بررسی تاثیر سرمایه‌های فکری بر نوآوری، با میانجی‌گری مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش واسط مدیریت دانش در تاثیر اجزای سرمایه‌های فکری بر نوآوری در کتابخانه‌های عمومی کشور است.
روش‌شناسی:روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی بوده و جامعه آماری 382 نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران هستند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی از نرم‌افزار SPSS.23 و برای تحلیل داده‌های استنباطی نرم‌افزار لیزرلمورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد بین سرمایه فکری و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد که ضریب مسیر سرمایه فکری بر نوآوری برابر (691/1) است. همچنین بین مدیریت دانش و سرمایه فکری نیز رابطه معناداری وجود دارد که ضریب مسیر بین متغیرهای مدیریت دانش و سرمایه فکری برابر (433/.) می‌باشد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی پژوهشگران از برازش مناسبی برخوردار بوده و بین سرمایه‌های فکری و نوآوری با نقش میانجی‌گری مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی ایران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: کتابخانه‌های عمومی ‌با توجه بیشتر به سرمایه‌های فکری و دانشی خود می‌توانند بقاء و اثربخشی عملکرد خود را تضمین نمایند، به بیان دیگر، شناسایی، بهبود و تقویت سرمایه فکری و ابعاد آن به عنوان یکی از قابلیت‌های مهم کتابخانه‌های عمومی در خلق، ذخیره، تسهیم، کاربرد، ارزیابی دانش سازمانی، می‌تواند باعث توسعه فعالیت‌های نوآورانه شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Intellectual Capitals on Innovation, Mediated by Knowledge Management in Iranian Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Mahmoudi 1
  • Atefeh Zarei 2
  • Seyed Ali Akbar Famil Rouhani 3
1 PhD Student in Information Science and Knowledge, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
2 Assistant Professor, Information Science and Knowledge, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
3 Assistant Professor, Information Science and Knowledge, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is to identify the role of knowledge management in the impact of intellectual capital components on innovation in public libraries.
Methodology: The research method is survey-analytical and the statistical population is 382 librarians of public libraries in Iran. SPSS 23 software was used to analyze descriptive data and LISREL software was used to analyze inferential data.
Findings: The results show that there is a significant relationship between intellectual capital and innovation that the coefficient of intellectual capital on innovation is equal to (1.691). There is also a significant relationship between knowledge management and intellectual capital that the path coefficient between the variables of knowledge management and intellectual capital is equal to (0.433). The results of the structural equation model show that the model proposed by researchers has a good fit and there is a positive and significant relationship between intellectual capital and innovation with the mediating role of knowledge management in Iranian public libraries.
Conclusion: Public libraries can ensure the survival and effectiveness of their performance by paying more attention to their intellectual and knowledge capital; i.e., identifying, improving and strengthening intellectual capital and its dimensions as one of the important capabilities of public libraries in creating and storing. Sharing, applying, and evaluating organizational knowledge can lead to the development of innovative activities.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Iranian Public Libraries
  • Knowledge Management
  • Innovation
  • Librarians
  • Organizational Knowledge
امیر اینانلو، ا. (1396). ویژگی‌های مناسب الگوی بازاریابی کتابخانه‌های عمومی ایران با توجه به الگوهای بازاریابی. رساله دکتری. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی.
آزاده دل، م.ف.؛ فرحبند، ف.؛ اوشک سرایی، م.؛ صالحی کردآبادی، س. (1392). بهبود رفتارهای نوآورانه کارگران از طریق مولفه‌های مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی. در: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت نوآوری ایران:
1-14.
بورقانی فراهانی، س.؛ آبدارزاده، پ.؛ فتوت، ب. (1395). اثر سرمایه‌های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی‌گیری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه‌های نوشتاری. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 6(1): 23-48.
پوراسدی، م.؛ معدنی، ج. (1394). ارائه الگوی بررسی یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری (مورد مطالعه: سرکلانتری سوم شهر تهران). مدیریت انتظامی، 10(4): 626-647.
چوپانی، ح.؛ زارع خلیلی، م.؛ قاسمی، ع.؛ غلام‌زاده، ح. (1393). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری با نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت‌های سهامی بیمه توسعه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، (1)2: 28-56.
حسن‌پور، د.؛ یزدانی، ح.ر. (1391). بررسی ارتباط بین ارزش‌افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی، اقتصادی و بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران. بررسی حسابداری و حسابرسی، 19(4): 15-32.
حسن‌زاده، م. (1386). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‌ها. تهران: نشر کتابدار.
حسنوی، ر.؛ اخوان، پ.؛ رمضان، م.؛ زاهدی، م.ر. (1395). ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه‌های فکری در یک مرکز دانش‌بنیان. مدیریت فردا، 15(46): 19-36.
خوراکیان، ع.ر.؛ کدخدا، ن.؛ ملازاده یزدانی، ب. (1396). بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه با تاکید بر نقش میانجی‌گری اشتراک دانش (مطالعه موردی پژوهشکده هوا خورشید). مدیریت نوآوری، 6(1): 101-134.
دانش، ف.؛ کاظمی علیشاهی، ح.؛ سهیلی، ف. (1399). رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6(2): 129-155.
درویشی، م.؛ ضیایی بیده، ع. (1396). بررسی نقش سرمایه فکری در توسعه انواع نوآوری سازمانی با تاکید بر رویکرد زیست محیطی(پژوهشی در صنعت نفت، گاز، و پتروشیمی استان خوزستان). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9(34): 145-170.
دهقان نجم، م. (1388). مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی. مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 10: 47-52.
دهقانی سلطانی، م.؛ مصباحی، م.؛ طالبی، ی. (1397). تاثیر ارزش‌های سازمانی و رهبری دانش‌گرا بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش تسهیم دانش. ابتکار خلاقیت در علوم انسانی، 8(3): 43-74.
رضایی، ح.ر.؛ رضایی، ل.؛ منوچهری، ف. (1392). نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در ارتقاء کیفیت خدمات (مطالعه موردی بیمارستان فقیهی شیراز). حسابداری سلامت، 2(1): 20-34.
روحی پناه، ع.؛ جاجرمی‌زاده، م.؛ نیک‌کار، م. (1391). بررسی تاثیر ابعاد دارایی‌های نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری) بر مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب استان یزد. در: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم.
سهامی، ا.؛ صفری، ع.؛ انصاری، ر.؛ شائمی برزکی، ع. (1399). طراحی الگوی نوآوری باز با رویکرد سرمایه انسانی در صنعت فولاد (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه). توسعه کارآفرینی، 13(2): ص255-272.
شفیعی، س.؛ مرادی، م.؛ جعفری، م. (1398). سنجش بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه پژوهش: کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه). مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(6): ص109-77.
صالحی، ع.؛ دانایی‌فرد، ح. (1394). بررسی نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه فکری و رفتار نوآورانه. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5(1): 109-128.
عصاره، ف.؛ یزدانفر، ش.؛ قاسمی، ا. (1393). استفاده از رویکرد سرمایه‌های فکری به منظور ارتقاء مزیت
رقابتی پایدار در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 20(3):
495-512.
علامه، س.م.؛ شیخ ابومسعودی، ع. (1394). بررسی سرمایه فکری، با نقش میانجی مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد سازمان از منظر مدل BSC (مورد مطالعه: شرکت گاز اصفهان). حسابداری مدیریت، 8(24): 87-73.
کرم‌پور، ع.؛ مسعودی، ن.؛ ابراهیمی، ا. (1397). بررسی نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت‌های نرم‌افزاری ایران). مدیریت فناوری اطلاعات، 10(1): 185-208.
کشاورزی، ع.ح.؛ صفری، س.؛ حمیدی‌راد، ج. (1394). بررسی تاثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 2: 103-128.
کوهی رستمی، م.؛ حاجی زین‌العابدینی، م.؛ موری بختیاری، ن. (1398). تاثیر سرمایه اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 11(26): 142-125.
لطیفی جلیسه، س.؛ خیراندیش، م.؛ افشاری‌پور، ا. (1398). فراتحلیل رابطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با تاکید بر ابعاد و متغیرهای میانجی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 24(4): 1643-1668.
محسنی‌فرد، غ.؛ رضایی، غ.؛ حسینی‌راد، س.ع. (1392). رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(3): 139-154.
نصرالهی، ز.؛ طاهری دمنه، م.؛ دامکی، ع.م. (1388). نقش خلاقیت و نوآوری در رشد اقتصادی.در: تهران: دومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
نمامیان، ف.؛ فیض‌الهی، ص. (1394). تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری (مطالعه موردی: شهرک صنعتی ایلام). فرهنگ ایلام، 16(46): 162-174.
نوروزی چاکلی، ع.ر. (1387). نقش نوآوری در افزایش اثربخشی خدمات در کتابخانه‌های عمومی. در: خلاقیت و نوآوری در کتابخانه‌های عمومی، مجموعه مقالات نشست تخصصی خلاقیت و نوآوری در کتابخانه‌های عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اداره‌کل پژوهش و آموزش.
نوروزی، ی.؛ قاسمیان، ق.؛ زارعی، ع. (1398). نقش سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 25(2): 349-366.
هلالیان مطلق، ف.؛ حسن‌زاده، م.؛ زندیان، ف. (1396). تحلیل اثرات واسطه‌ای مولفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 3(2): 7-27.
Ahmed-Al-Dujaili, M.A. (2012). Influence of intellectual capital in the organizational innovation. International Journal of Innovation. Management and Technology, 3(2): 128-135.
Amy, H.L.; Wen-Chin, L.G. & Ching-Jan, C. (2006). A fuzzy AHR and BSC approach for evaluating industry in Taiwan. Expert systems with Application, 34(1): 96-107.
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2006.08.022
Cortini, M. & Benevene, P. (2010). Interaction between Strutral and human Capital in italian NPO: Leadership, Organization Culture and human resource management. Journal of intellectual Capital, 11(2): 123-139.
Cuozzo, B.; Dumay, J.; Paloaccic, M. & Lombardi, R. (2017). Intellectual Capital Disclosure: a Stuctured Literature Review. journal of Intellectual Capital, 18(1): 9-28.
De Jong, J.P.J.; & Den Hartog, D.N. (2008). Innovative work behavior: Measurement and Validation. EIM Business and policy research. Retrieved june 16, 2019 from:
Http://www.enter preneurship-sime.eu/pdf-ez/h200820.pdf.
Del Gado-Verde, M.; Amores-Salvado, J.; Castro, G.D. & Navas-Lopez, J. (2014). Green intellectual Capital and environmental Product innovation:The mediating role of green social Capital. Knowledege Management Research & Practice, 12(3): 261-275.
Egbu, O.C. (2004). Managing knowledge and intellectual capital for improved organizational innovations in the construction industry an examination of crital success factors. journal of Engineering construction and Architectural management, 11(5): 301-315.
Engelman, E.M. (2017). Intellectual capital, absorptive capacity and product innovation. Management Decision, 55(3).
Escrig-Tena, A.B.; Srgarra-Cipres, M.; Garcia-Juan, B.; Beltran-Martin, I. (2018). The impact of hard and Soft quality management and proactive behavior in determining innovation performance. International Journal of production Economics, 200: 1-14.
Ghorbani, M.; Mofaredi, B.; Bashiriyan, S. (2012). Study of the relationship between intellectual Capital Management and organizational innovation in the bank. African Journal of Business Management, 6(15): 5208-5217.
Gilbert, J.H. (2017). Organizational Intellectual Capital and The Role of the Nurse Manager: A Proposed Model. Nursing Outlook, 65(6): 697-710.
Islam, M.A.; Agarwal, N.K. & Ikeda, M. (2017). Effect of Knowledge Management on sernice Innovation academic libraries. International federation of library associations and institutions (IFLA), 43(3): 266-281.
Kianto, A.; Saenz, J. & Arambutu, N. (2017). Knowldge-Based human resource management practices, Intellectual capital and Innovation. Business Research, 81: 11-20
Latas, R. (2017). intellectual capital Whitin the project Management. Science Direct Procedia Engineering, 153: 384-391.
Loebbecke, C. & et al. (2016). Managing inter organizational Knowledge Sharing. The Journal of Strategic information Systems, 25(1): 4-14.
Matos da Silva, F. & et al. (2016). Innovation development process in small and medium technology-based companies. Innovation and mangemeant review, 13(3): 176-189.
https://doi.org/10.1016/j.rai.2016.04.005
Mention, A. (2012). Intellectual Capital, innovation and performance: A systematic review of the Literature. Business and Economic Reseach, 2(1).
Mohammadi, A.; Ahmadi, Z. & Parvaresh, Y. (2018). The Influence of intellectual capital between organizational Risk Management and Performance. Research in Accounting Sciences and Economics, 2(3): 29-40.
Moosakhani, M. & Nadi, F. (2011). Evaluating the performance of knowledge management system based on balanced cards by appling fuzzy integrated assessment method (Case study: Transportation Ministry). IT management Quarterly, 3(9): 139-162.
Mura, M. & et al. (2012). Intellectual Capital and Innovative Work Behaviour: Openning the Black Box. International Journal of Engineering Buisiness Management, 4(39): 1-10.
Perster, J.; Podrug, N. & Darabos, M. (2016). Four-Component Model of Intellectual Capital and Its Impact on Process and Product Innovations. University of Zagreb, Faculty of Economics and Business. In: European Conferece on Intellectual Capital: 206.
Radaelli, G.; Lettieri, E.; Mura, M. & Spiller, N. (2014). Knowledge Sharing and Innovative Work behaviour in healthcare. Creativity and Innovation management, 23(4): 400-414.
Rossi, F.; Nicolo, M. & Polcini, P. (2018). New trens in Intellectual Capital Reporting: Exploring Online Intellectual Capital Disclosure in Italian universities. journal of Intellectual Capital, 19(4): 814-835.
Sattayaraksa, T. & Boon-itt, S. (2018). The roles of CEO trancformational leadership and organizational factors on product innovation performance. European Journal of innovation Management, 21(2): 227-249.
Secundo, G.; Lombardi, R. & Dumay, J. (2018). Intellectual Capital In education. Journal of Intellectual Capital, 19(1): 2-9.
Seleim, A. & Khalli, O. (2011). Understanding the knowledge management intellectual capital relationship: atwo-way analysis. Journal of intellectual capital, 12(4): 586-614.
Shih, K.; Chang, C. & Lin, B. (2010). Assessing knowledge creation and intellectual capital in banking industry. Journal of intellectual capital, 11(1): 74-89.
Sufi, H.A. & Nosrat, S. (2018). Investigating the Impact of intellectual capital on Financial Injuries of companies by Structural Modeling Approach. Research in Accounting Sciences and Economics, 2(2): 37-55.
Sulistiyani, R. & et al. (2016). How Smes Buid Innovation Capability Based on Knowledge Sharing Behavior? Phenomenological Approach. In:3Rd Global Conference on Business and Social Sciences (GcBss-2016) on »Contemporary Issues in Management and Social Sciences Research Kuala Lumpur, Malaysia: 741-747.
Vakilli,Y. & Shahriari, S.A. (2018). The Influence of intellectual capital on organizational Loyalty. Entrepreneurship Development, 11(2): 381-400.
Van De Ven, A.H. (1986). Central Problems in the management of innovation. Management Scinence, 32: 590-607.
Yesli, S.; Kosha, A. & Buyukbese, T. (2016). Knowledge Sharing Process, Innovation Capablility and Innovation Perfomance: An Empirical Study. Procedia- Social and Behaviroral Sciences: 217-225.
Zerenler, M.; Hasiloglu, B. & Sezgin, M. (2008). Intellectual Capital and innovation performance: Empirical evidenc in the Turkish automotive supplier. Journal of Technology Management, 3(4): 31-40.
Zhou, A.Z. & Fink, D. (2003). knowledge management and intellectual capital: an empirical examination of current practice in Australia. knowledge management Reseach & Practice, 1(2): 86-94.
CAPTCHA Image