نویسنده = ������ ���������� ������������ ��������������