بررسی عملکرد موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و میزان همپوشانی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و میزان همپوشانی آنها می‌باشد.
روش­شناسی: پژوهش کاربردی حاضر از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری، شامل تمام موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی فعال در وب بوده که بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، هفت موتور کاوش و پنج ابرموتور کاوش عمومی اصلی که در   searchenginewatch.com  www. انتخاب شدند. سپس نتایج با استفاده از فرمول های دقت و بازیافت در نرم افزار اکسل مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین به منظور آزمون فرضیه از دو آزمون خی دو و t زوجی، با استفاده از نرم­افزار اس­پی­اس­اس نسخه 21 انجام گرفت.
یافته‌ها: در میان 7 موتور کاوش مورد بررسی، موتور کاوش گوگل بیشترین میزان دقت را در بازیابی اطلاعات مرتبط کسب کرد و در میان 5 ابرموتور کاوش مورد بررسی، متاگوفر، بیشترین میزان دقت را بدست آورد. علاوه بر این، موتورهای کاوش گوگل و یاندکس، بیشترین میزان همپوشانی را با یکدیگر داشتند و موتور کاوش گیگابلاست کمترین میزان همپوشانی را با سایر موتورهای کاوش از خود نشان داد.
نتیجه گیری: به طور کلی مشخص شد موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش عمومی عملکرد یکسانی در بازیابی اطلاعات مرتبط با رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دارند و فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه ابرموتورهای کاوش عملکرد بهتری در بازیابی اطلاعات مرتبط دارند با توجه به نتایج بدست آمده رد شد. همچنین از نظر همپوشانی نیز می­توان گفت استفاده از ابرموتورهای کاوش نسبت به موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات این رشته ارجح­تر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and Comparing the Performance of Search Engines and Meta Search Engines in Retrieving Information in the Field of Information Sciences and Knowledge Studies

نویسندگان [English]

 • mina ghasemi alvari
 • neda abbasi dashtaki
Department of knowledge and information science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: the purpose of this study was to explore and compare the performance of search engines and meta search engines in information retrieval of information science and knowledge science.
Methodology: the research is applied one and in semi-experimental design. The statistical population consisted of all search engines and meta search engines active on the web divided into two categories of exploratory engines and exploratory meta search based on randomized sampling. In these two categories, seven search engines were selected based on purposeful sampling and five metasearch engines were also selected from www.searchenginewatch.com.
Findings: among the seven search engine searches, Google search engine obtained the highest precision in retrieving relevant information, and among the five metasearch engines metagofer was identified as having the most precision. Moreover, the Google search engine and Yandex have the most overlap, and gigablast search engine showed the lowest overlap with the other search engines.
Conclusion: search engines and metasearch engines have the same function in retrieving information related to the field of information Science and Knowledge Studies. The hypothesis of the research regarding the better performance in information retrieval has been rejected due the achieved results.  However, in relation with overlap issues metasearch engines are of higher preference.کلیدواژه‌ها [English]

 • information retrieval
 • search engines
 • meta search engines
 • Information Science and Knowledge Studies
 1.  

   

  1. اسفندیاری­مقدم، ع. (1384). بررسی نتایج جستجو در ابرموتورهای کاوش و موتورهای تحت پوشش آنها از جنبه همپوشانی و رتبه­بندی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مشهد: دانشگاه فردوسی.
  2. اصلانیان، ح.؛ قاضی میرسعید، ج. (1393). بررسی مقایسه‌ای منتخبی از ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماری‌های شکاف کام و لب در فاصله سال‌های 2015 – 2013.کمیتهتحقیقاتدانشجویی معاونتپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیمشهد، 17(59): 60-67.
  3. حریری، ن.؛ امامی، ز.؛ ملک، م. (1394). دقت و جامعیت موتورهای جستجوی عمومی در بازیابی تصاویر بیماری‌های مهم غدد درون­ریز. غدددرون­ریزومتابولیسمایران،17(2) :97-104.
  4. خوشیان، ن. (1394). مقایسه نتایج بازیابی شده از ابرموتورهای کاوش وبی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. نظام­ها و خدمات اطلاعاتی،4(2): 63-80.
  5. علی بیک، م.؛ جمشیدی اورک، ر.؛ اصغری هینه آباد، ل. (1390). بررسی همپوشانی سنتی، نسبی و درجه آزادی مرکب در دو پایگاه داده PubMed و Scopus در زمینه موضوعی بیماری‌های قلبی – عروقی. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(3): 345-353.
  6. قاضی میرسعید، ج.؛ پورامینی، ز. (1393). میزان همپوشانی مقالات سیستم تنفسی در دو پایگاه اطلاعاتی scopus  و web of science: گزارش کوتاه. مجلهدانشکدهپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیتهران، 72(12): 854- 859.
  7. قاضی­میرسعید، ج؛ حقانی، ح؛ اکبری، ع. (1386). مطالعه مقایسه‌ای موتورهای کاوش عمومی و ابرموتورهای کاوش عمومی منتخب در بازیابی اطلاعات فیزیوتراپی از شبکه جهانی وب و تعیین میزان همپوشانی میان آنها. مدیریت اطلاعاتسلامت،4(1): 11-21.
  8. کوشا، ک. ( 1381). ابزار‌های کاوش اینترنت: اصول، مهارت‌ها و امکانات جستجو در وب. تهران: کتابدار.
  9. محمداسماعیل، ص.؛ فیروزی، ص. (1388). مقایسه میزان همپوشانى نتایج بازیابى شده در موتورهاى کاوش و ابرموتورهاى کاوش در بازیابى اطلاعات نانو تکنولوژى.  اطلاع­یابیواطلاع­رسانی،23:17-24.
  10. محمداسماعیل، ص.؛ قائمی، م. (1388). مقایسه میزان همپوشانی نتایج بازیابی شده در موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی. اطلاع­یابی و اطلاع­رسانی،2: 55-61.
  11. محمداسماعیل، ص.؛ منصورکیایی، ر. (1388). مقایسه موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات علم فیزیک و میزان همپوشانی آنها.  مطالعاتملیکتابداریو سازماندهیاطلاعات،22(3):131-140.
   1. Clarke, S.J. (2000) .Search Engines for the World Wide Web. Journal of Internet Cataloging,2(3-4): 81-.93
   2. minnie, D.& srinivasan, S .( 2011) Meta search engine with an intelligent Interface for information retrieval on Multiple domains. International Journal of Computer Science, Engineering and Information Technology (IJCSEIT), 1(4):37-45.
   3. Egghe, L., & Goovaerts, M. (2007). A note on measuring overlap. Journal of Information Science,33 (2): 189-195.
   4. Rather, R. A., Lone, F. A. & Shah, G. J. (2008). Overlap in Web search results: A study of five search engines. Library Philosophy and Practice (e-journal), 226.
   5. Salman Mohajer, F. (2016). Reviewing the Overlap of Results among Google, Yahoo, and Bing Search Engines. International Academic Journal of Science and Engineering, 3 (1): 60- 66.
   6. Shafi, S. M.,& Rather, R. A. (2005). Precision and recall of five search engines for retrieval of scholarly Information in the fild of Biotechnology. Webology, 2(2): 42-47.
   7. Spink, Amanda; et al. (2006). Overlap among major web search engines. Internet Research, 16(9):419-426.
   8. Weiyi, M., Clement, Y& King, l. (2002). Building Efficient and Effective Metasearch Engines (2002). ACM Computing Surveys, 34(1):48–89.

  12.                        Agrawal, R., Golshan, B. & Papalexakis, E.  )2016(. Overlap in the Web Search Results of Google and Bing. The proceedings of the Web Science Track of the 2015 International World Wide Web Conference. The Journal of Web Science,2.

  13.                       Bharat, K&. Broder, A. (1998). A Technique for Measuring the Relative Size and Systems overlap of public Web search engines. Computer Networks and ISDN Systems, 30(1-7): 379-388.https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00127-5

      

   

   

CAPTCHA Image