مساله مدیریت اطلاعات در عصر پساکرونا: اضلاعی که باید شکل بگیرند

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بحران­های پیش‌بینی نشده و مقیاس وسیع، بیشتر از مشکلات روزمره و کم دامنه نیاز به مدیریت اطلاعات دارند. حجم و نوع نیاز به اطلاعات برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه بزرگ، ایجاب می­کند که دامنه آنها را در سطح وسیع­تری از یک عامل مانند افراد در نظر بگیریم. بلکه، لازم است که سیر منظمی از فرد تا حاکمیت را مورد توجه قرار داده و تحلیل کنیم. شیوع همه­جانبه بیماری کوید -19، ابعاد جدیدی از نیاز به اطلاعات و مدیریت اثربخش آن را آشکار کرد. تحلیل وضعیت جاری و ارائه راهکارهایی برای آینده می­تواند برای ایجاد آمادگی‌های فردی، سازمانی و ملی مفید باشد. در این پژوهش، نیازمندی­های تغییر در سه سطح فردی، سازمانی و ملی در عرصه مدیریت اطلاعات و رفتار اطلاعاتی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The issue of information management in the Post-COVID Era: The sides that need to be formed

نویسنده [English]

  • Mohammad hasanzadeh
Prof.Department of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Unpredictable crises and large-scale crises require more information management than everyday problems. The volume and type of information required to deal with major unforeseen events require us to consider their scope on a larger scale than a factor such as individuals. Rather, it is necessary to consider and analyze a regular course from the individual to the governance. The widespread prevalence of COVID -19 has revealed new dimensions of the need for information and its effective management. Analyzing the current situation and providing solutions for the future can be useful for individual, organizational, and national preparation. In this study, the needs for change at three levels of individual, organizational, and national in the field of information management and information behavior have been explained.


 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID 19
  • Post-COVID Era
  • Information Behavior
  • Information Management
CAPTCHA Image