اطلاع‌گرایی مضاعف: چالش تبدیل رکود به رونق

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

شرایط اجتماعی همیشه در حال تغییر است و تحولات اجتماعی از طریق بازآرایی سازوکارها و تحمیل شرایط جدید، جایگاه و منزلت موجودیت‌های اجتماعی را نیز در معرض تغییر قرار می‌دهد. تنها موجودیت‌هایی می‌توانند از خطر حذف شدن رهایی یابند که قادر هستند خود را با تغییرات جدید سازگار کنند. سازگاری با موقعیت‌های جدید، نیازمند وجود امکان تغییر و چابکی در محیط عملکردی موجودیت‌ها است. تنها موجودیت‌هایی قادر به همگامی با تغییرات هستند که آمادگی برای تغییر را دارند. آمادگی برای تغییر تابعی است از نوع نگاه، نحوه رفتار و روند روبه جلو. شیوع گسترده بیماری کرونا، نظم جدیدی را به جهان تحمیل کرده و همه سازوکارهای اجتماعی، مدیریتی و تعاملات انسانی تحت تاثیر قرار گرفته است. بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، برخی از کسب و کارها به شکلی جدید و در فضای اینترنتی ارائه می‌شوند. برخی از کسب و کارها هم با بهره‌گیری از فضای جدید، رونق بیشتری یافته‌اند. مراکز اطلاعات از جمله نهادهایی هستند که از یک‌سو، دچار رکود شده‌اند و از سوی دیگر، با امکان رونق بیشتر خدمات و فعالیت‌ها روبرو هستند. نقطه قوت سیاستگذاری در مراکز اطلاعات، سوق دادن آنها از وضعیت رکود به وضعیت رونق است. در این یادداشت به صورت مختصر، سازوکارهای احتمالی برای ارتقای عملکرد مراکز اطلاعات در نظم جدید عصر کرونا تبیین شده است. استفاده از این سازوکارها برای فرمول‌بندی سیاست‌ها می‌تواند نتایج مثبت و اثربخشی را به ارمغان بیاورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extra-informationalism: The Challenge of Turning a Recession into a Boom

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
Professor, Department of Knowledge and Information Science , Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Social conditions are always changing; furthermore social developments also change the status and dignity of social beings through the rearrangement of mechanisms and the imposition of new conditions. Only beings who are able to adapt to new changes can escape the danger of being eliminated. Adaptation to new situations requires the possibility of change and agility in the functional environment of entities. Only beings that are ready for change are able to keep up with change. Readiness for change is a function of the way we look, behave, and move forward. The widespread outbreak of COVID-19 has imposed a new order on the world and affected all social, managerial, and human interaction mechanisms. Many businesses are closed; some businesses are presented in a new way and on the Internet. Some businesses have also prospered by taking advantage of the new space. Information centers are among the institutions that, on the one hand, are in a recession and, on the other hand, face the possibility of more prosperity of services and activities. The strong point of policy-making in information centers is to move them from a state of recession to a state of prosperity. This memo outlines briefly the possible mechanisms for improving the performance of information centers in the new order of COVID-19. Using these mechanisms to formulate policies can yield positive and effective results.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Libraries
  • Information Centers
  • Double Informatics
  • Information Needs
CAPTCHA Image