مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در مجموعه منابع الکترونیکی بر اساس مدل جونز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسول انتشارات معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از سه جنبۀ دانش و نگرش و هفت فعالیت مدیریت شخصی بر اساس مدل جونز بوده است.
روش: این پژوهش به روش پیمایشی، و توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در سال تحصیلی 97 - 1396 بوده و برای تعیین جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی مجاور (1392) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی‌مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) و نرم‌افزار آماری اس پی اس اس 22 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از بین عوامل مؤثر بر مدیریت اطلاعات شخصی، نگرش دارای میانگین 18/4، دانش میانگینی با 54/3 و مجموعه فعالیت‌های هفت‌گانه مدیریت اطلاعات شخصی میانگینی برابر با 29/3 دارد و میانگین کل مدیریت اطلاعات شخصی برابر با 67/3 بوده و در سطح نسبتا" مطلوب می‌باشد. به لحاظ جنسیت و سن تفاوت معناداری در وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی وجود دارد اما به لحاظ رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: میانگین 67/3 نشان دهنده این است که وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، در سطح نسبتا" مطلوب قرار دارد و می‌توان با برگزاری کارگاه‌ها و بهبود نگرش و مهارت‌های دانشجویان در جهت شناخت بهتر نسبت به اهداف، کاربرد، فواید، فعالیت‌ها و ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی و افزایش توانمندی دانشجویان در این زمینه گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Personal information management of post graduate students of Institute for Higher Education ACECR, Khouzestan in personal electronic information collection based on the Jones Model

نویسندگان [English]

  • saeed malekmohammadi 1
  • Rasoul zavaraqi 2
2 Department of Knowledge and information science, University Tabriz, Tabriz, Iran. Professor Assistant
چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of the present research is to investigate into the personal information management (PIM) status of post graduate students of Institute for Higher Education ACECR, Khuzestan in their electronic collections based on the three aspects of knowledge, attitude, and seven PIM activities i based on Jones Model.
Methodology: This research has been done in a geodesic and descriptive-analytic method. The statistical population was post graduate students of Institute for Higher Education ACECR, Khuzestan in the year 2017 – 2018, and for determining statistical population the census method was used, and for gathering information the adjacent questionnaire (2013) was used. For data analysis, independent t test, one way variance test and SPSS 22 software were used.
Findings: The results showed that from the effective factors on personal information management, attitude with the average 4/18, knowledge with the average 3/54 and for variety of seventh personal information activities management has an average of 3/29. And the average of the whole personal information management was equal with 3/67. And is in a desired level. With respect to gender and age there were significant difference in personal information management between post graduate students but with respect to course study there weren’t any significant difference.
Conclusion: The average of 3/67 showed that the condition of personal information management of post graduate students in Institute for Higher Education ACECR of Khouzestan is in a desired level, that some workshops of students skills can be held for the better recognition of goals, application, utilities,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Information
  • personal information management
  • Post graduate students
  • Institute for Higher Education ACECR
  • Khuzestan
آزاده، ف.؛ جدیدی، ز.؛ حقانی، ح(1396). بررسی میزان به کارگیری مدیریت اطلاعات شخصی (PIM) توسط اعضای هیات علمی دانشکده‌های پیراپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در 1393. مجله پیاورد سلامت، 11(1)، 44-52.
آموزنده، م.؛ تاجداران، م.؛ غائبی، الف (1393). بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی 91- 1390. دانش شناسی، 7 (25)، 9-19.
دلقندی، ف.؛ ریاحی‌نیا، ن(1393). مدیریت اطلاعات شخصی آکادمیک: بررسی موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 1(3)، 97-106.
زوارقی، ر.؛ صفایی، م(1391). مدیریت اطلاعات شخصی(PIM): مروری بر مفاهیم. فصلنامه‌ی علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 27(4)، 1053-1081.
سلیمانی، هـ. (1395). بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مدل جونز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران، اهواز.
شکاری، م.؛ فهیم‌نیا، ف.؛ حیدری، غ (1394). سنجش میزان کاربست مؤلفه‌های مدیریت اطلاعات الکترونیکی شخصی توسط اعضای هیئت علمی. تعامل انسان و اطلاعات، 2(1)، 34-49.
صالح‌نژاد، ز.؛ هاشم‌زاده، م.؛ کیانی، م (1394). واکاوی رفتار مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در فضای رقومی. تعامل انسان و اطلاعات، 2(2)، 9-18.
صدقی، ش.؛ رودباری، م.؛ عبدالهی، ن؛ عبداللهی، ل؛ حاصلی، م؛ زرقانی، م (1393). واکاوی آشنایی دانشجویان با مدیریت اطلاعات شخصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت، 8(4): 354-367.
کوکبی، م.؛ حیدری، غ.؛ مجاور، آ (1396). بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در مجموعه اطلاعات الکترونیکی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20(4)، 56-79.
کوکبی، م.؛ مجاور، آ.؛ حیدری، غ؛ شکاری، م (1394). جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه‌ی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1 (1)، 5-46.
مجاور، آ(1392). بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در مجموعه‌ی اطلاعات الکترونیکی شخصی بر اساس مدل جونز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران، اهواز.
Ameen, K. (2016). Personal Information Management Practices and Behaviors of Social Sciences’ Students. PAKISTAN JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT & LIBRARIES (PJIM&L), 18(1)12-24.
Jones, W. (2010). Personal Information management (PIM). Encyclopedia of Library and Information Science. (3th ed.). Washington: Information School, University of Washington.
Jones, W. (2007). Personal Information Management. Ann. Rev. Inform. Sci. Technol. (ARIST), 41(1), 453-504.
Majid, S., San, M. M., Tun, S. T. N., Zar, T. (2010). Using Internet Services for Personal Information Management. In Serap Kurbanoğlu et al. (Eds.). Technological Convergence and Social Networks in Information Management: Second International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 22-24, 2010., Volume: 96, 110-119 . Available at: http:// bilgiyonetimi.net/bildiriler/majid.pdf. (Accessed 16 Nov. 2012)
 
Molazadeh, M., Zeinali, A., Geraily, G., & Shirazi, A. (2017). Investigating the use of personal information management strategies by faculty members of three medical sciences universities in Iran. MIER Journal of Educational Studies, Trends and Practices7(1). 107-120.
Osae Otopah, F.; Dadzie, P. (2013). Personal information management practices of students and its implications for library services. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 65(2), 143-160.
CAPTCHA Image