد 5 گانه مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان (تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) می‌پردازد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان (تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های ...  بیشتر

114. بررسی تأثیر هوش سازمانی بر ارتقاء سلامت سازمانی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه

اکرم کرانی؛ الهام رشیدی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 119-143

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2513.1164

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی بر ارتقاء سلامت سازمانی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی بین جامعه‌ای مشتمل بر 80 نفر انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های، هوش سازمانی آلبرشت با 49 گویه و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن با 43 گویه می‌باشد. مولفه‌های ...  بیشتر

115. بررسی میزان انگیزش کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه گانه مک کللند

احمد شعبانی؛ نیره مرادیان نژاد؛ رسول سعادت؛ سعید رجایی پور

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 123-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.659

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه­های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه‌گانه  مک‌کللند انجام شد. روش بررسی:در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. برای نیل به اهداف تحقیق ازیک پرسشنامه محقق ساخته جهت تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه دولتی ...  بیشتر

116. دیدگاه کاربران کتابخانه های عمومی به مطالعه در محیط اینترنت(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

معصومه مسلمی؛ فهیمه کاظمی؛ محمد فرج پور

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 123-141

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1258.1089

چکیده
  هدف: هدفِ پژوهش بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه ها به مطالعه در محیط اینترنت است.روش: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده‌است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بین382 نفر از کاربران کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی توزیع شد و داده ها با استفاده ...  بیشتر

117. سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد

مهدی رحمانی؛ محسن زین العابدینی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 125-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.708

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد بود. روش‌: پژوهش به لحاظ هدف کاربردى و از لحاظ گردآوری داده‌ها تحلیلی- پیمایشی بود. برای نیل به اهداف پژوهش، علاوه بر مطالعات نظری و بررسی ادبیات پژوهش، داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته در مورد سنجش میزان آشنایی دانشجویان با مفهوم استناد گردآوری ...  بیشتر

118. سیر موضوعی و وضعیت کتب ترجمه شده در حوزه جنسیت، زنان و خانواده در ایران

فائزه سادات طباطبایی امیری؛ رضا کریمی؛ طیبه حاج باقریان

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 133-153

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2105.1140

چکیده
  در پژوهش حاضر، با استفاده از روش کتابسنجی، وضعیت کلی کتاب‌های ترجمه شده حوزه زنان و خانواده بر اساس هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت کلی کتاب‌های ترجمه شده حوزه زنان و خانواده بر اساس متغیرهایی نظیر موضوع اصلی و فرعی، زبان، نویسنده، کشور محل نشر، نوع فعالیت و جنسیت مترجمان و مؤلفان و فعالیت‌های ناشران داخلی در سطح کشور است. روش: در ...  بیشتر

119. بررسی میزان توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در شناسایی گونه‌های اطلاعاتی اینترنتی از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی

پرنا خلیل‌دزفولی؛ زاهد بیگدلی؛ علی حسین قاسمی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3649.1259

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، سنجش و مقایسه‌ی میزان توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در شناسایی گونه‌های اطلاعاتی اینترنتی است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی است. جامعه‌ی پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. حجم جامعه‌ بیش از 4500 نفر بود که به دلیل بزرگ بودن، با ...  بیشتر

120. آسیب ‏شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب ‏اعتبار شدۀ ایرانی در پایگاه‏ های اطلاعاتی اسکوپوس، گوگل‏ اسکولار و ریسرچ‏ گیت بین سال‌های 1997 تا 2017

ساناز پوروشسب

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 137-156

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3054.1200

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، آسیب‏ شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب‏ اعتبار شدۀ ایرانی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش علم‌سنجی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام مقالات سلب‏‌اعتبار شده در پایگاه‏ اطلاعاتی اسکوپوس است که 109 عنوان مقاله بازیابی شدو همان مقالات در گوگل ...  بیشتر

121. اطلاع جویی مشارکتی: مفاهیم، ابعاد، سیستم ها

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 141-162

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.605

چکیده
  هدف: در ابتدا جستجوی اطلاعات، فعالیتی فردی در نظر گرفته می‌شد، اما مطالعات در زمینه اطلاع‌ جویی نشان داد که افراد در طول فعالیت‌های جستجوی اطلاعات با یکدیگر همکاری دارند. هدف مقاله حاضر معرفی و تشریح مباحث مرتبط با اطلاع‌ جویی مشارکتی است. روش: این مقاله به روش مروری با بهره‌ گیری از منابع موجود، پس از تشریح مفاهیم اطلاع‌جویی و ...  بیشتر

122. مطالعه آلتمتریک مقاله‌های ایرانی نمایه شده در نمایه علوم اجتماعی

منصوره صراطی شیرازی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 162-190

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4982.1356

چکیده
  هدف و مساله اصلی مقاله: هدف این پژوهش بررسی حضور مقاله‌های ایرانی نمایه شده در نمایه علوم اجتماعی با استفاده از شاخص‌های آلتمتریکس و میزان حضور در شبکه های اجتماعی و بررسی ارتباط میان استنادها و امتیاز آلتمتریک مقالات می‌باشد و این مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستر مناسبی برای مقالات حوزه ...  بیشتر

123. پژوهش‌های تحلیل محتوا در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بین سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۹۷

مهدی محمدی؛ فرشته صفری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 180-203

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5006.1358

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه تحلیلی از تحقیقات تحلیل محتوایی انجام شده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بود. روش:  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با روش تحلیل محتوا انجام شد. یافته‌ ها: نشان داد که در بازه زمانی مورد مطالعه پژوهشگران به طور کلی ۴۴ پژوهش تحلیل محتوا منتشر شده است که از آنها، ۹ عنوان در قالب پایان‌نامه، ...  بیشتر

124. تفاوت های مارک 21 و یونی مارک در چیست؟

میترا پشوتنی زاده

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 121-191

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.606

چکیده
  مقدمه: امروزه کتابخانه­ ها با توجه به تهیه منابع در انواع قالبها در موضوعات و زبان های گوناگون، باید دارای فهرست­های کامل و خدمات کتابشناختی مناسب و مورد نیاز کاربران باشند.استفاده از مارک در شبکه های کتابشناختی  کتابخانه ها را به خوبی در انجام این مسئولیت یاری می رساند. هدف: در حال حاضر، یونی مارک و مارک 21 بیش از مارک­ های دیگر ...  بیشتر

125. بررسی میزان توانمندی کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ استان اصفهان در به کارگیری ابزارهای وب 2.0

عاصفه عاصمی؛ نرگس اورعی؛ زهرا رجایی خوزانی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 127-149

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.838

چکیده
  پژوهش حاضر میزان توانمندی کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ استان اصفهان در بکارگیری ابزارهای وب 2.0 را بررسی می‌کند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته است. برای آزمودن متغیرها از آزمون‌های استیودنت تک نمونه‌ای، T مستقل، آزمون تعقیبی شفه، و آزمون تحلیل واریانس ...  بیشتر