کلیدواژه‌ها = کتابخانه‎های عمومی
جریمه دیرکرد منابع امانتی کتابخانه‌ها: چالش‌ها و راهکارها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 89-106

10.22091/stim.2020.5294.1378

مریم بابازاده؛ مریم صراف زاده؛ نادر نقشینه