کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش بومی
ارائه و ارزیابی مدل مدیریت دانش طب بومی در منطقه مکران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 381-414

10.22091/stim.2020.5186.1370

بهزاد دهواری؛ نصرت ریاحی نیا؛ حسن محمودی توپکانلو