تأثیر هوش استراتژیک مدیران بر چابکی سازمانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش استراتژیک مدیران بر چابکی سازمانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران آن می باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایش توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش را 172 نفر از کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و استاندارد است. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد ضریب مسیر برای تأثیر مؤلفه آینده نگری (207/3) و تدوین چشم انداز (454/2) بر چابکی سازمانی معنادار است (96/1<t) و ضریب مسیر برای تأثیر سه مؤلفه تفکر سیستمی (535/0)، انگیزش (202/1)، و مشارکت (203/0) بر چابکی سازمانی معنادار نمی باشد (96/1>t). مطابق یافته ها، مؤلفه آینده نگری به میزان 6/41 درصد و مؤلفه تدوین چشم انداز به میزان 3/26 درصد بر چابکی سازمانی کتابخانه ها تأثیر مثبت دارند. به طور کلی، هوش استراتژیک مدیران به میزان 68 درصد بر چابکی سازمانی کتابخانه ها تأثیر مثبت دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج و تاثیر هوش استراتژیک مدیران در افزایش چابکی سازمانی کتابخانه های دانشگاهی، پیشنهاد می شود، هوش استراتژیک و مؤلفه های آن هنگام گزینش و انتخاب مدیران کتابخانه ها مد نظر قرار گیرد و زمینه آموزش مؤثر برای مدیران کتابخانه های دانشگاهی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Strategic Intelligence of Managers on Organizational Agility Central Libraries of Comprehensive Universities in Tehran from the Perspective of Librarians

نویسندگان [English]

  • mahsa zolfaghari 1
  • Masumeh Karbala Aghaei Kamran 2
  • Masumeh HossinZadeh Shahri 3
1 Knowledge and Information Science, Faculty Education &amp;amp; Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Faculty Member of Al-Zahra University
3 Faculty Member of Al-Zahra University
چکیده [English]

INTRODUCTION
This study aimed to survey the impact of strategic intelligence of managers on organizational agility central libraries of public comprehensive universities in Tehran from the perspective of librarians.
METHODOLOGY
The current research is type of application and descriptive survey method. The study population included 172 librarians of central libraries of public comprehensive universities in Tehran, among these 108 people responded to the questionnaire and formed the study population. A combined researcher made and standard questionnaire was used for data collection. After collecting data, using the structural equation modeling approach, data were analyzed.
FINDING
The findings showed that the path coefficient for the impact of the foresight (3.207) and vision (2.454) component on organizational agility is significant (t>1.96) and the path coefficient for the impact of the three components of system thinking (0.535), motivation (1.202), and participation (0.203) is not a significant impact on organizational agility (t<1.96). According to the findings, the foresight component 41/6 percent and the vision component 26/3 percent of organizational agility changes directly to explain. In general, the strategic intelligence of Managers 68 percent of organizational agility changes directly to explain.
CONCLUSION
According to the results and impact of Strategic Intelligence of Manager in increasing organizational agility university libraries, it is suggested that strategic intelligence and its components to be considered when selecting university libraries managers and to be provided effective training field for university libraries managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Intelligence
  • Organizational Agility
  • University Library
آقایی، میلاد؛ آقایی، ر (1393). ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی. رشد فناوری، 10(39)، 37-43.
اکبری، پ؛ بهارستان، الف؛ و شائمی برزکی، ع (1388). تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی: مطالعه موردی. فرایند مدیریت توسعه، 26(4)، 73-100.
باقرزاده، م؛ بالوئی جامخانه، ع؛ و معافی مدنی، ر (1389). بررسی وضعیت قابلیت­های چابکی در سازمان­های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران). پژوهشگر (مدیریت)، 7(18)، 37-47.
جاویدی، ر (1391). بررسی تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی و چابکی نیروی کار در اداره کل آموزش و پرورش فارس. پایان­نامه کارشناسی­ارشد مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم­انسانی، دانشگاه پیام نور، شیراز.
حیدری، ح (1392). بررسی رابطه بین انعطاف­پذیری استراتژیک با هوش استراتژیک کارکنان بانک کشاورزی. پایان­نامه کارشناسی­ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر.
حقیقی، م(1385). کتابخانه­های دانشگاهی. دایره المعارف کتابداری و اطلاع­رسانی، ج 2، 1462-1481.
خوش­سیما، غ؛ جعفرنژاد، الف(1390). ارائه مدل ساختاری چابکی، مزیت رقابتی، و عملکرد سازمان­های تولیدی ایران. دانشور رفتار، 18(2-47)، 69-92.
رحمتیان، الف (1392). بررسی رابطه میزان هوش استراتژیک مدیران با میزان موفقیت سازمانی در دستگاه­های اجرایی شهرستان رفسنجان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد مدیریت اجرایی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان.
زنجیرچی، م، و همکاران (1390). تبیین الزامات چابکی کتابخانه­ها بر مبنای رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه­های عمومی شهرستان یزد. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه­های عمومی، 17(1)، 71-97.
سلطانی، الف (1388). هوش شش گانه؛ ابزاری هوشمند. تدبیر، 210، 21-26.
صالحی­نژاد، س(1390). بررسی رابطه بین میزان هوش استراتژیک مدیران با میزان اثربخشی آنان در دستگاه­های اجرائی شهر کرمان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان.
صالحی­نژاد، س (1392). هوش استراتژیک و آینده پژوهی در سازمان، دومین همایش ملی آینده پژوهی (تهران، 30 بهمن).
فتحیان، م؛ گلچین­پور، م؛ و خسروشاهی، س( 1385). راهکارهای چابکی در سازمان­های تولیدی. تدبیر، 175، 37-43.
فدائی، غ، ناخدا، م (1389). طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه­های دانشگاهی ­ایران: مطالعه دلفی. تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، 16(3)، 145-168.
نیک­پور، الف؛ سلاجقه، س (1389). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان­های دولتی شهر کرمان. پژوهش­های مدیریت، 3(7)، 169-184.
هورمنش، ف (1390). تأثیر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمان در گروه بهمن خودرو. پایان­نامه کارشناسی­ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
Aburub, F. (2015).Impact of ERP Systems Usage on Organizational Agility. Information & People, 28(3), 570-588.
Aguirre, J. (2015). Strategic Intelligence: A System to Manage Innovation. Estudios Gerenciales, 31, 100-110.
Hooper, M. J.; Steeple, D.; Winters, C. N. (2001). Costing Customer Value: An Appraach for The Agile Enterprise. International Journal of Operations & production Management, 21(5/6), 630-644.
Johannesson, J. (1994). The Relationships among Strategic Intelligence Aggressiveness, Capability, and The success of The strategic Intelligence Function. Degree of  Doctor of Business Administration in Strategic Management, College of Business Administration, United States international University.
Kidd, P. T. (1995, October). Agile Manufacturing: A Strategy for The 21st Century. Agile Manufacturing (Digest No. 1995/179), IEE Colloquium, England.
Kruger, J. (2010). As a Strategic Management Tool in the Long-term Insurance Industry in South Africa. Degree of Master of commerce, University of south Africa.
Liebowitz, J. (2006). Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence and Knowledge Management. New‌York: Auerbach Publications.
Maccoby, M. (2001). Successful Leaders Employ Strategic Intelligence. Research Technology Management, 44(3), 58-60.
Maccoby, M.; Margolies, R.; & Onderick Harvey, E. ([2010]). To Build Strategy that Works, You Need Strategic Intelligence.  Retrieved octobr 16, 2014, from
http://www.factorintalent.com/wp-content/uploads/2011/09/To-Build-a-Strategy-that-Works-Through-Strategic-I.pdf.
Macoby, M.; Scudder, T. (2011). Strategic Intelligence: A Conceptual System of Leadership For Change. Performance Improvement, 50(3), 32-40.
Marchand, D.; Hykes, A. (2007). Leveraging What Your Company Really Knows: A Process View of Strategic Intelligence, in Mark Xu. Managing Strategic Intelligence: Techniques and Technologies. New York: IGI Globai, 2007, 2-13.
Maskell, B. (2001). The Age of Agile Manufacturing. Supply Chain Management: An International Journal, 6(1), 5-11.
McGonagle, J.J.; Vella, C.M. (1999). The Internet Age of Competitive Intelligence. Westport: Greenwood Publishing Group.
Mulhern, J. (2008). An Exploratory Case Study of Organizational Agility in A Consortium of Small Private ColleGe Libraries. The Degree Doctor of Philosophy in Educational Leadership, The University of Dayton, Ohio.
Pirttimaki, V. (2007). Business Intelligence As A Managerial Tool in Large Fininish Companies. Thesis for the degree of Doctor of Technology, Tampere University of Technology, Tampere.
Qin, R.; Nembhard, D.A. (2010). Workforce Agility for Stochastically Diffused Conditions – A real Options Perspective. International Journal Production Economics, 125, 324-334.
Seitovirta, L.C. (2011). The Role of Strategic Intelligence Services in Corporate Decision Making. Master's Thesis, School of Economics, The Aalto University.
Sharifi, H.; Zhang, Z. (1999). A Methodology for Achieving Agility in Manufacturing Organisations: An Introduction. International Journal Production Econimics, 62, 7-22.
Tham, D.; Kim, H.M. (2002, October). Towards Strategic Intelligence with Ontology Based Enterprise Modelling and ABC. Proceedings of the IBER Conference, Las Vegas.
Vinodh, S.; Devadasan, S.R. (2011). Twenty criteria based agility assessment using fuzzy logic approach. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 54(9-12), 1219-1231.
Young, A.G. (2013). Identifying the Impact of Leadership Practices on Organizational Agility. Master of Science, School of Business and Management, Pepperdine University.
Yusuf, Y.Y.; Sarhadi, M.; & Gunasekaran, A. (1999). Agile Manufacturing: The Drivers, Concepts and Attributes. International Journal Production Economies, 62, 33-43.
Zain, M., et al. (2005). The relationship between information technology acceptance and organizational agility in Malaysia. Information & Management, 42(6), 829- 839.
 
CAPTCHA Image