تاثیر اعتیاد اینترنتی، سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

هدف: امروزه استفاده از اینترنت و فضای مجازی در میان همه گروه‌های اجتماعی از جذابیت خاصی بر خوردار است و بر ارزش‌ها، نگرش‌ها و هویت فرهنگی، اجتماعی تاثیر می‌گذارد و پیامدها و آثار نامطلوبی را نیز به همراه می‌آورد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه بین اعتیاد اینترنتی و سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم است.
روش‌شناسی: نوع پژوهش توصیفی، همبستگی چندمتغیره است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه قم و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی است. اطلاعات از طریق سه پرسشنامه اعتیاد اینترنتی و سلامت روانی و معنوی جمع‌آوری و روایی و پایایی آنها محاسبه گردید.
یافته‌ها: بین اعتیاد اینترنتی (مشکلات اجتماعی، فقدان کنترل، استفاده بیش از حد از چت‌روم، بی‌توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی) و سلامت روانی(جسمانی­سازی، اضطراب و بی‌خوابی، عملکرد اجتماعی ضعیف و افسردگی) با سلامت معنوی دانشجویان رابطه چندگانه و معناداری وجود دارد.
نتایج: بهره‌وری دانشجویان در استفاده بیش از حد از اینترنت، پایین می‏آید، آنها حتی در صورت کناره‌گیری از اینترنت، دچار علائم اختلال می‌شوند. در واقع آنها ممکن است دچار اختلالات روحی مثل احساس تنهایی، افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی شوند و نتایج زیانباری برای جامعه و دانشگاه بدنبال داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Internet Addiction, Mental Health and Spiritual Well-being of Students at Qom University

نویسندگان [English]

  • reza jafariharandi 1
  • sosan bahrami 2
1 Associate Professor, Literature &Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran.
2 Assitant Professor, Literature &Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Purpose: Nowadays, the use of the Internet and virtual space is of particular interest among all social groups and affects the values, attitudes and cultural identity of the community and also brings about undesirable consequences and effects. This paper aimed to determine the relationship between Internet addiction and mental health and spiritual well-being of students at Qom University.
Methodology: descriptive and multivariate correlation. The statistical population consisted of students from Qom University selected by stratified random sampling. Data were then collected through three questionnaires (Internet addiction and mental health and spiritual well-being) whose validity and reliability were calculated.
Findings: there was multiple and meaningful relationships between Internet addiction (social problems, lack of control, chat routine abuse, neglecting occupational and educational tasks) and mental health (physical, anxiety and insomnia, poor social functioning and depression) with spiritual health of students.
Conclusion: Students’ productivity is down as a consequence of extreme use of the Internet and they even get disturbed if they step down from the Internet. In fact, they may suffer from mental disorders such as loneliness, depression and loss of meaning in life resulting in harmful consequences for society and the university.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • mental health
  • spiritual well-being
  • students
  • Qom university
1. اسماعیلی، ه.؛ رحمانی، ش.؛ کاظمی،ا؛  علی احمدی، م. (1395). ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(34): 241-221.
2. امیدواری، ا.ع.؛ صارمی، ع.ا. (۱۳۸۱). اعتیاد به اینترنت: توصیف، سبب‌شناسی، پیشگیری، درمان و مقیاس‌های سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت. مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی پردیس، مشهد: انتشارات تمرین.
3. حیدری سورشجانی، س. (1391). رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در کاربران خانگی شهر اهواز. در: نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی نوپدید. تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
4. دادخواه، ب؛ محمدی، مع؛ مظفری، ن. (1385). وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، 6(19): 36 -31.
5. دیباج‌نیا، پ.؛ بختیاری، م. (1381). وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشکده توانبخشی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1(4): 27-32.
6. زارع‌نژاد، ح.؛ موسوی نسب، مح.؛ امیری، و. (1395). بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با شادکامی ذهنی و سلامت روان دانشجویان. کنفرانس روانشناسی علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین‌المللی،3(2و3). 7-13.
7. زکایی، م. (1383). جوانان و فراغت مجازی. مطالعات جوانان، 6: 4-12.
8. عسگری، پ.؛ روشنی، خ.؛ مهری آدریانی، م. (1389). رابطه اعتقادات مذهبی و خوش‌بینی با سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز. یافته‌های نو در روانشناسی،4(10):27 -39 .
9. گرینفیلد، د .(1384). اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن. ره آورد نور، 12: 48-51.
10. گل‌صفت، ش. (1395). تاثیر فضای مجازی و تلفن همراه بر سلامت روان دانشجویان. در: چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.
11. محسنی، م، ( 1380). جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: نشر دیدار.
12. مظفری‌‌نیا، ف؛ امین شکروی، ف؛ حیدرنیا، ع. (1393). رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 2(2): 106-97.
13. مقیمیان، م.؛ سلمانی، ف.؛ آذر برزین، م. (1390). ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی قم، 5(3): 31-36.
14. یزدی فیض آبادی، و.؛ سیف‌الدینی، ر.؛ قندی، م.؛ مهرالحسنی، م. ح. (1396). تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت: مرور کوتاهی بر نقدها و ضرورت یک تغییر پارادایم. اپیدمیولوژی ایران، 13(5): 155-165.  
 
15. Bahrami, S. (2017). Evaluating use and attitude towards social Media Networking for University students. IIOABJ. 8(1). P: 1-5.
16. Biggs, S. (2000). Global Village or Urban Jungle: Culture, Self-Construal, and the Internet, Proceedings of the Media Ecology Association. 1: 28-35
17. Bullen, P; Harré, N (2000). The Internet: It’s Effects on Fatety and Behaviour Implications for Adolescents, Department of Psychology, University of Auckland, November.
18. Ellison, CW (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of Psychology and Theoloy. 114. P: 330- 340.
19. Favaretto, G; Morandin, I; Gava, M; Binotto,F (2004). Internet and psychopathology: an analysis of the use of the Web by 1075 students at secondary school.Epidemiol psichiatr Soc. 54(4). P: 134- 249
20. Fenichel, M (2003) .Internet Addiction: Addictive Behavior, Transference or More?,www.fenichel.com/addiction.shtml
21. Goetz, T; Cronjaeger, H; Frenzel, A C; Ludthe, O; Hall, NC (2010). Academic self-concept and emotion relations: domain specificity and age effects. Contemporary Educational Psychology. 35. P: 44-58.
22. Gabler, WM(2004). The Relationship of Prayer and Internal Religiosity to Mental and Spiritual Well-being. Master thesis, University of Wisconsin-Stout
23. Hsieh, YP; Shen, ACT; Wei, HS; Feng, JY; Huang, SCY; Hwa, H L(2016). Associations between child maltreatment, PTSD, and internet addiction among Taiwanese students. Computers in Human Behavior. 56. P: 209- 214.
24. Lim, Jin-Sook; Bae, YK; Kim, SS (2004). A Learning System for Internet Addiction Prevention. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’04).
25. Mays, VM; Kilpatrick,R; Cochran, SD; Calzo,JP(2004). The relationship of religion/spirituality to optimism, perceived health status and HIV progression in seropositive African American men who have sex with men. International Conference on AIDS. University of California, School of Public Health, Los Angeles, United States.
26. Pinnelli, S (2002). Internet Addiction Disorder and Identity on line: the Educational Relationship. Conference: 2002 Informing Science + IT Education Conference. DOI: 10.28945/2557.
 27. Seth, A (2003). The Internet: Addiction or Hobby? Active Karma Ventures Pvt. Ltd. Sexuality Education Resource center (2003), what is sexual dependence/ Addiction?
28. Yen JY; Ko, CH; Yen, CF, et al (2007). Ppsychiatic and internet addiction with internet addiction: comparition with substance use. PCN. 62. P: 9-16.
29. Young, KS (1999). Internet addiction Symptoms, evaluation and treatment. Innovations in Clinical Practice. 17. P: 19-31
30. Young, KS; Rogers, RC (1998). The relationship between depression and internet addiction. Cyberpsychol Behav. 1. P: 25- 28.
CAPTCHA Image