سواد اطلاعاتی، تسهیم دانش و قابلیت‌‌‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه چندگانه بین سواد اطلاعاتی، تسهیم دانش و قابلیت‌‌‌های کارآفرینیدانشجویان دانشگاه قم است.
روش‌شناسی:روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی چندمتغیری است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (3476 نفر) دانشگاه قم در سال تحصیلی 98-97 و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی می‌باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعداد 346 نفر تعیین شد. داده‌‌‌ها از طریق پرسشنامه‌‌‌های سواد اطلاعاتی سولمون، ویلیامسون و تایلر (2007)، تسهیم دانش واندن‌‌‌هوف و دی‌‌‌ریدر (2004) و قابلیت‌های کارآفرینی میرزاصفی، رجایی‌پور و جمشیدیان (1390) گردآوری گردید. روایی این پرسشنامه‌‌‌ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آنها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.
یافته‌ها: بین سواد اطلاعاتی(تعریف نیاز اطلاعاتی، مکان‌یابی اطلاعات، ارزشیابی اطلاعات، سازمان‌‌‌دهی اطلاعات، تبادل اطلاعات) و تسهیم دانش (اهدای دانش و گردآوری دانش) با قابلیت‌‌‌های کارآفرینیدانشجویان رابطه چندگانه و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: دانشجویان برخوردار از سواد اطلاعاتی دارای قوه درک و قابلیت پرورش ایده‌های جدید بوده و نقش موثری در تولید دانش، انتقال و بهره‌برداری از آن را داشته و نقش موثری در توسعه قابلیت‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های کارآفرینی جهت اهداف توسعه جامعه و کشور خواهند داشت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information literacy, knowledge sharing and entrepreneurial capabilities of Qom University students

نویسندگان [English]

  • Sosan Bahrami 1
  • Reza Jafariharandi 2
1 Assistant Professor, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
2 Associate Professor, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of this paper is to determine the multiple relationship between Information literacy, Knowledge sharing, and Entrepreneurial Potential of Qom University students.
Methodology:The research method is a descriptive and multivariate correlation. The statistical population includes all undergraduate and doctoral students (3476 people) of Qom University in the academic year of 2019-2020 and the sampling method is stratified-random. The sample size was 346 people according to Cochran's formula. Data were collected through questionnaires of information literacy of Solomon, Wilson& Taylor (2007), Knowledge Sharing of Van den Hooff & de Ridder, and Entrepreneurial Potential of Mirza Safi, Rajaipour & Jamshidian (2011). The validity of these questionnaires was confirmed using content validity and their reliability was calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient.
Results: There is a significant and multiple relationship between information literacy (Definition of information needs, information location, information evaluation, information organization, information exchange) and knowledge sharing (Knowledge donation and knowledge gathering) with students' entrepreneurial abilities.
Conclusion:Students with information literacy have the ability to understand and develop new ideas and play an effective role in knowledge production, transfer and exploitation and will play an effective role in developing entrepreneurial skills and activities for the development goals of society and the country.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Knowledge sharing
  • Entrepreneurial Potential
  • Students
  • Qom University
حسینی، ن.؛ پوراسدی، م. (1390). تسهیم دانش و سواد اطلاعاتی: با مروری بر وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، 6(1): 94-78.
زمانی، ع. (1382). استانداردهای سواد اطلاعاتی. علوم اطلاع‌رسانی، 19(1-2): 34-31.
سهرابی یورتچی، ب.؛ رئیسی وانانی، ا.؛ شفیعا، س. (1389). ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران). پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 26(11): 28-5.
صالحی، ک.؛ مرادی پردنجانی، ح. (1394). نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 21(57): 81-57.
صدقی، ش.؛ عبدی، ف.؛ پناهی؛ س. (1397). سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس مدل آیزنبرگ. اطلاع‌رسانی پزشکی نوین، 4(1): 38-30.
قاسمی، ع.ح. (1385). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تدوین پیش‌نویس استانداردهای سواد اطلاعاتی برای آنان در انطباق با چهار سند توسعه ملی ایران. پایان‌نامه دکتری کتابداری و اطلاع‌‌‌رسانی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
قلیچ‌لی، ب. (1388). مدیریت دانش: فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها. تهران: انتشارات سمت.
قنادیان، م. (1387). بررسی میزان موفقیت دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در تحقق رسالت کارآفرینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
مرزوقی، ر محمدی، م کشاورزی، ف. (1393). ارائه الگوی علّی کیفیت محیط دانشگاه، تسهیم دانش و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز.  آموزش در علوم پزشکی، 14(8): 23-17.
میرزاصفی، ا.؛ رجایی‌پور، س.؛ جمشیدیان، ع. (1390). رابطة بین سواد اطلاعاتی و قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14(53): 268-241.
نقی‌زاده، ر. ؛ جلال‌زاده مقدم شهری، آ. ؛ نقی‌زاده، م. (1388). ساختارهای سازمانی سازگار با مدیریت دانش. در: مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و بر هم کنش‌ها. تهران. نشر کتابدار.
نوارصدیق، م. (1386). بررسی رابطه فرآیند تبادل دانش و تجربه با توسعه سرمایه اجتماعی میان دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
هزا جریبی، ج. (1382). بررسیمیزانکارآفرینیدانش‌آموختگانعلومانسانیدرعرصه نشریاتفرهنگیواجتماعیشهرتهران. رساله دکتری. اصفهان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
وهابی، ا. ؛ صیادی، م صنیعی، ن وهابی، ب. ؛ روشنی، د وهابی، آ. (1397). بررسی سطح سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه کردستان در سال 1394. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 3(2): 45-36.
Baroutiana, S. & Kensington-Millerb, B. (2016). Information Literacy: The impact of a hands-on workshop for international postgraduate students. Education for chemical engineers, 14:16- 23.
Edwards, L.J. & Muir, E.J. (2005). Promoting Entrepreneurship at the University of Glamorgan through Formal and Informal Learning. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(4): 613-626.
Franke, N. & Lüthje, C. (2004). Entrepreneurial intentions of business students: A benchmarking study. International Journal of Innovation and Technology Management, 1(3): 269-88.
Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge-based view of the firm. Strategic Management Journal,17: 22-109.
Gurol, Y. & Astan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics among university students:
Some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education and Training, 48(1): 25-38.
Hisrich, R.D. & Peters, M. (2002). Entrepreneurship. New York: Mc-Graw Hil.
Jacobson, C.M. (2006). Knowledge sharing between individuals. In: David Schwartz, D., ed., Encyclopedia of Knowledge Management. Hershey: Idea Group Reference: 507- 514. Retrieved from:
http://1.droppdf.com/files/57cSV/encyclopedia-of-knowledge-management.pdf.
MacClelland, D.C. (1961). The Achieving Society. Princeton, NJ:Van Nostrand.
Nazri, M.N.M.; Nor, N.M. & Daud, N.M. (2011). The Relationship between Students’ Absorptive Capacity and Motivation on Knowledge Transfer in Malaysian Community Colleges. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8):1217-1223.
Postigo, S. (2002). Entrepreneurship Education in Argentina: The Case of Sananders University. In: Proceedings of the Conference Entitled, The Internationalizing in Entrepreneurship Education and Training, Malaysia.
Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Cambridg: Harvard Univercity Press.
Siitonen, L. (1996).Information literacy: Gaps between concept and applications. In: 62nd IFLA General Conference Proceedings, August: 25-31.
Solomon, A.; Wilson, G. & Taylor, T. (2007). 100% Information Literacy Success. New York: Thomson Delmar Learning. Retrieved from:
http://45pi.com/ebook/100%25%20Information%20Literacy%20Success-202%20Edition.pdf.
Van den Hooff, B. & de Ridder, J. (2004). Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 8(6):117-130.
CAPTCHA Image