همکاری فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات با انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران

اطلاعیه
با توجه به تفاهم نامه امضاء شده بین دانشگاه قم و  انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دانشگاه قم با همکاری انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران منتشر خواهد شد.
بدین وسیله برای هر دو طرف در مسیر خدمت به علم و فناوری کشور در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی آرزوی موفقیت دارم.