شناسایی و تحلیل موانع تجاری‌سازی دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری این رشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران.

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‌­بندی موانع تجاری­‌سازی دانش در علم اطلاعات و دانش‎‏شناسی و سنجش میزان اهمیت آن‏ها است.
        روش/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع نظری- کاربردی و روش پژوهش سندی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه­ی پژوهش حاضر شامل استادان و دانشجویان مقطع دکتری در رشته‌­ی علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی در دانشگاه‌­های تهران، خوارزمی، الزهرا، فردوسی مشهد، شیراز، اصفهان و شهید چمران اهواز در سال تحصیلی96-1395 هستند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌­ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی تک‌­نمونه­‌ای و تی مستقل) استفاده شده است.
  یافته‌­ها: پس از مرور متون، 40 مانع تجاری­سازی شناسایی و در 7 محور کلی دسته­بندی شدند. در میان موانع شناسایی شده، مهم­ترین موانع تجاری­‌سازی دانش از دیدگاه جامعه­‌ی مورد بررسی شامل «عوامل فردی»، «عوامل زیرساختی حمایتی» و «عوامل قانونی- سازمانی» هستند. همچنین از دیدگاه جامعه‌­ی پژوهش، موانع فناورانه نسبت به سایر موانع از اهمیت کمتری برخوردار بوده است.
  نتیجه­‌گیری: تجاری­سازی یافته­‌های پژوهشی این فرصت را برای رشته‌­ی علم اطلاعات و دانش‌­شناسی فراهم می­‌کند که از نظری فاصله بگیرد و با تبدیل ایده­‌ها و دانش خود به ثروت، خدمات و محصول در عرصه­‌ی عمل و محیط واقعی جامعه، ایفای نقش کند و حالت انضمامی پیدا کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Barriers in Knowledge Commercialization in Information Science and Knowledge Studies from the Viewpoints of Faculty Members and Doctoral Students

نویسندگان [English]

 • Sadegh Yari 1
 • Gholam reza heydari 2
 • Mohhamad Hassan Azimi 3
1 MA.student,Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz,Iran.
2 Associate Professor, department Knowledge, and information science at Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

 
Purpose: the current study aimed to identify and analyze the barriers existed in knowledge commercialization in the field of Information Science and Knowledge Studies and to measure their importance as well.
Methodology: this study was an applied-theoretical one conducted by documentary analytic and survey method. The study population consisted of faculty members and doctoral students in Information Science and Knowledge Studies in main universities namely University of Tehran, Kharazmi University, Al-Zahra University, Ferdowsi University of Mashhad, Shiraz university, University of Esfahan and Shahid Chamran University studying in academic year 2016-2017. To analyze the data gathered, some descriptive statistics like mean and standard deviation and some inferential statistics like T single-sample and independent t-test were used.
Findings: next to an extensive review, a set of 40 barriers for knowledge commercialization were identified and classified into 7 main dimensions. Among the barriers identified, the most important ones were identified as individual factors, supportive infrastructure factors, and legal-organizational factors.
Conclusion: The commercialization of research findings provides this opportunity for professionals in Information Science and Knowledge Studies to distance it from a theoretical setting, to change ideas and knowledge into property, services and commodity, to play a crucial role in the real environment of the society and finally to find the concrete mode.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge commercialization
 • information science and knowledge studies
 • faculty members
 • doctoral student
 1. احمدی، ف. (1390). بررسی موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری­سازی دانش در دانشگاه­های ایران. اولین همایش بین المللی مدیریت - آینده‌نگری، کارآفرینی و صنعت د ر آموزش عالی، اردیبهشت 28-29، (198-189). کردستان: دانشگاه کردستان.
 2. باب­الحوائجی، ف.؛ صابری، م.؛ عطاپور، ه. (1391). تحلیل عاملی عوامل مؤثر در ایجاد روحیه­ی کارآفرینی دانشجویان علم اطلاعات و دانش­شناسی. همایش سراسری اتحادیه انجمن­های علمی- دانشجویی کتابداری و اطلاع­رسانی ایران (ادکا)، آذر 22، تهران: دانشگاه تهران.
 3. پرندی، م.؛ قهرمانی، م.؛ ابوالقاسمی، م.؛ فراستخواه، م. (1394). موانع تجاری­سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی در رشته­های علوم پایه­ی دانشگاه­های تهران، فصلنامه­ی انجمن آموزش عالی ایران، 6 (4)، 105-83.
 4. حیدری،  غ. (1388). آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14(54)(2).
 5. رسایی، ا. (1393). بررسی موانع و الزامات تجاری­سازی دانش در دانشگاه: مطالعه­ی موردی (دانشگاه شهید چمران). پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه شهید چمران، اهواز.
 6. ظرفیت تجاری سازی علم در کشور ضعیف است. 7 مهر 1388. دسترسی در 10 مرداد 1396 از طریق http://www.hamshahrionline.ir/details/91601/Society/highereducation.
 7. فکور، ب. (1386). شرایط زمینه­ساز برای پیشبرد تجاری­سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی. رهیافت، (40)، 54-46.

8.گزارش 100 روزه دولت یازدهم، افق­های آینده و برنامه­های در دستور کار. بازیابی 10 اردیبهشت 1395، از http://www.khabaronline.ir.

 1. محمودپور، ب.؛ رحیمیان، ح؛ عباس­پور،ع.؛ دلاور، ع. 1391). اکاوی چالش­هاش­های فراروی تجاری­سازی پژوهش­های مدیریت آموزشی با ارائه­ی یک نظریه­ی زمینه­ای. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3 (3)، 1-25.
 2. وثوق، ف؛ بیرالوند، ج. ( 1395). بررسی موانع و محدودیت­های تجاری­سازی دانش در دانشگاه­ها. کنفرانس بین­المللی نخبگان مدیریت، خرداد 12. تهران.
 3. هاشم­نیا، ش.؛ عمادزاده، م.؛  صمدی، س.؛ ساکتی، پ. (1388). روش­های تجاری­سازی در آموزش عالی و چالش­های آن. برگرفته از پایان نامه دکتری در آموزش عالی با گرایش اقتصاد و مدیریت مالی- دانشگاه شهید بهشتی.
 4. Ansari, M. T., Armaghan, N., & Ghasemi, J. 2016. barriers and solutions to commercialization of research findings in schools of agriculture in iran: a qualitative approach. International Journal of Technology, 5-14.
  1. Duke, C. R. 1995. Organizational conflicts affecting technology commercialization from nonprofit laboratories. Journal of Product & Brand Management4(5), 5-13.
  2. Galushko, V., & Sagynbekov, K. 2014. Commercialization of University Research in Canada: What Can We Do Better?. International journal of business administration5(5), 1.
  3. Gascoigne, T., & Metcalfe, J. 2005. Commercialisation of research activities in the humanities, arts and social sciences in Australia.
  4. Highsmith, J., & Cockburn, A. 2001. Agile software development: the business of innovation. Computer34(9), 120-127.
  5. Kirihata, T. 2007. The Commercialization Process of Intellectual Property by      New Technology Based Firms in Japan. The Kyoto Economic Review76(2), 241-249.
  6. Natsheh, A., Gbadegeshin, S. A., Rimpiläinen, A., Imamovic-Tokalic, I., & Zambrano, A. 2015. Identifying the challenges in commercializing high technology: A case study of quantum key distribution technology. Technology Innovation Management Review5(1).
  7. Sohn, S. Y., & Moon, T. H. 2003. Structural equation model for predicting technology commercialization success index (TCSI). Technological Forecasting and Social Change70(9), 885-899.
  8. Soleimanpour, M. R., Hosseini, S. J. F., Mirdamadi, S. M., & Sarafrazi, A. 2011. Challenges in commercialization of nanotechnology in agriculture sector of Iran. Annals of Biological Research2(4), 68-75.

 

CAPTCHA Image