مقاله مروری
2. تحلیل ویژگی های کتابشناختی و سیر تاریخی نشر مقالات فارسی در زمینه ی خدمات و منابع مرجع

زاهد بیگدلی؛ سعید ملک محمدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1171.1074

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی سیر تاریخی انتشار مقالات فارسی در زمینه‌ی خدمات و منابع مرجع است.روش: این پژوهش مروری است و به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از تحلیل محتوا انجام گرفته است. عبارت‌ها و کلیدواژه‌های مرتبط با خدمات و منابع مرجع در مجلات و پایگاه‌های علمی ایران در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد جست‌وجو قرار گرفت. تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابداران

مرضیه گلابیان مقدم؛ حسن بهزادی؛ ایرج رداد

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1842.1126

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تطابق قابلیت‌های نرم‏افزار کتابخانه‏ای سامان (سامانه سامان) با مدل ذهنی کتابداران کتابخانه‌های عمومی است. روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا به صورت پیمایشی با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 220 کتابدار شاغل در نهاد کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شناسایی و تحلیل اولویت‌های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکتری در این رشته

غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد؛ رحیم چینی پرداز

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 49-73

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1137.1072

چکیده
  چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‌بندی محورهای پژوهشی مهم در علم اطلاعات و دانش‎‏شناسی و سنجش میزان اهمیت آن‏ها به منظور تعیین اولویت‌های پژوهشی در این رشته است. روش/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع نظری- کاربردی و روش پژوهش سندی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل اساتید و دانشجویان مقطع دکتری در رشته‌ی علم اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران

حامد آقاجانی کوپائی؛ لیلا نعمتی انارکی؛ فروزان عشوری مهرنجانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1901.1132

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیتی با رضایت‌شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی، از نوع توصیفی- تحلیلی بود. ابزارگرد آوری اطلاعات دو پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی و رضایت‌شغلی که بین 75 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تطبیقی کارایی رابط های کاربری نرم افزار جامع کد منبع باز کوها و نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهیافت کاربرمداری

زهرا چالیک؛ مرتضی کوکبی؛ محمد حسن عظیمی؛ فریده کعب عمیر

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1881.1131

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه رابط کاربری در نرم افزار جامع کتابخانه ای کد منبع باز کوها و نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهیافت کاربر مداری می باشد.پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. برای اجرای این پژوهش از طریق سرشماری تعداد کتابدارانی که با رابط های کاربری نرم افزارهای مورد مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. دیدگاه کاربران کتابخانه های عمومی به مطالعه در محیط اینترنت(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

معصومه مسلمی؛ فهیمه کاظمی؛ محمد فرج پور

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 123-141

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1258.1089

چکیده
  هدف: هدفِ پژوهش بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه ها به مطالعه در محیط اینترنت است.روش: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده‌است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بین382 نفر از کاربران کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی توزیع شد و داده ها با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. مدرسان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران، چگونه از گوگل پلاس بهره می برند؟

امیررضا اصنافی؛ مریم پاکدامن نائینی؛ محدثه دخت عصمتی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 137-160

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.297.1015

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر این است که به بررسی قابلیتهای آموزشی و پژوهشی گوگل پلاس، به عنوان یک رسانه اجتماعی، از دیدگاه مدرسان علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران بپردازد. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود. جامعه آماری، مدرسان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران بودند که از شبکه اجتماعی گوگل پلاس استفاده می‌کنند. ابزار گردآوری ...  بیشتر