نویسنده = �������� ������������ ��������
بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت دانش با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 50-78

10.22091/stim.2020.4516.1325

بلال پناهی؛ امیر لعلی سرابی؛ ابراهیم ماهری کلجاهی