پیش‌‌بینی میزان استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی مجازی براساس سبک‌‌های هویت در دانش‌‌آموزان شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ‌‌ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌‌بینی میزان استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی مجازی بر اساس سبک‌‌های هویت در دانش‌‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر قم انجام شده است.
روش‌شناسی:این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی چندمتغیره است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش‌‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه دو شهر قم تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‌‌گیری کوکران، تعداد 347 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی-خوشه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه‌‌های استاندارد شبکه‌‌های اجتماعی مجازی حجازی و همکاران (1395) و سبک‌‌های هویت برزونسکی (1992) جمع‌آوری شد. روایی پرسشنامه‌‌ها، با روش روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (83/0=r1 و 91/0=r2) مورد تایید قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمرات سبک‌‌های هویت از حد متوسط بالاتر و میزان استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی در حد متوسط بود. بین سبک‌‌های هویت (اطلاعاتی، سردرگم- اجتنابی، تعهد) و میزان استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر قم رابطه معناداری وجود دارد. بین سبک هویت هنجاری و میزان استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی رابطه معکوس و معناداری مشاهده شد. 5/24 درصد از تغییرات مربوط به واریانس سبک‌‌های هویت، تحت تأثیر مولفه‌های میزان استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی است.
نتیجه‌گیری: وسایل نوین ارتباطی و اطلاعاتی تغییراتی را در برداشت‌‌های فرد به وجود می‌‌آورند و هویت‌‌ها را در وضعیت تازه‌‌ای قرار می‌‌‌‌دهند که با گذشته متفاوت و حتی گاهی مغایر آن است. جامعه اجتماعی مبین هویت بی‌‌ثبات، تغییرپذیر و منعطف انسان جدید می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting the use of Virtual Social Networks based on Identity Styles in Qom students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jafari 1
  • Susan Bahrami 2
  • Reza Jafari Harandi 3
1 Master student, Educational Psychology, University of Qom, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
3 Associate Professor, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is to predict the use of virtual social networks based on identity styles in high school students in Qom.
Methodology: This research is a description of multivariate correlation in terms of applied purpose and in terms of how to collect information. The statistical population of the present study consisted of all-female high school students in the second district of Qom. 347 people were selected as a sample by the random-cluster sampling method through the Cochran sampling formula. Data was collected through the standard questionnaires of virtual social networks identity styles of Hejazi, Namdari, Ghasemi, and Moghadamzadeh (2016) and Berzonsky (1992). The validity of the questionnaires was confirmed by face and content validity methods and their reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient
(r1= 0.83 and r2= 0.91).
Findings: The mean scores of identity styles were higher than average level and the use of social networks was at the average level. On the other hand, the findings showed that there was a significant relationship between identity styles (information, confusion-avoidance, commitment) and the use of social networks among female high school students in Qom. However, there was an inverse and significant relationship between normative identity style and the use of social networks and also 24.5% of the changes related to the variance of identity styles are affected by the components of the use of social networks.
Conclusion: New means of communication and information bring about changes in one's perceptions and put identities in a new state that is different from the past and sometimes even contradictory. Social society reveals the unstable, changeable and flexible identity of the new man.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social networks
  • Identity styles
  • Students
  • high school
  • Qom
اسلامی، م. (1391). بررسی شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات آن بر ابعاد مختلف زندگی.در: نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی نوپدید. تهران: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
برک، ل.ا. (1398). روانشناسی رشد. ترجمه س.ی. محمدی. تهران: ارسباران، ج2.
جلالی، م. م. (1395). آشنایی با شبکه‌‌های اجتماعی: فرصتها و تهدیدات. شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود.
جلالی‌زاده، م. (1397). بررسی رابطه بین سبک‌‌های هویت و دلبستگی با میزان گرایش به استفاده از اینترنت در بین دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه شهر میناب. در: تهران: پنجمین همایش علمی پژوهشی از نگاه معلم.
ﺟﻤﺸﯿﺪی، م.؛ ﺳﺮوﻗﺪ، س. (1394). نقش میانجی سبک‌‌های هویت در رابطه بین تمایزیافتگی خود و اعتیاد به اینترنت دانش‌‌آموزان دبیرستان‌‌های غیردولتی شیراز. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 20 : 37-54.
حجازی، ا.؛ نامداری، و.؛ قاسمی، م.؛ مقدم‌‌زاده، ع. (1395). طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش با استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی و بررسی رابطه آن با عملکرد تحصیلی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(15): 65-78.
حکیمی، ر. (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی بر هویت (مطالعه موردی فیسبوک و کاربران کرد). رسانه،1: 1-15.
رحیمی‌‌نژاد، ع.؛ برجعلی‌‌لو، س.؛ یزدانی ورزنه، م.ج.؛ فراهانی، ح.؛ امانی، ح. (1391). اثر سبک‌‌های هویت بر افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان: نقش واسطه‌‌ی تعهد هویت، روش‌‌ها و مدل‌های روانشناختی، 2(9): 15-1.
رضایی، ع. (1395). بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تعلق هویت دینی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب. دانش انتظامی، 7(27):45-21.
رضائی، م.؛ شبیری، س.م. (1396). تاثیر کاربرد شبکه‌‌های اجتماعی بر ارتقای رفتار گردشگری حامی محیط‌‌ زیست. برنامه‌‌ریزی و توسعه گردشگری، 6(12): 53-28.
سیاح طاهری، م.ح. (1395). حقیقت مجازی. تهران: انتشارات مرکز ملی فضای مجازی.
صادقیان، ع. (۱۳۸۴). تأثیر اینترنت بر کودکان و نوجوانان. مجله الکترونیکی نما، 4: 7-28.
صبوری خسروشاهی، ح.؛ آذرگون، ن. (1392). فضای مجازی و هویت جهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی). مطالعات راهبردی، 4(10): 28-1.
طباطبایی، ن.؛ طباطبایی، س.ش.؛ کاکایی، ی.؛ محمدی‌‌آریا، ع. (1390). رابطه سبک‌‌های هویت و مسئولیت‌‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 18-15 ساله شهر تهران. رفاه اجتماعی، 12(44): 42-2.
فرزانه، س.؛ فلاحتی شهاب‌‌الدینی، ر. (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به شبکه‌‌های اجتماعی مجازی. مشارکت وتوسعه اجتماعی، 1(1): 22-1.
کاستلز، م. (1385). عصر ارتباطات و پایان هزار. ترجمه ن. موفقیان. تهران: انتشارات علمی- فرهنگی، ج1.
کنعانی، م.ا.؛ حمیدی‌فر، م.؛ قربانی، ا. (1396). تأثیر رسانه‌‌های اجتماعی بر هویت جنسیتی مادران و دختران شهر رشت. توسعه اجتماعی، 11(3): 97- 128.
معمار، ث.؛ عدلی‌‌پور، ص.؛ خاکسار، ف. (1391). شبکه‌‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(4): 176-155.
مولایی، م.؛ جانی، س. (1394). رابطه اعتیاد به اینترنت با گرایش نوجوانان به جنس مخالف، رفتار‌‌های جنسی، الکل، خشونت، چت و هک. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 19(6): 342-334.
نصرتی، م. (1391). جشن جهانی شبکه‌های اجتماعی. روزنامه اعتماد، 2431: 9.
Adams, G.R.; Munro, B.; Doherty-Poirer, M.; Munro, G.; Peterson, A. & Edwards, J. (2001). Diffuse-avoidance, normative, and informational identity styles: Using identity theory to predict mal adjustment. Identity: An International Journal of Theory and Research, 1: 307-312.
Baker, J.K. (2006). The Impact of Attachment Style on Coping Strategies, Identity Development and The Perception of Social Support. Master of Arts thesis. University of Canterbury.
Berzonsky, D.M. (2008). Identity formation: The role of identity process in style and cognitive processes. Personality and Individual Differences, 44: 645-655.
Berzonsky, M.D. & Ferrari, J.R. (1996). Identity orientation and decisional strategies. Personality and Individual Differences, 20: 597-606.
Berzonsky, M.D. & Kuk, L. (2000). Identity status, identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15: 81-98.
Berzonsky, M.D. & Kuk, L. (2005). Identity style, psychosocial maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39: 235-247.
Berzonsky, M.D. (1990). Self-construction over the life span: A process perspective on identity formation. Advances in Personal Construct Psychology, 1: 155-186.
Berzonsky, M.D. (2004). Identity processing style, self-construction, and personal epistemic assumptions: A social cognitive perspective. European Journal of Developmental Psychology, 1: 303-315.
Boyd, D.M. & Ellison, N.B. (2007). Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 636: 760-730.
Chou, A. & Lim, B. (2010). A framework for measuring happiness in online social network. Illinois state university. Issues in Information Systems, 11(1): 198-203.
Dollinger, S.J. & Dollinger, S.M.C. (1997). Individuality and identity exploration: Anautophoto graphic study. Journal of Research in Personality, 31: 337-354.
Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and crisis. NewYork: Norton.  
Joinson, A.N. (2008). Looking at, looking up or keeping up whit people? motives and use of Facebook, proceedings of ACM CHI 2008. In: Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: University of Bath.
Monacis, L.; Palo, V.; Griffiths, M.D. & Sinatra, M. (2017). Exploring Individual Differences in Online Addictions: the Role of Identity and Attachment. Int J Ment Health Addiction, 15(4): 853-868.
Sihvonen, J. (2015). Media Consumption and the Identity Projects of the Young. Young Journal, 2: 171-189.
CAPTCHA Image