بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت سازمان های دولتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران .

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی بود که در دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌ شناسی: در این پژوهش مدل تحقیق دیویس و همکاران (1989) به عنوان مدل پایه تحقیق انتخاب شد. جامعة آماری 440 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام بود که 205 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامۀ پذیرش فناوری اطلاعات و بالندگی سازمانی است. جهت تعیین روایی پرسشنامه ­های مذکور از روایی محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی، از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفتند. تحلیل داده­ ها نیز با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS انجام شد.
یافته­ ها: نشان داد که بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات و بالندگی سازمانی روابط معناداری وجود دارد. همچنین سهولت درک شده با ضریب همبستگی 797/0 و سودمندی درک شده با ضریب همبستگی 405/0 در بالندگی سازمانی به صورت معناداری تاثیرگذار است.
نتیجه­ گیری: فناوری اطلاعات یک دارایی استراتژیک مهم برای سازمان­ها به شمار می­ رود که می­توان از آن برای بهبود عملکرد سازمانی و رقابت راهبردی استفاده کرد. همچنین زمینه را برای اجرای بهتر استراتژی‌های سازمان فراهم می ­نماید و کارکنان را در جهت تحقق اهداف سازمان یاری می­ کند که در نهایت موجب بالندگی سازمانی می­ شود. بنابراین مدیران باید در جهت پیاده­ سازی فناوری اطلاعات در سازمان­ ها گام بردارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Acceptance factors of Information Technology in Organizational Development (Case Study: Staff of Ilam University)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Morshedi Tonekaboni 1
  • Mohammad Taban 2
1 M.Sc., Management of Government Organizations, Ilam University, Ilam, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Ilam University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the relationship between the acceptance factors of information technology in organizational development at Ilam University.
Methodology: In this study, the research model of Davis et al. (1989) was selected as the basic model of research. The statistical population was 440 employees of Ilam University, of which 205 were examined as statistical samples. The data collection tool includes two questionnaires for information technology acceptance and organizational development. Content validity was used to determine the validity of the mentioned questionnaires and to confirm the reliability, they were confirmed by Cronbach's alpha method. Data analysis was also performed using SPSS statistical software.
Findings: The findings showed that there is a significant relationship between the acceptance factors of information technology and organizational development. Also, the perceived ease with a correlation coefficient of 0.797 and the perceived usefulness with a correlation coefficient of 0.405 have a significant effect on organizational development.
Conclusion: Information technology is an important strategic asset for organizations that can be used to improve organizational performance and strategic competition. It also provides the ground for better implementation of the organization's strategies and helps staff to achieve the organization's goals, which ultimately leads to organizational development. Therefore, managers should take steps to implement information technology in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Organizational Development
  • University of Ilam
1. پژوهان، ا. (1393). ارتباط بالندگی سازمانی با عزت نفس و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه پیام نور استان کردستان. مدیریت سازمان­های دولتی، 2(8): 77-94.
2. ترکمان، م. (1395). بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با بالندگی سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 9(33):91- 118.
3. جهانگیر، غ.ح.؛ دیانی، م.ح.؛ نوکاریزی، م. (1394). توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی – اجتماعی. پژوهش­نامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 5(2):319- 339.
4. حسین­زاده، آ.؛ صفری، ث. (1396). تبیین نقش بالندگی کارکنان بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور). نامه آموزش عالی (دوره جدید)، 11(41):199-218.
5. خسروی­پور، ب.؛ پورجاوید، س. (1395). عامل­های تأثیرگذار بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاوند. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 38: 40-50.
6. دعایی، حبیب­اله؛ پور، س.؛ رضایی­راد، م.؛ خریدار، ف. (1392). درک تأثیرگذاری بالندگی و عدالت سازمانی از منظر شاخص­های رفتاری. مدیریت تحول، 5(10): 145-168.
7. رشادت­جو، ح. (1395). تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه­ای کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) در شرکت کانی کاوان. آموزش و توسعه منابع انسانی، 3(8): 123-141.
8. شاهزیدی، م.ر. (1395). بررسی رابطه بین فرهنگ کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در شرکت فرآوری و صادرات سنگ رنان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام­نور، واحد بین­الملل کیش.
9. شفیعی­زاده، ر. (1392). تعیین رابطه بالندگی سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارمندان شعب تهران بانک سامان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
10. عظیم­پور راد، م. (1395). بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت الکترونیکی شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان ساکن منطقه هجده شهر تهران). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام­ نور، واحد تهران غرب.
11. غیاثی­فرد، ح. (1394). بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت و نوآوری در سازمان (مطالعه موردی: مرکز طراحی شهید یزدانی سازمان صنایع هوافضا). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام­ نور، واحد تهران غرب.
12. قلاوندی، ح.؛ علی­زاده، م. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات. فناوری آموزش، 9(2): 105- 113.
13. قنبری، س.؛ کریمی، ا. (1395). بررسی تأثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات براساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM). مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 5(1): 9-36.
14. محمدی زمان، م. (1397). طراحی درک عوامل مؤثر بر رفتار پذیرش فناوری اطلاعات (مطالعه موردی مشتریان بانک ملی). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت.
15. محمدی، ع.؛ امیری، ی. (1392). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی با رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4): 195- 218.
16. منصورزاده، م.؛ محمودی، ف.؛ حبیبی، ح. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان براساس الگوی پذیرش فناوری3. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(5):357- 370.
17. نادری­بنی، م.؛ دلشاد، ع.؛ محمدی، ف.؛ ادیب­زاده، م. (1394). عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در هتل­های شهر شیراز. مطالعات مدیریت گردشگری، 10(29): 69- 93.
18. نجفی، ا.؛ جعفرپور، م.؛ باقرحبی، م. (1390). بررسی متغیرهای رفتاری موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان (مطالعه در یک سازمان نظامی). روانشناسی نظامی، 2(7): 61- 75.
19. نیکوفر، م.؛ مظاهری، م. (1396). نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده­های تربیت بدنی کشور. پژوهش­های مدیریت عمومی، 10(36): 211-232.
 
20. Berrett, B. ; Murphy, J. & Sullivan, J. (2012). Administrator insights and reflections: Technology integration in schools. The Qualitative Report, 17(1): 200-221.
21. Davis, F.D. ; Bagozzi, R.P. & Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Manag Sci, 35(8): 982-1003.
22. Davis, F.D. ; Bagozzi, R.P. & Warshaw, P.R. (1992). Extrinsic and intrinsic motivation to use computers in the workplace 1. Journal of applied social psychology, 22(14): 1111-1132.
23. Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading (Massachusetts), Addison-Wesley publishing Co.
24. Gupta, B. ; Dasgupta, S. & Gupta, A. (2008). Adoption of ICT in a Government Organization in a Developing Country: An Empirical Study. Journal of Strategic Information System, 17: 140-154.
25. Jan, A.Un. & Contreras, V. (2011). Technology acceptance model for the use of information technology in universities. Computers in Human Behavior, 27: 845-851.
26. Karakaya, A. & Yilmaz, K. (2013). Problem Solving Approach at Organizational Development Activities: A Research at Karabuk University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99: 322-331.
27. Khasawneh, O.Y. (2018). Technophobia without boarders: The influence of technophobia and emotional intelligence on technology acceptance and the moderating influence of organizational climate. Computers in Human Behavior, 88: 210-218.
28. Lee, S. & Kim, B.G. (2009). Factors Affecting the Usage of Internet: A Confirmatory Study. Computer in Human Behavior, 25: 191-201.
29. Marangunić, N. & Granić, A. (2015). Technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013. Universal Access in the Information Society, 14(1): 81-95. Doi: 10.1007/s10209-014-0348-1
30. Mastari Farahani, F. ; Rezaei Sharif, A. & Ostadhasanloo, H.  (2012). Obstacles of using information and communication technology in learning-teaching process. Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 5(1): 15-21.
31. Nigg, C.R. ; Lippke, S. & Maddock, J.E. (2009). Factorial Invariance of the Theory of Planned Behavior Applied to Physical Activity across Gender, Age, and Ethnic Groups. Psychology of Sport and Exercise, 10: 219-225.
32. Scherer, R. ; Siddiq, F. & Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers’ adoption of digital technology in education. Computers & Education, 128: 1-35.
33. Shatrevich, V. (2014). Industrial structures as competitive factor in organization development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110: 871-878.
34. Shimoni, B. (2017). A sociological perspective to organization development. Organizational Dynamics, 46(3): 165-170.
35. Steinert, Y. ; Naismith, L. & Mann, K. (2012). Faculty development initiatives designed to promote leadership in medical education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 19. Medical teacher, 34(6): 483-503.
36. Venkatesh, V. ; Morris, M.G. ; Davis, G.B. & Davis, F.D. (2003). User acceptance of information technology: toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3): 425-478.
37. Witek-Crabb, A. (2014). Business growth versus organizational development reflected in strategic management of Polish small, medium and large enterprises. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150: 66-76.
CAPTCHA Image