اطلاعیه تفاهم نامه ا دانشگاه قم و انجمن ارتقاء کتابخانه های عمومی

اطلاعیه
با توجه به تفاهم نامه امضاء شده بین دانشگاه قم و انجمن ارتقاء کتابخانه های عمومی، نشریه علمی- پژوهشی علوم و فنون مدیریت اطلاعات دانشگاه قم با همکاری انجمن ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران منتشر خواهد شد.
بدین وسیله برای هر دو طرف در مسیر خدمت به علم و فناوری کشور در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی آرزوی موفقیت دارم.