تحلیلی بر عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه‌های مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مورد مطالعه دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سیماپ) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز می‌‌‌باشد.
روش‌‌‌شناسی پژوهش: در مطالعه‌ی توصیفی-پیمایشی حاضر، نمونه‌ی آماری شامل 260 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز بود که به صورت طبقه‌‌‌ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و در نهایت 174 پرسشنامه (67 درصد) تکمیل و عودت داده شد. داده‌‌‌های به دست آمده با استفاده از شاخص‌‌‌های آمار استنباطی (تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، t و کلموگروف - اسمیرونوف) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر پنج بازدارنده شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و پیگیری پذیرش سامانه سیماپ توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز شناسایی شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد بین درک بازدارنده‌های شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و آهنگ پذیرش آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌‌‌گیری:با توجه به یافته‌‌‌ها به نظر می‌‌‌رسد اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز تمایل دارند از سامانه سیماپ استفاده نمایند، هرچند در این بین بازدارنده‌‌‌هایی هم وجود دارد که می‌‌‌تواند استفاده از این سامانه را تحت تاثیر قرار دهد. با برطرف شدن این بازدارنده‌‌‌ها می‌‌‌توان امیدوار بود که اکثریت اعضای هیأت علمی این سامانه را پذیرش و استفاده نمایند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors and Barriers Affecting the Acceptance of the Research and Technology Information Management Systems: Case Study of Tabriz University

نویسندگان [English]

  • Afshin Hamdipour 1
  • Rasoul Zavaraqi 2
1 Associate Professor, Department of knowledge and information science, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of knowledge and information science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study is to identify the factors and barriers affecting the acceptance of research and technology information management system (SIMAP) by faculty members of the University of Tabriz.
Methodology: In the present descriptive-survey study, the statistical sample consisted of 260 faculty members of Tabriz University who were selected randomly. a questionnaire was distributed among them and finally, 174 questionnaires (67%) were completed and returned. The data were analyzed using inferential statistical indicators such as factor analysis, Pearson correlation coefficient, analysis of variance, T-test, and Kolmogorov-Smirnov.
Findings: The finding showed five major barriers to SIMAP acceptance among faculty members (Cognitive, Equipment, Education, Accessibility, and follow-up). Also, there is a significant correlation between Adoption rate and Cognitive, Equipment, Education, and Accessibility barriers.
Conclusion: According to these findings, it seems that faculty members of the University of Tabriz are trying to use the SIMAP, although some barriers could affect the use of this system. With the removal of these barriers, it would be hoped that the majority of faculty members would accept and use the system.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to adoption
  • Research
  • and Technology Information System
  • Faculty Members
  • SIMAP
  • University of Tabriz
بیگدلی، ز. ؛ حیدری، غ. ؛ علیزاده ‌اقدم، م. ؛ حمدی‌پور، ا. (1391). موانع پذیرش منابع اطلاعاتی الکترونیکی توسط اعضای هیات علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 46(3): 89-109.
جهانگیر، غ. ؛ دیانی، م.ح. ؛ نوکاریزی، م. (1394). توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی - اجتماعی. پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، 5(2): 319-339.
حمدی‌پور، ا. ؛ زوارقی، ر. (1397). تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (سیماپ) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز: کاربست نظریه رسانش نوآوری‌ها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 21(2): 131-164. https://doi.org/10.30481/lis.2018.61719.
خیشوند، ع. ؛ محمداسماعیل، ص. ؛ باب‌الحوائجی، ف. ؛ نوشین‌فرد، ف. (1395). شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‌سازی در نظام‌‏های مدیریت اسناد الکترونیکی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27(4): 29-47.
زوارقی، ر. (1390). مدیریت پیشینه‌های الکترونیکی (ای. آر. ام.) بستری برای تحقق دولت الکترونیک. در: نخستین همایش ملی آرشیو ایران (آرشیو برای همه) سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
کشتی‌آرای، ن. ؛ یوسفی، ع. ؛ شهبازی، ش. (1389). شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت‌های بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان). فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(2): 37-47.
میرحسینی، ز. ؛ صفری، ب. (1391). بررسی میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر گرگان و موانع بهره‌گیری از آن در این کتابخانه‌ها. دانش‌شناسی، 5(16): 97-110.
نوروزی، ی. ؛ حداداسکویی، ع. (1397). موانع پیاده‌سازی رایانش ابری (نمونه‌پژوهی: پورتال‌ کتابخانه‌های دیجیتالی ایران). مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29(2): 151-170.
Adams, J.A. & Bonk, S.C. (1995). Electronic information technologies and resources: Use by university faculty and faculty preferences for related library services. College and Research Libraries, 56(2): 119-131.
Al-Senaidi, S.; Lin, L.; & Poirot, J. (2009). Barriers to adopting technology for teaching and learning in Oman. Computers & Education, 53(3): 575-590.
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.03.015.
Bennett, J. & Bennett, L. (2003). A review of factors that influence the diffusion of innovation when structuring a faculty training program. The Internet and Higher Education, 6(1): 53-63. https://doi.org/10.1016/S1096-7516(02)00161-6.
Butler, D. & Sellbom, M. (2002). Barriers to adopting technology for teaching and learning. Educause Quarterly, 8(2): 22-28.
Kaur Sahi, G. & Gupta, S. (2013). Predicting customers' behavioral intentions toward ATM services. Journal of Indian Business Research, 5(4): 251-270.
https://doi.org/10.1108/JIBR-10-2012-0085.
Keloğlu-İşler, E.İ. & Bayram, Ö.G. (2014). Commodification of Knowledge Communication Mediums: From Library to Social Media. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 147:
550-553. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.158
Kirkland, J. (2010). The Management of University Research. In: P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education.Oxford: Elsevier. Third Edition: 316-321.
Manda, P.A. (2005). Electronic resource usage in academic and research institutions in Tanzania. Information development, 21(4): 269-282.
https://doi.org/10.1177/0266666905060070.
Medlin, B.D. (2001). The factors that may influence a faculty member's decision to adopt electronic technologies in instruction. Ph.D. Dissertation. USA. Virginia Polytechnic Institute and State University. Virginia, Blacksburg.
Muilenburg, L. & Berge, Z.L. (2001). Barriers to distance education: A factor‐analytic study. American Journal of Distance Education, 15(2): 7-22.
https://doi.org/10.1080/08923640109527081.
Narteh, B. (2013). Service quality in automated teller machines: An empirical investigation. Managing Service Quality: An International Journal, 23(1): 62-89.
https://doi.org/10.1108/09604521311287669.
Ndubisi, N.O. (2007). Customers’ perceptions and intention to adopt Internet banking: the moderation effect of computer self-efficacy. Ai & Society, 21(3): 315-327.
https://doi.org/10.1007/s00146-006-0062-5.
Omidifar, R.; Homauni, A.; Keshvari, M.; Yusefi, A.R. & Nobakht, S. (2018). Barriers for the Using of Information Systems in Hospitals: A Qualitative Study. Shiraz E-Medical Journal, 19(8): e66180: 1-6. https://doi.org/10.5812/semj.66180.
Rogers, P.L. (2000). Barriers to adopting emerging technologies in education. Journal of educational computing research, 22(4): 455-472.
https://doi.org/10.2190/4UJE-B6VW-A30N-MCE5.
Zawawi, S. & Majid, S. (2001). Thc Information needs and seeking behavior of IMR biomedical scientist. Malaysian Journal of Library and Information Science, 6(1):25-41.
CAPTCHA Image