ارائه الگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال دانشگاه‏ آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال دانشگاه‏ آزاد اسلامی است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع ترکیبی می‎باشد که برای گردآوری مؤلفه‎های مدیریت محتوا از روش اسنادی و جهت انجام بخش کیفی در طراحی مؤلفه‏ها از روش دلفی طی سه دوره توسط 12 نفر از صاحب‌نظران و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‏ پژوهشگر ساخته استفاده ‎‌شد. جامعه آماری شامل همه کارکنان بخش انفورماتیک دانشگاه‌های آزاد اسلامی به تعداد 150 نفر می‎باشند.
یافته‏ها: گویه‎ها و مؤلفه‏های سیستم مدیریت محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال دانشگاه‏ آزاد اسلامی، در قالب 9 عامل شناسایی شد که به ترتیب ارزش ویژه عبارتند از: حفاظت و پشتیبانی 53/9، کنترل و نظارت 01/8، ذخیره و بازیابی اطلاعات 96/7، تدوین خط مشی 76/7، آموزش مدیریت 75/7، ادارۀ محتوا 46/7، تعامل رابط- کاربر 16/5، تدوین محتوا 89/4 و خدمات تحویل محتوا 71/4.
نتیجه‌گیری: جهت پی ‎بردن به میزان اهمیت هر یک از مؤلفه‎های مدیریت محتوا پس از تجزیه و تحلیل مؤلفه‎ها و گویه‌ها به کمک تحلیل عامل اکتشافی و عامل تأییدی، اقدام به طراحی مدل عامل برازش شده‎ای جهت ارائه الگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال دانشگاه‏ آزاد اسلامی گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of integrated content management system in digital libraries of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Rasul Abasi 1
  • Fereshteh Sepehr 2
  • Zohreh Mirhosseini 3
  • Ali Reza Isfandyarimoghdam 4
1 PhD. Student, Department of Information Science and Knowledge, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge,Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of this study is to provide a model of an integrated content management system in the digital libraries of Islamic Azad University.
Methodology: The present study is a combination of which to collect content management components from the documentary method and to perform a qualitative part in the design of components from the Delphi method in three periods by 12 experts and to collect data from a questionnaire Researcher made use. The statistical population includes all employees of the informatics department of Islamic Azad universities with 150 people.
Results: 9 factors as the components of the content management system in the digital libraries of Islamic Azad University were identified, Which in order of value are respectively: value and protection (9.53), control and monitoring (8), information storage and retrieval (7.96), policy development (7.76), management training (7.75), content management (7.46), User interface interaction (5.16), content development (4.89), and content delivery services (4.71).
Conclusion: to understand the importance of each of the components of content management after analyzing the components and items with the help of exploratory factor and confirmatory factor, a fitted operating model has been designed for presenting the model of integrated content management system in the digital libraries of Islamic Azad University
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Management
  • Digital Libraries
  • Digital Content
  • Islamic Azad University
بورنگ، پ. (1396). ارائه مدل جهت تصمیمگیری برای انتخاب بهینه فناوری اطلاعات در سیستمهای مدیریت محتوا با استفاده ازANP. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
سعیدپور ویسی، ه.؛ نوری مهر، م.ر.؛ فتحی، ب. (1394). سیستم‎های مدیریت محتوا. پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری، 1(1):91-97. ‎
سلحشور، ف. ؛ ریحانی، ش.؛ ریحانی، ف.؛ مهدوی، م. (1394)، طراحی سیستم مدیریت محتوا.در: تهران:دومین کنگره سراسری فناوری‌های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار.
عبادی، ل. ؛ نوشین‎فرد، ف. (1391).ارزیابی کتابخانه دیجیتال دانشگاه تهران با استفاده از QFDو مدل کانو. پایان‎نامه کارشناسی ارشد کتابداری. تهران: دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
مختاری اسکی، ح.ر.؛ علیدوستی، س. (1395). تحلیل مدل‎های ارزیابی و موفقیت کتابخانه‏های دیجیتالی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 3(1):335-360.
یوسفی‎فرد، م.؛ فدایی، غ.ر. (1387). ارائه وﻳﮋگی‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای سیستمﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮای وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهی اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻄﺮح در وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهی دنیا. پیام کتابخانه، 15(9): 65-93.
Anunobi, C.V. & Ezani, M.I. (2011). Digital library development in university: Challenges and prospects. Library Hi Tech, 29(2): 373-386.
Castro, S.L.B.M.D. (2012).Multi-criteria decision analysis on content management system projects. PhD. Thesis. FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO.
Goncalves, M.A. (2004). Streams, Structures, Spaces, Scenarios, and Societies (5s): A Formal digital library framework and its applications. PhD.Thesis. Virginia polytechnic: Institute and staye university.
Jeng, J. (2006). Usability assessment of academic digital libraries: Effectiveness, efficiency, satisfaction, and learn ability. Libri, 55: 96-121.
Kumar, A. (2018). Conceptual Roadmap of Digital Library Content Management System. The Journal of Academic Librarianship, 5: 65-70.
Schwalbe, K. (2015). Information Technology Project Management. Boston: Cenage Learning Publication, 8th edition.
Trantopoulos, K.; Von Krogh, G.; Wallin, M. & Woerter, M. (2017). External Knowledge and Information Technology: Implications for Process Innovation Performance. MIS Quarterly, 41(1):287-300.
CAPTCHA Image