فراتحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی انجام ‌شده است.
روش‌شناسی:مکانیسم اجرای پژوهش حاضر فراتحلیل کمّی است، تا از این طریق بتوان به یک جمع‌بندی کلی در این حیطه دست ‌یافت. بدین منظور از نرم‌افزار CMA2 استفاده‌ شده است. هدف این روش، انسجام‌بخشی، مرور نظام‌مند و یکپارچه مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان‌‌‌دهنده این است که عوامل سازمانی با 000/0P-value= تأثیر معناداری بر تسهیم دانش سازمانی داشته و توانسته 504/0 درصد از تغییرات تسهیم دانش را تبیین کند. با توجه به نتایج آزمون ناهمگونی (166/1237Q=) و 000/0 P-value= می‌توان گفت که بین مطالعات صورت گرفته ناهمگنی وجود دارد و به این منظور از اندازه اثر تصادفی استفاده ‌شده است. نمودار قیفی نیز نشان‌گر خطای استاندارد پایین و سوگیری نسبتاً کم می‌باشد و در حقیقت بیانگر توزیع نرمال و تصادفی است و خطای مشاهده ‌شده ناشی از انواع اریب احتمالی می‌باشد.
نتیجه‌گیری:با توجه به یافته‌های پژوهش از بین عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی، سرمایه ساختاری با (636/0)، سرمایه رابطه‌ای (637/0)، اعتماد شناختی (646/0)، اعتماد عاطفی (609/0)، رهبری تحول‌آفرین (643/0)، پیوند متقابل اجتماعی (713/0) و زبان مشترک (690/0) بیشترین اندازه اثر و رابطه معنادار را با تسهیم دانش سازمانی داشته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Organizational Factors Affecting the Sharing of Organizational Knowledge

نویسندگان [English]

  • Atefeh Sohrabi 1
  • Ali Yazdekasty 2
  • Zehra Sadeqi-Arani 3
1 M.A. Student, Department of Educational Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran.
2 Associate Profesor, Departtment of Educational Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran
3 Assistant Profesor, Manaegment and Entrepreneuship, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted to analyze the meta-analysis of organizationalfactors affecting the sharing of organizational knowledge.
Method: The present study's mechanism is a quantitative meta-analysis to reach a general conclusion in this area. For this purpose, CMA2 software has been used. The purpose of this method is to integrate studies conducted in a specific field of research.
Findings: Findings show that organizational factors with p-value = 0.000 significantly affect knowledge sharing from the organization and can explain up to 0/504 the changes in knowledge sharing. The heterogeneity test shows that there is heterogeneity between the studies (Q = 1237.166 and p-value = 0.000). Also, The funnel diagram shows low standard error and relatively low bias. The expression in the distribution is regular, and the observed error is due to possible types of oblique.
Conclusion: According to the research findings, among the organizational factors affecting the sharing of organizational knowledge, structural capital with 0.636, relationship capital with 0.637, cognitive trust with 0.646, emotional trust with 0.609, transformational leadership with 0.643, social interaction with 0.713, and standard language with 0.690 had the highest effect and significant relationship with organizational knowledge sharing.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • knowledge
  • knowledge management
  • knowledge sharing
  • Organizational factors
ابراهیم‌پور آرنگی، ل. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم‌های تسهیم دانش از دانش‌کاران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: دانشگاه الزهرا(س).
ابراهیمی، س.ع.؛ محمدی فتاح، ا.؛ حاجی‌پور، ا. (1391). بررسی نقش اعتماد بر تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس. مدیریت نظامی، 12(47): 135-162.
ابیلی، خ.؛ نارنجی ثانی، ف.؛ رشیدی، م.م.؛ مختاریان، ف. (1389). نقش عوامل مؤثر بر به اشتراک‌گذاری دانش سازمانی در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4(14).
ابیلی، خ.؛ رومیانی، ی.؛ صحرایی بیرانوند، م. (1394). تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی. مدیریت بهداشت و درمان، 6(3): 66-55.
اجتهادنیا، س. (1395). تحلیل چند سطحی تأثیر مدیریت تنوع منابع انسانی بر اعتماد سازمانی و اشتراک دانش با نقش تعدیل‌کنندگی هنجاره‌های همکاری (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه‌های اهواز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی). اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز.
احمدی شاد، ع. (1393). بررسی نقش اعتماد میان کارکنان بر تسهیم و تعالی دانش سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
احمدی طاهری، م.؛ قلیچ‌لی، ب.؛ حاتمی، ا. (1395). تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان‌های رسانه‌ای (مورد مطالعه: مرکز رسانه‌های نوین سازمان صدا و سیما). آموزش و توسعه منابع انسانی،
3(10).
انصاری معروف، م. (1390). بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش (به اشتراک‌گذاری) دانش میان کارکنان شهرداری منطقه 15 تهران. پایان‌نـامه کارشناسی ارشد، رشته مـدیریت اجرایی. تهران: دانشگـاه پیام نور مرکز
ورامین.
ایمان‌زاده، ع.؛ پلنگی، ک. (1395). بررسی رابطه بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی در کتابداران دانشگاه‌های دواتی شهر تبریز. مطالعات دانش‌شناسی، 8(2): 53-75.
آرکلیان سرنقی، آ. (1392). بررسی رابطه هوش هیجانی و تسهیم دانش (مورد مطالعه: شرکت نفت ایرانول). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت (گرایش استراتژیک). تهران: دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب.
آزادی، ن. (1395). مدل‌سازی نقش مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی با میانجی سرمایه فکری بر تسهیم دانش.پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی. دانشگاه محقق اردبیلی.
بدر، ن. (1395). تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان شرکت دنا پارت).پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش مدیریت نیروی انسانی). تهران: دانشگاه شاهد.
برسروشان، م.ع. (1396). تأثیر رهبری اخلاقی بر تسهیم دانش کارکنان با توجه به انگیزه برای تسهیم دانش و هویت فضیلت کارکنان در مجتمع دخانیات گیلان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی کوشیار.
بهشتی، ح. (1395). بررسی تأثیر راهبردهای خود مدیریتی و رهبری تحول‌آفرین بر تسهیم دانش (مطالعه موردی: کارکنان و نمایندگان بیمه ایران استان اردبیل). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی (گرایش سیستم‌های اطلاعاتی). دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
بهمدی، م.؛ دهنوی، م. (1395). بررسی تأثیر تسهیم دانش بر کیفیت خدمات‌رسانی. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 4: 36-17.
پرنده، ط. (1390).تأثیر سرمایه اجتماعی و انگیزه کارکنان بر تسهیم دانش در شرکت پتروشیمی تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
پهلوانی، م.؛ پیرایش، ر.؛ علیپور، و.؛ باشکوه، م. (1389). بررسی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگی مؤثر در به‌اشتراک‌گذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی. مدیریت فناوری اطلاعات، 2(5): 19-26.
پیشوایی، س.ت. (1396). تأثیر رهبری تحول‌آفرین و توانمندسازی کارکنان بر اشتراک دانش از طریق متغیر میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد). مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
تفرشی، س.م.؛ حسین‌زاده، ع.؛ نفتی، م.؛ عبداللهی، م. (1396). بررسی تأثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر سرعت نوآوری به‌ واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شرکت عالیس در شهر مشهد). پژوهش‌نامه مدیریت تحول در شهر مشهد، 9(17).
تقی‌پور، ح.ر. (1390). نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش در بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.
تلخابی، ا.؛ خواجه افلاطون، ص.؛ دلدار، ا. (1398). تعیین تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر تسهیم دانش با در نظر گرفتن نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمان (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان ایران). مدیریت ورزشی، 3(13).
تهمورسی، م. (1395). بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر تسهیم دانش در دانشگاه هرمزگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش سیستم‌های اطلاعاتی). هرمزگان: دانشگاه هرمزگان.
تیموری، ل. (1392). بررسی رابطه متغیرهای سازمانی (ساختار- فرهنگ- فناوری) با تسهیم دانش در دیوان
محاسبات کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش مالی). تهران: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
جابری، ا.؛ سلیمی، م.؛ خزائی پول، ج. (1392). بررسی تأثیر انگیزش‌های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان‌های ورزشی (مورد مطالعه: کارکنان تربیت ‌بدنی استان اصفهان). مدیریت ورزشی، 14: 55-75.
جعفری، م.؛ اخوان، پ.؛ اسحقی، ح. (1397). تأثیر عوامل فردی و محیطی بر روی فرایند اشتراک دانش با نقش تعدیل‌گر تحصیلات. مطالعات دانش‌شناسی، 4(16): 21-46.
حجتی، غ. (1393). شناسایی رابطه هوش هیجانی با جو تیمی و اشتراک دانش کارکنان اداره راه و شهرسازی استان فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی). شیراز: دانشگاه پیام نور مرکز
شیراز.
حسینی سرخوش، م.؛ اخوان، پ. (1395). نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای تسهیم دانش و بهره‌وری کارکنان در سازمان‌های صنعتی دانش‌بنیان. مدیریت بهره‌وری، 10(38): 23-61.
حمیدی‌فر، ف. ( 1397). تأثیر عوامل فردی و محیطی بر روی فرایند اشتراک دانش با نقش تعدیل‌گر تحصیلات. مطالعات دانش‌شناسی، 16: 21-46.
حیدرزاده، م. (1395). فراتحلیل پژوهش‌های مربوط به عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در سازمان‌های ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
خالق‌خواه، ع.؛ ابراهیم‌پور، ع.؛ کسان، م.ح. (1394). تحلیل نقش مکانیزم‌های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(29): 153-180.
خلیل‌نژاد، ش.؛ گل محمدی، ع.؛ مرادزاده سوماری، س. (1397). تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی،48: 37-56.
خلیلی، ه. (1395). نقش باورهای معرفت‌شناختی و عدالت سازمانی در پیش‌بینی و به اشتراک‌گذاری (تسهیم) دانش کارمندان فناوری اطلاعات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دانش. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
خونیکی درمیان، ط.؛ حسین قلی‌زاده، ر.؛ کارشکی، ح. (1396). نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه. تعلیم و تربیت، 33(4): 135-154.
دانایی، م. (1395). بررسی سبک رهبری تحول‌گرا و ارتباط آن با تسهیم دانش در صنایع هوایی.پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی. تهران: دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب.
دانایی‌فرد، ح.؛ خایف‌الهی، ا.؛ حسینی، م. (1390). تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروند سازمانی (مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری). پژوهش‌های مدیریت عمومی، 4(4):
63-84.
شائمی، ع.؛ خزائی پول، ج.؛ شعبانی نفت چالی، ج.؛ بالوئی جام‌خانه، ه.؛ صالح‌زاده، ر. (1391). تأثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 21(69): 59-93.
شفعتی، ا. (1394). مطالعه تأثیر عوامل انگیزشی درونی، بیرونی و سرمایه اجتماعی بر تمایل بر تسهیم دانش ضمنی و آشکار در کارکنان شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی (مطالعه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط واقع در شهرک صنعتی پایتخت تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت صنعتی (گرایش تولید پیشرفته).
دبیر، آ. (1395). بررسی تأثیر جو سازمانی و اعتماد بر تسهیم دانش در شعب غرب بانک پارسیان شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش تحول). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
درینی، و.م.؛ نامدارجویی، ا. (1394). بررسی تأثیر سرمایه نمادین بر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی در آموزش عالی (مورد مطالعه: اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه دولتی ایلام). پژوهش در نظام های آموزشی، 9(28).
دهقانی، ر. (1397). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر تسهیم دانش سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری سرمایه اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک). بندرعباس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
رجبی، م. (1394). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم مدیریت دانش (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهرستان رشت). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت (گرایش بازاریابی). گیلان: دانشگاه گیلان.
رحمان سرشت، ح.؛ شیخی، ن. (1393). نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اثرگذاری عوامل نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش. مدیریت دولتی، 6(3): 481-502.
رحیم‌نیا، ف. (1395). بررسی تأثیر ویژگی‌ها‌ی انگیزش درونی بر تسهیم دانش آنلاین به واسطه تعهد عاطفی (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین‌الملل). مشهد: دانشگاه فردسی مشهد، پردیس بین‌الملل.
رضایی دریاکناری، م. (1394). بررسی میزان تأثیر اعتماد بین فردی بر تمایل به تسهیم دانش کارکنان با نقش میانجی تمایل به همکاری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سرپرستی شعب بانک صادرات شرق تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی). رشت: دانشگاه پیام نور مرکز رشت.
رضایی، م. (1394). ارزیابی عامل سازمانی مؤثر بر انتقال دانش با استفاده از تحلیل مسیر در شرکت بیمه
ایران.
پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت صنعتی (گرایش تولید). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی.
روشن کوکب، م. (1388). طراحی و تبیین مدل تأثیر گرایش سازمان به یادگیری بر تبادل دانش و نوآوری سازمان (موردکاوی: شرکت مهندسین پره توربین مپنا (پرتو)). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
رهاوی عزآبادی، ف. (1396). عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان دانشگاه یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش تحول). یزد: دانشگاه یزد.
زارعی، ا.؛ حسن‌زاده، م.؛ مؤمنی، ع. (1394). رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه‌های دانشگاهی. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5(2):22-29.
زارعی، ش. (1395). بررسی تأثیر توانگرهای سرمایه اجتماعی بر فرایند تسهیم دانش و عملکرد سازمانی در استانداری فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی. شیراز: دانشگاه پیام نور مرکز شیراز.
ساعتچیان، ع.ر.؛ خادم‌لو، ع.ر.؛ عزیزی، ب. (1397). رابطه عناصر پایه‌ای مدیریت دانش مدل استانکوسکی با تسهیم دانش از دیدگاه مدیران تربیت ‌بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور. مطالعات مدیریت ورزشی، 49: 268-251.
سبزی، ع.؛ رمضانی، ی.؛ سجاد؛ ع. (1398). بررسی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی خستگی عاطفی و نقش تعدیلی عدالت سازمانی. مدیریت دولتی، 115(2): 349-354.
ستاردباغی، ع.ر. (1392).مطالعه جو سازمانی و ارتباط آن با رفتار تسهیم دانش کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی. دانشگاه پیام نور.
سجادی، ح.س. (1394). بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت (گرایش تشکیلات و روش‌ها). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی.
سرلک، م.ع.؛ اسلامی، ط. (1390). تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی. مدیریت دولتی،3(8): 1-18.
سلطانی محسنی، م. (1394). ارزیابی میزان تأثیر حس اعتماد و فاکتورهای شناختی اجتماعی بر اشتراک‌گذاری دانش درون‌سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: دانشگاه پیام نور استان تهران.
سلمانی جلودار، ا.؛ غلام‌علی، ح. (1395). شناسایی موانع فردی تسهیم دانش در سازمان‌های دولتی و خصوصی. در: تهران: کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت.
سلیمی، ق.؛ ترک‌زاده، ج.؛ دهقان فارسی، ز. (1398). اثر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در تیم‌های تولید دانش در یک دانشگاه دولتی. مطالعات مدیریت دولتی ایران، 2(1): 79-95.
سلیمی، ق.؛ صباغیان، ز.؛ دانایی‌فرد، ح.؛ ابوالقاسمی، م. (1390). تسهیم دانش بین اعضای هیئت ‌علمی در محیط‌های دانشگاهی: نگاهی میان‌رشته‌ای. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 3- 2(11 - 10).
سهرابی، ب.؛ سلطانی‌نژاد، ن. (1397). ارائه مدل ساختاری تسهیم دانش کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان ستادی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران). روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 9(32).
سید ابریشمی، س.ا.؛ کریمی، ا. (1391). کاربرد آزمون‌های آماری در تشخیص خطای انتشار در فراتحلیل اثرات ایمنی (نمونه موردی: فراتحلیل اثرات طرح‌های آرام‌سازی ترافیک شهری). مهندسی حمل‌ونقل، 3(3).
سید جوادین، س.ر.؛ رضایی، س. (1394). بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(27): 23-44.
شریفی دوست، م. (1391). شناسایی و بررسی عوامل مرتبط با اشتراک دانش در اداره کل امور مالیاتی استان البرز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مؤسسه آموزش عالی مهر البرز.
شیرازی، ع.؛ همایونی‌راد، م.ح. (1394). بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیل‌گری نقش گرایش به اعتماد. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(27): 99-188.
شیرانی، ف.؛ هدایی، ه. (1396). فراتحلیل عوامل مؤثر به اشتراک‌گذاری دانش صریح در بافت دانشگاهی. مدیریت اطلاعات، 3(2).
شیروانی، ص. (1393). بررسی رابطه بین جو سازمانی انتقال دانش در کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
صادقی حسن‌زاده، م.؛ صادقی، س. (1394). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در تمایل به تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان شرکت‌های صنایع دارویی استان گیلان). مدیریت سرمایه اجتماعی، 2(3): 347-365.
صادقی، ف. (1391). بررسی رابطه کارکردهای مدیریت منابع انسانی با خلق و انتقال دانش در سازمان امور مالیاتی کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی (گرایش برنامه‌ریزی درسی). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
صلاحی، ا. (1393). بررسی رفتار کارکنان شعب تهران بانک اقتصاد نوین نسبت به تسهیم دانش با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
صناعی، ف. (1395). بررسی تأثیر هوش اجتماعی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان).پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی (گرایش بازاریابی و صادرات). اصفهان: دانشگاه اصفهان.
طاهری قطب، س.ف. (1395). تأثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش بین کارکنان براساس مدل هوف و هاسیمان (مطالعه موردی: شعب بانک تعاون در شهر تهران). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
عباسی، ط.؛ ایوبی اردکانی، م.؛ دستی‌گردی، ز. (1397). تبیین تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر ظرفیت نوآوری با تأکید بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند). مطالعات مدیریت دولتی ایران، 1(1):
87- 105.
عبدلی مسینان، ف. (1396). تأثیر ویژگی‌های شبکه اجتماعی سازمانی بر فعالیت‌های تسهیم دانش و عملکرد شغلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت عمومی (گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
عبدی پورملک آباد، س. (1392). بررسی تأثیر ارتباطات بر تسهیم دانش در دانشگاه لرستان.پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک). لرستان: دانشگاه پیام نور لرستان.
عرب، ف. (1391). رابطه بین جو غیر مدنی (بی‌تمدنی) سازمانی و تمایل به تسهیم دانش با تأکید بر نقش تعدیل‌گری جو همکاری سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول). شیراز: دانشگاه پیام نور شیراز.
عسگرانی، م.؛ اصغری، م. (1396). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 4. شباک، 4 (23).
علامه، س.م؛ سلطانی، ف.؛ نریمانی، م. (1393). بررسی نقش تعدیل‌گر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در سازمان حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع مستقر در تهران. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 18(20).
علامه، س.م.؛ طبائیان، ر.؛ توکلی، ه. (1395). تأثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(80): 101-118.
علی‌پور درویشی، ز. (1392). ارائه مدل ترکیبی قصد تسهیم دانش اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد عوامل ادراکی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات). مدیریت فناوری اطلاعات،6(1): 107- 126.
علی‌زاده اقدم، م.ب.؛ عباس‌زاده، م.؛ آقایاری، ت.؛ قاسم‌زاده، د. (1397). بی‌اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به‌مثابه مسئله اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی). بررسی مسائل اجتماعی ایران، 2(9): 165-182.
علی‌زاده، ف.؛ حسن‌زاده، م.؛ مؤمنی، ع. (1393). رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانه‌های شهر تهران. نظام‌ها و خدمات اطلاعات، 1-2(10 - 9): 49-6.
غفاری، س. (1392). بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش در اداره راه و شهرسازی استان گیلان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت (MBA)، پردیس دانشگاهی.
فروزش، ز. (1398). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش اخلاقی معلمان با تسهیم دانش در مدارس متوسط شهر گراش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی). بندرعباس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
فلاحیان، ف. (1390). شناسایی عوامل ارتباطات اثربخش مجازی در تسهیم دانش سازمانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات. مؤسسه آموزش عالی مهر البرز.
فیلسوفیان، م.؛ اخوان، پ. (1396). بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان فضایی ایران).پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(3): 713-730.
قاسم‌زاده علیشاهی، ا.؛ کاظم‌زاده بیطایی، م.؛ شریفی، ل. (1397). تحلیل رابطه سرمایه فکری با اخلاق حرفه‌ای، تسهیم دانش و آموزش اثربخش اساتید. اخلاق در علوم و فناوری، 13(2).
قجاوند، م. (1391). تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت‌سازی تسهیم دانش در سازمان آموزش ‌و پرورش شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش نیروی انسانی). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
قدم‌پور، ع.؛ زند کریمی، م. (1397). بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس. کتابداری و علم اطلاعات، 25: 103-128.
قلی‌پور، ر.؛ صمدی میرکلایی، ح.؛ صمدی میرکلایی، ح. (1394). بررسی تأثیر توانمندسازی شناختی بر فرهنگ اشتراک‌گذاری دانش (مورد مطالعه: کارکنان زن آموزش ‌و پرورش استان مازندران). مطالعات اجتماعی-روانشناختی زنان، 13(4): 181-203.
قنبری آستانه، ه. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در شرکت پیشران موتور.پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش سیستم‌های اطلاعات مدیریت). دانشگاه پیام نور.
قوسی، ف. (1393). بررسی تأثیر نقش عدالت سازمانی بر تسهیم (اشتراک) دانش در استانداری تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی.
کاظمی، م.؛ وحیدی مطلق، ط.؛ وحیدی مطلق، س. (1393). بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 7(23): 128-107.
کاووسی خامنه، ز. (1393). بررسی نقش پیش‌زمینه‌ها در رفتار تسهیم دانش (مورد مطالعه: وزارت کشور). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
کدیور، پ.؛ فرزاد، و.؛ عزیززاده، م.؛ نگهبانی سلامی، م. (1389). فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش‌آموزان. اندازه‌گیری تربیتی، 1(2):75-94.
کریم، ا. (1393). تأثیر فرهنگ سازمانی و تکنولوژی اطلاعات بر روی تسهیم دانش در سازمان (مطالعه موردی: بیمه ایران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت (گرایش مدیریت بیمه). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
کشاورزی، ع.ح.؛ صفری، س.؛ حمیدی‌راد، ج. (1394). بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 22(6): 128-103.
کشاورزی، ع.ح.؛ بیگی‌نیا، ع.ر.؛ رضایی، ز. (1391). تبیین نقش اعتماد بین فردی با تسهیم دانش در سازمان ستاد مرکزی شرکت گاز ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(2).
کیخا، ف. (1397). عوامل اعتماد بین فردی مؤثر بر رفتار اشتراک دانش در جوامع مجازی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1(2): 200-275.
گلشن‌راد، ش. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای تسهیم دانش براساس نظریه‌های رفتار برنامه‌ریزی‌شده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت. تهران: دانشگاه پیام نور، مرکز تهران غرب.
لطفی، ز. (1394). بررسی رابطه بین سبک‌های مدیران با تسهیم دانش در مدارس متوسطه شهرستان کلیبر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی). تهران: دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب.
محبوب، ع.؛ اصغری اقدم، ب.؛ محمدی، م. (1394). بررسی نقش فرهنگ‌ سازمانی در یادگیری سازمانی و اشتراک‌گذاری دانش توسط دبیران شهرستان میانه. مدیریت فرهنگی، 9(30).
محمودی، ح.؛ فتاحی، ر.؛ نوکاریزی؛ م.؛ دیانی، م.ح. (1396). بررسی تأثیر عوامل شناختی اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعه دانشگاهی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20(2).
محمودی، س. (1391). تأثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با میانجی‌گری یادگیری سازمانی میان کارکنان و مدیران دانشگاه امیرکبیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی. سمنان: دانشگاه سمنان.
مرادی، م.؛ کریمی فریدی، ا.ر.؛ گلستانی‌نیا، م. (1392). بررسی نقش قرارداد روان‌شناختی رابطه‌ای در افزایش سرمایه اجتماعی و اثر آن بر رفتار تسهیم دانش. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 5(9).
مرادی، م.؛ یوسف، م. (1397). رابطه اخلاق کار با رفتار شهروندی سازمانی، فرسودگی شغلی و تسهیم دانش. اخلاق در علوم و فناوری، 13(2).
مرتضوی، س.؛ حکیمی، ح.؛ سودی، ن.؛ قلی‌زاده، ر. (1390). بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش. مدیریت اجرایی، 3(5).
معماری، م. (1389). نقش سرمایه فکری و اعتماد در انتقال دانش سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت (گرایش نیروی انسانی). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
معینی‌کیا، م.؛ غریب‌زاده، ر.؛ آقایی خانه برق، ع.؛ پورقاسم، ع.ر. (1394). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی
و کارآفرینی سازمانی با توجه به تسهیم دانش در بین معلمان ابتدایی. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 14(2):
49-60.
مغازه‌ای، ع. (1391). بررسی رابطه فرهنگ‌ سازمانی با تسهیم دانش در اداره کل راه و ترابری استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه پیام نور واحد ورامین.
منوریان، ع.؛ فضلی، ف.؛ یگانه، خ. (1393). بررسی استراتژی‌های مؤثر بر فرایند تسهیم دانش (عوامل پیش برنده و بازدارنده) در سازمان دولتی. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 20(55): 105-132.
موتاب، س. (1398). بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش اجتماعی با تسهیم دانش در بین معلمان متوسطه شهرستان میبد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی (گرایش برنامه‌ریزی درسی). اردکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان.
مهدوی، م.؛ تقی‌پور، ح.ر.؛ طریفی حسینی، ح. (1394). نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی. پژوهش مدیریت منابع انسانی، 7(1): 158-137.
میراسداله لنجرود، ل.؛ علی‌پور درویش، ز. (1393). بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش درون‌گروهی (مطالعه موردی: ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران). پژوهش‌های تربیتی، 29.
مینویی، ق.؛ رضایی ویزگاه، م.؛ داداشی جوکندان، ع.ر. (1396). تبیین نقش تعهد عاطفی و اعتماد شناختی در ارتباط بین رضایت و قصد تسهیم دانش (مورد مطالعه: بانک انصار استان گیلان). مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 5(7).
نژادی جیردهی، م. (1395). بررسی نقش واسطه‌ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی در تأثیرگذاری رضایت شغلی بر تمایل به تسهیم دانش (مورد مطالعه: جهادکشاورزی شهر رشت). پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی). رشت: دانشگاه رشت.
نوروزی فرانی، م.ح. (1392). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و نظریه شناخت اجتماعی بر تسهیم دانش در جوامع مجازی (موردکاوی: گروه پیشگامان کویر یزد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت تکنولوژی (گرایش انتقال تکنولوژی). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
نوروزی، ح.؛ موحدی‌فر، ع.؛ احمدیه چلانسفلی، ا. (1395). تأثیر سرمایه اجتماعی بر مرحله آگاهی از نیاز برای تغییر مطالعه نقش تسهیم دانش. مدیریت سرمایه اجتماعی، 3(3): 115-134.
نوغانی دخت بهمنی، م.؛ میرمحمدتبار، س.ا. (1394). بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام ‌شده در ایران). پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 4(11).
نیازی، م.؛ حسینی‌زاده آرانی، س.س.؛ سخایی، ا.؛ امام علی‌زاده، ح. (1394). فراتحلیل مطالعات و تحقیقات سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی، 8(1): 1-34.
نیک راهان، ا.ر. (1391). رابطه بین جو سازمانی با تسهیم دانش: نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان بانک ملی ایران شهر اصفهان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
نیکنام صفری کوچی، ص. (1393). بررسی رابطه سبک‌های رهبری با خلاقیت با توجه به تسهیم دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی. هرمزگان: دانشگاه هرمزگان.
یاسینی، ع.؛ شیری، ا. (1393). تأثیر انگیزش فردی و سرمایه اجتماعی معلمان بر تمایل آن‌ها برای اشتراک‌گذاری دانش ضمنی و آشکار. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 3(8).
یزدان‌شناس، م.؛ خشنود، ع. (1393). تبیین الگوی روابط بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی براساس مفاهیم رفتار سازمانی مثبت‌گرا. مدیریت دولتی، 6(1): 189-208.
یوسفی، ا. (1392). تأثیر ساختار سازمانی و فرهنگ‌ سازمانی در تسهیم دانش شرکت‌های مبتنی بر فن‌آوری سطح بالا.پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
Chen, Ch.J. & Huang, J.W. (2007). How organizational climate and structure affect Knowledge management the social interaction perspective. International Journal of Information management, 27: 104-118.
Ji, M. & et al. (2009). Fostering The Determinants of knowledge Sharing, Virtual Communities. Computers In Human Behavior, 25(4): 929- 939.
https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.03.008
Jo, S.J. (2008). Toward Conceptual Model For Social Mechanism Enabling knowledge Sharing: Dynamik Relationship Among Three Dimensions Of Social Capital.
Available at: https://eric.ed.gov/?id=ED501666.
Skyrme, D.J. (2002). The 3cs Of Knowledge Sharing: Culture; Competition And Commitment. Available at: https://www.skyrme.com/updates/u64_f1.htm
Wang, S. & Neo, R.A. (2010). Knowledge sharing a review and directions for future Research. Human Resource Management Review, 2: 115-131.
CAPTCHA Image