مقاله مروری
1. نشریات جعلی را بشناسیم

مریم صراف زاده

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 2-14

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2354.1157

چکیده
  نشریات جعلی یا چپاولگر ، یکی از چالش های ارتباط علمی در دنیای امروز شده اند. این نشریات وجهه علمی نداشته و فقط به هدف کسب سود مالی منتشر می شوند. نشریات جعلی که خود را جزو نشریات دسترسی آزاد معرفی می کنند، فرایند داوری علمی نداشته و فقط در صورت پرداخت هزینه انتشار مقاله از سوی نویسنده، مقالات را منتشر می کنند. به دلیل شباهت ظاهری این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در محیط دیجیتال

طاهره غلامی؛ نجمه باقریان؛ نرگس خالقی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2163.1145

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با به منظور بررسی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشدگروه‌های آموزشی علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه قم در محیط دیجیتال انجام شد.روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.یافته‌ها: نتایج نشان داد مهارت دانشجویان در استفاده از محیط" اینترنت و وب" نسبت به سایر ابزارهای دیجیتال بالاتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مروری بر مطالعات مربوط به اولویت های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‏ شناسی در ایران و جهان

غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد؛ رحیم چینی پرداز

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 35-62

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.880.1051

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت مقالات و پایان‌نامه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی به منظور دستیابی به اولویت‌های پژوهش است. روش: این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام گرفت. در مجموع 77 مقاله و 16 پایان‌نامه بازیابی شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش به شیوه‌ی توصیفی و با تأمل بر رویکردها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی وضعیت دانش سلامت بیماران درمانگاه شهر دَیِر در فاصله زمانی تابستان 1395

ابوالفضل اسدنیا؛ قاسم موحدیان؛ مریم خوشکنار

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 63-82

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2422.1160

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت دانش سلامت بیماران درمانگاه شهرستان دَیِر استان بوشهر است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. برای آزمون متغیرها از از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و آزمون آنوا استفاده شد.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که جامعه مورد بررسی به لحاظ خواندن اطلاعات سلامت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

یاسمن نقی زاده؛ سعید غفاری

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2161.1144

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع توصیفی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 274 نفر به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اولویت بندی عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش در بانک‌داری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک ملت)

هانیه هوشمند؛ امیر افسر

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 105-123

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2445.1161

چکیده
  هدف: تغییرات سریع در اقتصاد مبتنی بر دانش امروزی، سازمان‌ها را بر آن داشته تا جهت دست‌یابی به اهداف خود و حفظ بقایشان در جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش موفق گام نهند، اما درصورتی‌که فرهنگ سازمانی جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش فراهم نباشد، به نتیجه مطلوبی دست نخواهیم یافت. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگیِ مؤثر مدیریت ...  بیشتر