ارزیابی سواد رسانه ای و اطلاعاتی کاربران مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کتابدار مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارزیابی سواد رسانه ای و اطلاعاتی کاربران مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی است. جامعه آماری عبارت است از کاربران فعال مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان. نمونه ها با بهره گیری از فرمول کوکران معادل 170 نفر بوده اند. روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای بوده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سواد رسانه ای و اطلاعاتی اشرفی ریزی، حسن زاده،و کاظم پور (1392) استفاده شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار آماری spss و از روش آماری خی دو بهره گرفته شد. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر میزان استفاده هدفمند از رسانه ها، شیوه استفاده از رسانه ها در نمونه های مورد بررسی پایین تر از حد متوسط است. میزان ارزشیابی اطلاعات، میزان ترکیب اطلاعات، میزان تبادل اطلاعات و میزان رعایت حق مولف در نمونه های مورد بررسی بالاتر از حد متوسط است. در نتیجه کاربران برای آنکه به انتخابی که با نیاز آنان منطبق باشد دست یابند، راهی ندارند جز آنکه به ابزار سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی مجهز شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the media and information literacy of users in National Library and Archives Organization of Sistan and Baluchestan

نویسنده [English]

  • goli bagherinia
Librarian of the National Library and Archives of Sistan and Baluchestan,
چکیده [English]

abstract
The main purpose of this study was to evaluate the competencies of media and information literacy in users National Library and Archives Organization of Sistan and Baluchistan. The research methodology was survey. In the present study population consists of all users National Library and Archives Organization of Sistan and Baluchestan. Samples were also a sample of 170 people that were choosen by Random sampling - a class. In order to collect data were used the questionnaire for AshrafiRizi et al (1392) based on UNESCO's media literacy indicators. In order to analyze the data was used software and spss t- sample. Based on the result, The intended use of the media, how to use the media in the samples is lower than average. The evaluation information, the combined information, the exchange of information and observance of copyright in the sample studied is higher than average. there is a significant The media and information literacy among women and men, amount of media and information literacy, more men than women. there is a significant difference in Media literacy and information between the different levels of education. PhD and master's degree students have more information and media literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media and information literacy
  • users
  • National Library
  • Archives Organization of Sistan and Baluchistan
ابراهیمی، ز(1392). فناوری های نوین آموزشی، تهران: انتشارات راه.
اسمعیل پونکی، الف؛ اسمعیلی گیوی، م و فهیم نیا، ف (1394). بررسی رابطه سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانششناسی. دانش و مدیریت اطلاعات. 2(4)، 76-64.
اشرفی ریزی،ح.؛ رمضانی،الف؛ آقاجانی،ح.؛ کاظم پور،ز (1392). بررسی میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نظام ها و خدمات اطلاعاتی. 2(6): 34-17.
اشرفی ریزی، ح.؛ حسن زاده، د. و کاظم پور، ز (1393). میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی در بین دانشجویان براساس شاخصهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی یونسکو. مدیریت اطلاعات سلامت. 11(4)، 334-324.
بصیریان، ح و بصیریان، ر(1385). درآمدی به سواد رسانه ای و تفکر انتقادی. فصلنامه رسانه،(17)4، 50-33.
سلیمان، س.؛ خسروی، ف. و حداد، ز(1392). ارزیابی سواد رسانه ای دانشجویان و دانش آموزان شهر تهران. مجله جهانی رسانه. 8(2): 74-52. 
صادقی، ج(1389). سنجش سواد اطلاعاتی کارکنان خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
طبیب نیا،و (1384). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات.
مزرعی جوشری،س (1388). بررسی جامعه شناختی تقابل بین فرهنگ و فناوری نوین ارتباط (تلفن همراه و اینترنت). علوم اجتماعی. 24(6): 105-100.
نصیری، ب و عقیلی، و (1391). بررسى آموزش سواد رسانه اى در کشورهاى کانادا و ژاپن. نوآوریهاى آموزشى. 41(11)، 159-137.
 
Al-Mamary YH., Shamsuddin Al and Aziati N. (2015). Investigating The Key Factors Influencing On Management Information Systems Adoption Among Telecommunication Companies In Yemen: The Conceptual Framework Development. Energy, Information And Communications, 6(1):59-68.
Begum D. (2012). Promoting Media and Information Literacy: A Case Study of BangladeshPublic Sector. Paper presented at the International Conference on Media and InformationLiteracy for Knowledge Societies, Moscow: Russian Federation.
koc, m &barut, e. (2016). Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university students. Computers in Human Behavior. 63, 834-843.
Lee L., Chen., D., Li J. & Lin T. (2015). Understanding new media literacy: The development of a measuring instrument. Computers & Education. 85, 84-93.
Moeller S., Joseph A., Lau J., &Carbo T. (2011). Towards media and information literacy indicators. Paris: UNESCO.
Singh J. (2012). Placing Media and Information Literacy at the Core of Instruction. Paper presented at the International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge Societies, Moscow: Russian Federation.
Tsiknakis M and Kouroubali A. (2009). Organizational Factors Affecting Successful Adoption Of Innovative Ehealth Services: A Case Study Employing The FITT Framework. Medical Informatics, 78(1): 39-52.
Unesco. (2007). Global Framework On Mil Indicators Retrieved 01/08/2013, 2013, From Http://Www.Unesco.Org/New/En/Communication-And-Information/Mediadevelopment/Media-Literacy/Global-Framework-On-Mil-Indicators/.
Wilson C. (2012). Media and Information Literacy: Pedagogy and Possibilities. Comunicar, 20(39), 15- 22.
 
CAPTCHA Image