پیوندهای مفید

International Journal of Information Science and Management) IJISM )


پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی


تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی


تحقیقات کتابداری و اطلاع‏ رسانی دانشگاهی


کتابداری و اطلاع رسانی


گنجینه اسناد


مطالعات دانش شناسی


مطالعات کتابداری و علم اطلاعات


مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ( فصلنامه کتاب سابق)


PNAS) Proceeding of the National Academy of Sciences)


انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران


بانک اطلاعات نشریات کشور


پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی


پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران


پایگاه جهانی علوم جهان اسلام


پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


خانه کتاب


دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی


رهیافت


سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


سویلیکا


شورای کتاب کودک


فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات) دانشگاه آزاد اسلامی تهران شما


پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات


مجله علم سنجی کاسپین


مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری


مطالعات ادبیات کودک


نظام ها و خدمات اطلاعاتی


پژوهشنامه علم سنجی


فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات


فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات


مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی