اهداف و چشم انداز

چشم انداز 

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات در نظر دارد به عنوان مرجع انتشار یافته های علمی در  حوزه‌های نظری، کاربردی و توسعه ای مرتبط با مدیریت اطلاعات در میان پژوهشگران دانشگاهی و اندیشمندان قرار بگیرد و زمینه را برای تبیین رابطه بین یافته های علمی و اقدامات عملی در مجموعه های سازمانی فراهم نماید. دستیابی به جایگاه اثرگذار و الهام بخش در جامعه علمی و مجموعه های سازمانی از منظر بسترسازی برای انتشار یافته های نوین علمی و کمک به تصمیم گیری حکیمانه، چشم انداز اصلی فصلنامه را تشکیل می دهد.

 اهداف‌

 فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات درپی تحقق اهداف زیر است:        

  • بسترسازی برای  برای نشر  یافته‌ها و دیدگاه‌های علمی در حوزه مدیریت اطلاعات
  •  کمک به گسترش ارتباطات علمی در میان پژوهشگران، خوانندگان، جامعه و صنعت         
  •  ارتقاء مشاهده‌پذیری و دسترسی به یافته‌های علمی در سطح ملی و بین المللی    
  •   تسهیل شکل گیری شبکه علمی و نخبگی با محوریت موضوع نشریه
  •  ترویج گفتمان علمی در خصوص مدیریت اطلاعات و دانش در مجموعه‌های سازمانی
  •  مشارکت در توسعه مرزهای دانش با محوریت نخبگان علمی
  •  تسهیل جریان دانش تخصصی با رویکردی به چالش ها و مسائل سازمان های ایرانی
  • زمینه سازی برای تنقیح اثرات کاربست عملی فنون و ابزارهای مدیریت اطلاعات و دانش

مخاطبان اصلی

 دست اندرکاران مدیریت اطلاعات در سازمان ها،  پژوهشگران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، کتابداران، متخصصان اطلاعات و دانشجویان رشته های مرتبط (علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم مدیریت، علوم داده، علوم رایانه، مهندسی صنایع، تعامل انسان- اطلاعات، ارتباطات، زبانشناسی و مانند آنها) و سایر رشته های مرتبط، مخاطبان فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات هستند.

 

دامنه موضوعی

 

حوزه های اصلی

زیر مجموعه موضوعات

مدیریت اطلاعات

 نظریه‌های مدیریت داده و مدیریت اطلاعات

سیر تحول مدیریت اطلاعات و دانش

سیستم‌های مدیریت اطلاعات

سامانه‌های پردازش و تصمیم سازی 

ابزارهای سازمانی: آنتولوژی، تاکسونومی

هزینه - سودمندی نظام های اطلاعات

فناوری‌های نوین مدیریت اطلاعات

مدیریت دانش

نظریه‌های مدیریت دانش

تجربیات پیاده‌سازی مدیریت دانش

تنقیح مدل‌های مدیریت دانش

رویکردها، استانداردها و فنون سازماندهی دانش

نظام‌ها و سامانه‌های اشاعه و توسعه دانش

رهیافت‌های کاربست و خلق دانش

سازماندهی و تحلیل اطلاعات

نظریه‌های سازماندهی اطلاعات

داده‌کاوی و داده‌پردازی

ذخیره و  بازیابی اطلاعات

حکمرانی داده و اطلاعات

ارزش‌آفرینی داده و اطلاعات

فناوری های مدیریت اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

ارزیابی و ارزشیابی فناوری‌ها 

پیاده‌سازی و کاربست فناوری‌ها

توسعه و تکامل فناوری‌ها

انتقال و تبادل فناوری‌ها