داده‌کاوی رفتارهای اطلاع‌یابی پژوهشگران گروه‌های پژوهشی قدرت نرم، جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: امروزه داده‌کاوی نقش مهمی در برنامه‌ریزی اطلاعات‌گرا دارد. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتار اطلاع‌یابی ‌پژوهشگران گروه‌های پژوهشی قدرت نرم، جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی، و مطالعات فرهنگی و راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با رویکرد داده‌کاوی به عنوان ابزاری جهت بدست آوردن الگوی نامشهود تراکنش‌ها و رفتارهای اطلاع‌یابی آنان در کار با منابع اطلاعاتی در این حوزه تخصصی انجام شد.
روش‌شناسی پژوهش: روش‌ پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی بوده و با روش پیمایشی- توصیفی و با استفاده از تکنیک شبکه عصبی انجام شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه‌ محقق‌ساخته بوده و جامعه مورد مطالعه ۱۰۰ نفر می‌باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، شبکه عصبی به منظور خوشه‌بندی داده‌ها انتخاب و با استفاده از نرم‌افزار مطلب نسخه ۱۴، ‌پژوهشگران براساس مؤلفه‌های اصلی پژوهش خوشه‌بندی شدند. سپس با حذف هر یک از زیرمؤلفه‌های اصلی پژوهش، مؤثرترین و کم‌اثرترین گزینه در رفتار اطلاع‌یابی آنان در کار با منابع اطلاعاتی در این حوزه تخصصی تعیین شد.
یافته‌ها:با انجام خوشه‌بندی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمان‌ده، مهم‌ترین مؤلفه در هدف و انگیزه اطلاع‌یابی ‌پژوهشگران جامعه مورد مطالعه ارتقای کیفیت تدریس، مهم‌ترین عامل در استفاده از منابع اطلاعاتی دستیابی به مجلات تمام‌متن الکترونیک فارسی در محیط مجازی و ارائه خدمات اطلاعاتی در همین محیط در زمینه رشته تخصصی خود تعیین شد.
نتیجه‌گیری: از آنجا که امروزه ما با بحث حکمرانی داده‌‌‌ها مواجه هستیم و داده، عنصری استراتژیک و اساس هر کسب و کاری محسوب می‌شود، بنابراین، بررسی رفتار داده‌ها با رویکردهای مختلف از جمله تکنیک شبکه عصبی حائز اهمیت و ارزش بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. لذا، با توجه به هدف و یافته‌های پژوهش حاضر، بررسی و خوشه‌بندی رفتارهای اطلاعاتی منتج از نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران جامعه مورد مطالعه با استفاده از این رویکرد، به کسب آگاهی و شناخت مناسب از نیازهای اطلاعاتی آنان، و به تهیه و تدارک منابع مورد نیاز آنان منتج می‌گردد، و این امر از جمله تمهیداتی است که زمینه انجام پژوهش‌های موثر، کسب یافته‌های مناسب و در نتیجه تصمیم‌گیری اطلاعات‌گرا را بر این اساس برای مدیران و دست‌اندرکاران این حوزه (فضای سایبر و قدرت نرم) فراهم می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Data Analysis of Information Behaviors of Soft Power, Society and Security Research Groups of the Institute of Humanities, Cultural and Strategic Studies of the Ministry of Science, Research and Technology

نویسنده [English]

  • Sedigheh Mohamadesmaeil
Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Propose: Nowadays, data mining plays an important role in information-oriented planning. Therefore, the present study aims to determine the information retrieval behavior of researchers in soft power, community and security research groups of the Institute of Humanities, and cultural and strategic studies of the Ministry of Science, Research and Technology, with a data mining approach as a tool to obtain intangible patterns of transactions and information retrieval behaviors while working with information resources in this area.
Methodology: The purpose of this research is applied studies and has been done by descriptive-survey method using neural network technique. The instrument of this research is a researcher-made questionnaire and the study population is 100 people. After collecting the data, the neural network was selected to cluster the data and using the software Matlab version 14, the researchers were clustered based on the main components of the research. The main sub-components of the research were identified as the most effective and least effective option in their information-seeking behavior in working with information resources in this specialized field.
Findings: Considering clustering using self-organizing neural networks, the most effective component in motivation and aim of the researchers for information seeking in was to improve the quality of teaching. The most effective component of the resources required was Persian full-text electronic journals. The most services in meeting their information needs were familiarity with a variety of resources in their special field.
Conclusion: Since today we are faced with a discussion of data governance and data, and the basis of the strategic element of any business. So, check the behavior of the data with different approaches, including significant importance and value of neural network techniques and special place. Therefore, according to the purpose of the present research findings, and reviews and information policy behaviors clustering information needs of researchers studied society (research groups, and Community power and Security Institute for Humanities and cultural studies, and strategic studies) with the use of this approach, to acquire knowledge and understanding of their information needs, and to prepare them for policy and provision of resources needed, and this would including the prolegomena is that effective research field, make the appropriate findings and results-oriented information to make a decision on this basis for managers and those involved in this field (and cyber space Soft power).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data mining
  • Artificial neural networks
  • Information seeking behavior
  • Soft power
  • The Institute for Human Sciences
  • Cultural Studies and Strategic Research
بدر، ع. ؛ محمداسماعیل، ص.؛ حیدری، ح. (۱۳۹۶). استفاده از تکنیک داده‌کاوی جهت دسته‌بندی کاربران هدف کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان (مطالعه انگیزه‌ها و رفتارهای اطلاع‌یابی آنان). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۳(۱): ۲۹۸-۲۷۵.
پرهام‌نیا، ف. (۱۳۸۷). مقدمه‌ای بر اطلاع‌رسانی. کرمانشاه: دانشگاه آزاد اسلامی.
حیاتی، ز.؛ مظفری، ع.؛ منوچهری، ر. (۱۳۹۳). بخش‌بندی مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی بر مبنای نیازهایشان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و مدل کانو. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۰(۳): ۵۳۳-۵۱۳.
سلیمی، ن.؛ فهیم‌نیا، ف.؛ نوروزی، ع. (۱۳۹۹). بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران و رضایت آنان از خدمات کتابخانه (پژوهش موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی). علوم و فنون مدیریت اطلاعات، ۶(۱): ۱۱۴-۱۴۹.
شهرابی، ج.؛ شکورنیاز، و. (۱۳۸۷). مفاهیم داده‌کاوی در اراکل. تهران: متالون.
علیزاده، س.؛ ملک محمدی، س. (۱۳۹۰). داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افزار کلمنتاین. تهران: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
غضنفری، م.؛ علیزاده، س.؛ تیمورپور، ب. (۱۳۹۰). داده‌کاوی و کشف دانش. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
مایکروسافت (۱۳۸۶). فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت. ترجمه ر. حسنوی و د. فرسایی. تهران: دانشیار، پیک علوم.
نعیمی، ج. ؛ محمداسماعیل، ص. ( ۱۳۹۵). تعیین رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان رضوی با رویکرد شبکه عصبی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۶(۲): ۹۶-۸۰.
نعیمی، ج. ؛ محمداسماعیل، ص. ؛ حیدری، ح. (۱۳۹۷). رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان حوزه علمیه خراسان رضوی با رویکرد شبکه عصبی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، ۴(۱): 93-119.
Brindesi, H. & Monopoli, M. (2013). Information seeking and searching habits of Greek physicists and astronomers: A case study of undergraduate students. Procedia-social and behavioral Sciences, 6(73): 758-793.
Joshi, P.A. & Nikose, S.M. (2013). Information seeking Behaviours of Users: A Case Study of Private Higher Technical Libraries in Chandrapur District. Retrived Jan 20, 2016,
from: http://Eprints.rclis.org/3794.
Wilson, T.D. (2000). Human Information Behavior. Information Science, 3(2):49-65.
CAPTCHA Image