کاربرد مدیریت دانش سازمانی2.0 (EKM2.0) مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه قم

2 گروه علم اطلاعات، دانشگاه قم

3 هیات علمی

چکیده

هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی کاربرد مدیریت دانش سازمانی 2.0 (EKM2.0) مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس دیدگاه مدیران صورت گرفته است.
روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران (44 نفر) تشکیل می‌دهند. داده‌های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه 31 سوالی محقق ساخته گردآوری شد و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون تی تست تک نمونه‌ای مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌‌ها: یافته‌ها بیانگر وجود تاثیر کاربرد مدیریت دانش سازمانی 2.0 مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه‌های مورد مطالعه بود. بنابراین، فرضیه‌های پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین یافته‌ها نشان داد که وضعیت شکاف‌های مورد بررسی در تمامی موارد متوسط و رو به ضعیف ارزیابی شدند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بکارگیری مدیریت دانش سازمانی 2.0 در از بین بردن شکاف مدیریتی در کتابخانه‌ها بویژه کتابخانه‌های دانشگاهی می‌تواند تاثیر گذار باشد. بنابراین، لازم است مدیران کتابخانه‌ها در این زمینه نقش بارزتری داشته باشند. همچنین نتابج پژوهش نشان داد برای کسب موفقیت بیشتر باید به مولفه‌های فناوری اطلاعات توجه بیشتری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of knowledge management 2.0 (EKM2.0) based on gap analysis in the central university libraries in Tehran from management's view

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Norouzi 1
  • Maryam Hosenzadeh 2
  • Mahdi Mohammadi 3
1 Faqultiy member of Qom University, Qom, Iran
2 Qom University, Qom, Iran
3 Qom University
چکیده [English]

Pourpos: The aim of study was to investigate the application of knowledge management 2.0 (EKM2.0) based on gap analysis in the central university libraries in Tehran.
Type of research: Acording to reseach purpose, we used correlation methods. The population of the central library administrators at universities in Tehran and 44 samples were selected. 31-item questionnaire to measure variables were collected. Using one-sample t-test hypotheses can be tested.
Result: The results showed that the six hypotheses were confirmed. Also, the effect of the application of knowledge management 2.0 enterprise management gap analyses based on the central library of Tehran's public universities from the perspective of managers and a significance level for the six hypotheses is equal to 0.000, which result represents the research hypothesis confirmed.
Originality: The results showed that all studied gaps in the framework libraries also seen And in all cases the cracks middle and poor that have already implemented this system in order to solve them is essential. To achieve optimum results should be more focused on issues related to information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise 2.0 knowledge management
  • Implementation of knowledge management
  • Enterprise 2.0 applications and academic libraries
ابزری، م.؛ شائمی، ع.؛ طالبی، ه. و منافی، س. (1391). بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودروی ایران. مدیریت دولتی، 3 (6): 19- 34.
اردکانی، س.؛ صادقی آرانی، ز. و صیادی تورانلو، ح. (1388). تجزیه و تحلیل شکاف خدمات در بانک‌های دولتی شهرستان یزد و رتبه بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک TOPSIS. مجله پژوهش‌های مدیریت، 15(9)، 67- 51.
تارخ، م.؛ میرزائی سروکلائی، ‌ر. و الوندی، ن. (1391). بررسی شکاف‌های پیاده سازی سیستم‌های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک آنالیز فاصله (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو). مطالعات مدیریت صنعتی. 9 (25): 51 -84..
تاونلی، چ (1380). مدیریت دانش و کتابخانه‌های دانشگاهی. ترجمه مهدی خادمیان. کتابداری و اطلاع رسانی. 4 (3): 99- 120.
حاضری، الف؛ صراف زاده، م(1385). مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی، نما. 5 (4) .
حسن زاده، م(1383). نقش کتابداران و اطلاع رسانان در مدیریت دانش سازمانها (با نگاهی به سر فصل‌های مقاطع سه گانه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران). فصلنامه کتاب ،15(59)، 101- 113.
فرخی استاد، م؛ پودینه، م؛ سنچولی، ح؛ کیوانی، ش(1392). بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل ترکیبی کانو و تحلیل شکاف. کنفرانس مدیریت، چالش‌ها و راهکارها. شیراز.
دانش فرد، ک و ذاکری، م(1389). تاثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابت شرکت‌های مهندسین مشاور. بصیرت، 45: 21-37.
سادات موسوی، ع؛ تاج الدینی، الف(1385). کتابخانه‌های اجتماعی: نسل جدید کتابخانه‌ها در تعامل و تقارن با جنبش 2.0. فصلنامه کتاب. ۲۲(۱): 111- 124.
محمدی، ح (1388). مدیریت دانش در سازمانهای دولتی. تدبیر. 122 (7): 30- 34.
زمانی، ب(1386). بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیأت علمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. رشد، 25(15)، 63- 49.
بردبار، غ و کنجکاو منفرد، ا (1389). ارائه و بررسی یک ساختارمدیریت دانش سازمان برای کمک به توسعه فرهنگ دانش. همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات اصفهان،
Gross, J. & Lyn, L. (2008). Twenty three steps to Learning web2. The Electronic Library, 26 (6): 790-802.
 
Cahill, K. (2009). Building a virtual branch at Vancouver public library using web2 tools program. Electronic library and information systems, 43(2): 140- 155.
 
Tseng. S., & Lin. C. (2005). Bridging the implementation gaps in the Knowledge management system for enhancing Corporate Performance. Export systems with Applications, 29(16): 163-173.
 
Bebensee, T. (2010). Knowledge Management 2.0: Exploring the Impact of web 2.0 on Knowledge Management. Library and Information Science Research, 5 (29): 156-178.
 
Charles T. Townley (2001). Knowledge Management and Academic Libraries. College & Research Libraries, 25(7): 456-479.
 
Chua, A. Y. K. & D. H. Goh (2010). A study of Web2.0 application in library websites. Library & Information Science Research, 19(32): 203- 211.
 
Cornelius, D. (2008). Knowledge Management in 2.0 World. Journal of knowledge management, 65(37): 249-267.
 
Coyle, K. (2007). Managing Technology: The Library Catalog in a 2.0 World. Journal of Academic Librarianship, 14(2): 289- 291.
 
Chen, S., Ouyang, R., & Chu, B. (2009). Managing Knowledge for Innovation. Long Range Planning, 35(3): 1- 25.
 
Hung Y. C et al (2005). Critical factors in adopting a kms for the pharmaceutical industry. Industrial M & Data systems, 105(2): 164- 183.
 
Jain, P. (2010). An empricial study of knowledge management in university libraries in SADC countries. Journal of management, 19(84): 312-329.
 
Medge, O. (2010). Knowledge Management in Libraries. Library and Information Science Research, (14): 92- 98.
 
Miller, P. (2005). Web2: building the new library. Ariadne, 23(45): 278-295.
 
Moria, L. (2009). Web 2.0 implications on Knowledge management. Journal of knowledge management, 13(1): 120- 134.
 
Paroutis, S., & Al-Saleh, A. (2009). Determinants of Knowledge sharing using web 2.0 technologies. Journal of knowledge management, 13(27): 52-63.
 
Shimazu, H., Koike, S. (2007). Km 2.0 Business Knowledge Sharing in the web 2.0 ages. NEC.thecnical journal, 2 (2): 50- 54.
 
Tian, j. (2009). Knowledge management and Knowledge creation in academia: A study based on sueveys in a japannese research university. Journal of knowledge Management, 13(2): 76- 92.
 
Tseng, S. (2008). The effects of information technology on Knowledge management Systems. Export system with Applications, Vol. 35(19): 150- 160.
 
Vashishta, R., Kumar, R., & Chandra, A. (2010). Barriers and facilitators to Knowledge management: evidances from Selected Indian universities. The IUR Journal of Knowledge Management, 8(4): 7-24.
CAPTCHA Image