زمینه‌های بکارگیری نیازهای روانشناختی کاربر در حوزه فناوری اطلاعات: یک مطالعه نگاشت نظام‌‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، پردیس فارابی(دانشگاه تهران)، قم، ایران.

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و مرور مطالعات اولیه‌ای است که با بکارگیری نیازهای روانشناختی برای حل مسائل مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات منتشر شد‌ه‌اند. همچنین با طبقه‌بندی این مطالعات و بررسی زمینه‌های بکارگیری، یک چارچوب مناسب در اختیار پژوهشگران و طراحان محصولات حوزه فناوری اطلاعات قرار دهد.
روش‌شناسی:این مطالعه با رویکردی کیفی، براساس روش «مطالعه نگاشت نظام‌مند» و با استفاده از چارچوب 5 مرحله‌ای پترسِن و همکاران (2008) انجام شده است. در مجموع، 1152 پژوهش با دسترسی کامل، بدون محدودیت زمانی و با جستجو در پایگاه‌های علمی معتبر داخلی و خارجی، شناسایی و از طریق معیارهای انتخاب، گروهی شامل 45 پژوهش انتخاب شد. پژوهش‌های منتخب براساس معیارهای به‌دست آمده، طبقه‌بندی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمّی و آمار توصیفی تحلیل شدند.
یافته‌ها: در دو دهه اخیر، بکارگیری نیازهای روانشناختی کاربر در قالب استفاده از نظریه‌‌های شناخته ‌شده یا ذکر مؤلفه‌های نیاز (بدون اشاره به نظریه مشخص) و یا یک مفهوم کلی در حل مسائل مرتبط با طیف وسیعی از محصولات حوزه فناوری اطلاعات افزایش یافته است. بررسی مطالعات اولیه، سه زمینه موضوعی برای بکارگیری نیازهای روانشناختی را نشان می‌دهد: 1) طراحی تجربه کاربر، 2) تحلیل جنبه‌های کیفی محصول و 3) تحلیل رفتار کاربر.
نتیجه‌گیری: بررسی عمیق پیشینه ادبیات این سه زمینه و نگاشت آن‌ها با معیارهای طبقه‌بندی پژوهش‌های منتخب (زمان، نوع محصول، نحوه بکارگیری نیاز و روش‌شناسی) مرزبندی و ویژگی‌های این سه زمینه را به‌ عنوان یک نقشه ذهنی برای پژوهشگران روشن کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contexts of Applying User Psychological Needs in Information Technology Field: A Systematic Mapping Study

نویسندگان [English]

  • Babak Sohrabi 1
  • Hamidreza Yazdani 2
  • Ali i Rajabzade 3
  • Hamed Mahjoub 4
1 Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Associate Professor, The School of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 PhD. Student, IT Management at Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: First, this study aims to identify and review the primary studies in which user psychological needs have been applied to solve problems related to the field of Information Technology; then, it tries to provide a suitable framework for researchers and designers of IT products by classifying these studies and investigating the contexts of user needs application.
Methodology: Having a qualitative approach, the research carried out a Systematic Mapping Study (SMS) based on the 5-step framework presented by Petersen et al. (2008). In total, 1152 research with full access were identified without any time limit, by searching valid domestic and foreign scientific databases. Finally, a group of 45 studies was selected through selection criteria. Then, the selected researches were classified based on the obtained criteria and were analyzed using quantitative content analysis and descriptive statistics.
Findings: In the last two decades, the application of user psychological needs for solving problems related to a wide range of IT products has grown increasingly in the form of using well-known theories or exploiting the components of needs (without referring to a specific theory) or as a general concept. The review of primary studies shows three thematic contexts for applying psychological needs: 1) user experience design 2) analysis of product quality aspects and 3) analysis of user behavior.
Conclusion: The review of the literature background of these three contexts and mapping them with the classification criteria of selected researches (time, type of product, application of needs, and methodology) has clarified the boundaries and characteristics of these three thematic contexts as a mind map for researchers. Finally, by analyzing these criteria, especially the application of needs in the field of IT, suggestions are presented for future studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • User psychological needs
  • User experience
  • Hedonic and Utilitarian
  • Human-Computer Interaction
  • Information Technology
  • Systematic Mapping Study
حسنی بافرانی، ط. (1389). ماهیت انسان و نیازهای متعالی او از دیدگاه ویکتور فرانکل. روانشناسی و دین. 3(4): 32-5.
ساعتچی، م. (1394). فرهنگ روانشناسی. تهران: نشر معین، چاپ دوم.
سهرابی، ب.؛ یزدانی، ح.ر.؛ رجب‌زاده، ع.؛ محجوب، ح. (1399). تعریف «نیازهای روانشناختی بنیادین» کاربر در استفاده از محصولات تعاملی و شناسایی مؤلفه‌های آن. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 54(1): 39-57.
 DOI: 10.22059/JLIB.2020.305220.1503
سهرابی، ب.؛ یزدانی، ح.ر.؛ رجب‌زاده، ع.؛ محجوب، ح. (1400). واکاوی نظریه‌های نیازهای روانشناختی بنیادین انسان: یک رویکرد فرانظری. علوم روانشناختی، ۲۰(۱۰۳): ۹۷۹-۹۹۸.  DOI: 10.52547/JPS.20.103.979
عباسی، م.؛ سراج‌زاده، س.ح. (1395). مسائل روش‌شناختی در مرور نظام‌مند همراه با ارزیابی مقالات ایرانی مبتنی بر این روش. مطالعات اجتماعی ایران، 9(3): 160-132.
Agarwal, A. & Meyer, A. (2009). Beyond usability: evaluating emotional response as an integral part of the user experience. In: CHI'09 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. New York:Association for Computing Machinery (pp. 2919-2930).
DOI: 10.1145/1520340.1520420.
Alba, J.W. & Williams, E.F. (2013). Pleasure principles: A review of research on hedonic consumption. Journal of Consumer Psychology, 23(1): 2-18.
DOI: 10.1016/j.jcps.2012.07.003.
Ang, C.-S.; Talib, M.A.; Tan, K.-A.; Tan, J.-P. & Yaacob, S.N. (2015). Understanding computer-mediated communication attributes and life satisfaction from the perspectives of uses and gratifications and self-determination. Computers in Human Behavior, 49: 20-29.
DOI: 10.1016/j.chb.2015.02.037.
Aranyi, G. (2012). Developing a psychological model of end-users’ experience with news web sites. Doctoral dissertation. Teesside University, Middlesbrough, England. Retrieved from: https://research.tees.ac.uk/files/7984801/236331.
Baumeister, R.F. & Leary, M.R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological bulletin, 117(3): 497-529.
DOI: 10.1037/0033-2909.117.3.497.
Bevan, N. (1995). Usability is quality of use. In: Advances in Human Factors/Ergonomics, Elsevier (Vol. 20, pp. 349-354). DOI: 10.1016/S0921-2647(06)80241-8.
Cao, H.; Jiang, J.; Oh, L.B.; Li, H.; Liao, X. & Chen, Z. (2013). A Maslow's hierarchy of needs analysis of social networking services continuance. Journal of Service Management, 24(2): 170-190. DOI: 10.1108/09564231311323953
Chen, A. (2019). From attachment to addiction: The mediating role of need satisfaction on social networking sites. Computers in Human Behavior, 98: 80-92.
DOI: 10.1016/J.CHB.2019.03.034
Deci, E. & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Berlin: Springer Science & Business Media. DOI: 10.1007/978-1-4899-2271-7
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4): 227-268.
DOI: 10.1207/S15327965PLI1104_01
Diefenbach, S.; Kolb, N. & Hassenzahl, M. (2014). The 'hedonic' In human-computer interaction: history, contributions, and future research directions. Paper presented at the Proceedings of the 2014 conference on Designing interactive systems.
DOI: 10.1145/2598510.2598549
Diener, E.D.; Emmons, R.A.; Larsen, R.J. & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment, 49(1): 71-75. DOI: 10.1207/s15327752jpa4901_13
El Nagar, S.M.M.K. (2015). An investigation to the fulfillment of human needs in Cairo's Gated communities. Master's thesis. Arab Academy for science and Technology, Cairo, Egypt. Retrieved from: https://cpas-egypt.com/publication/journal_article/an-investigation-to-the-fulfillment-of-human-needs-in-cairos-gated-communities/
Elsbach, K.D. & Pieper, T.M. (2019). How psychological needs motivate family firm identifications and identifiers: A framework and future research agenda. Journal of Family Business Strategy, 10(3): 1-10. DOI: 10.1016/j.jfbs.2019.100289.
Fang, J.; Tang, L.; Yang, J. & Peng, M. (2019). Social interaction in MOOCs: The mediating effects of immersive experience and psychological needs satisfaction. Telematics and Informatics, 39: 75-91. DOI: 10.1016/j.tele.2019.01.006
Fang, J.; Zhao, Z.; Wen, C. & Wang, R. (2017). Design and performance attributes driving mobile travel application engagement. International Journal of Information Management, 37(4): 269-283. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2017.03.003
Forlizzi, J. & Battarbee, K. (2004). Understanding experience in interactive systems. Paper presented at the Proceedings of the 5th conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques. DOI: 10.1145/1013115.1013152
Gaver, B. & Martin, H. (2000). Alternatives: exploring information appliances through conceptual design proposals. Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems. DOI: 10.1145/332040.332433
Ghaoui, C. (2005). Encyclopedia of human computer interaction.IGI Global, Pennsylvania, United States. DOI: 10.4018/978-1-59140-562-7
Glasser, W. (1999). Choice theory: A new psychology of personal freedom.New York, United States: HarperPerennial.
Grant, M.J. & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal, 26(2): 91-108.
DOI: 10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x
Grouzet, F.M. & et al. (2005). The structure of goal contents across 15 cultures. Journal of personality and social psychology, 89(5): 800-816. DOI: 10.1037/0022-3514.89.5.800
Hassenzahl, M. & Tractinsky, N. (2006). User experience-a research agenda. Behaviour & Information Technology, 25(2): 91-97. DOI: 10.1080/01449290500330331
Hassenzahl, M. (2001). The effect of perceived hedonic quality on product appealingness. International Journal of Human-Computer Interaction, 13(4): 481-499.
DOI: 10.1207/S15327590IJHC1304_07
Hassenzahl, M. (2010). Experience design: Technology for all the right reasons. Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics, 3(1): 1-95.
DOI: 10.2200/S00261ED1V01Y201003HCI008
Hassenzahl, M. (2018). The Thing and I: Understanding the Relationship Between User and Product. In: Blythe M. & Monk A. (eds). Funology 2. Human–Computer Interaction Series. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-68213-6_19
Hassenzahl, M.; Diefenbach, S. & Göritz, A. (2010). Needs, affect, and interactive products–Facets of user experience. Interacting with computers, 22(5): 353-362.
DOI: 10.1016/j.intcom.2010.04.002
Hassenzahl, M.; Eckoldt, K.; Diefenbach, S.; Laschke, M.; Len, E. & Kim, J. (2013). Designing moments of meaning and pleasure. Experience design and happiness. International Journal of Design, 7(3): 21-31.
Hassenzahl, M.; Platz, A.; Burmester, M. & Lehner, K. (2000). Hedonic and ergonomic quality aspects determine a software's appeal. Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems. DOI: 10.1145/332040.332432
Hassenzahl, M.; Wiklund-Engblom, A.; Bengs, A.; Hägglund, S. & Diefenbach, S. (2015). Experience-oriented and product-oriented evaluation: psychological need fulfillment, positive affect, and product perception. International Journal of Human-Computer Interaction, 31(8): 530-544. DOI: 10.1080/10447318.2015.1064664
Hersey, P.; Blanchard, K.H. & Johnson, D.E. (2013). Management of organizational behavior (10th Edition). London, United Kingdom: Pearson.
Herzberg, F.; Mausner, B. & Snyderman, B. (1959). The motivation to work. (2nd edition). New Jersey, United States: John Wiley & Sons.
Hew, J.-J.; Tan, G.W.-H.; Lin, B. & Ooi, K.-B. (2017). Generating travel-related contents through mobile social tourism: Does privacy paradox persist? Telematics and Informatics, 34(7): 914-935. DOI: 10.1016/j.tele.2017.04.001
Hew, T.-S. & Kadir, S.L.S.A. (2016). Predicting the acceptance of cloud-based virtual learning environment: the roles of self determination and channel expansion theory. Telematics and Informatics, 33(4): 990-1013. DOI: 10.1016/j.tele.2016.01.004
Hewett, T.T. & et al. (1992). ACM SIGCHI curricula for human-computer interaction. New York, United States: The Association for Computing Machinery.
Houghton, D.; Pressey, A. & Istanbulluoglu, D. (2020). Who needs social networking? An empirical enquiry into the capability of Facebook to meet human needs and satisfaction with life. Computers in Human Behavior, 104: 1-11. DOI: 10.1016/j.chb.2019.09.029
Hsee, C.K.; Yang, Y.; Gu, Y. & Chen, J. (2008). Specification seeking: how product specifications influence consumer preference. Journal of consumer research, 35(6): 952-966.
DOI: 10.1086/593947
Huanhuan, C.; Jinhu, J.; Lih‐Bin, O.; Hao, L.; Xiuwu, L. & Zhiwu, C. (2013). A Maslow's hierarchy of needs analysis of social networking services continuance. Journal of Service Management, 24(2): 170-190. DOI: 10.1108/09564231311323953
ISO-9241-210. (2010). 9241-210: 2010. Ergonomics of human system interaction-Part 210: Human-centred design for interactive systems. Switzerland: International Standardization Organization (ISO).
Jalali, S. & Wohlin, C. (2012). Systematic literature studies: database searches vs. backward snowballing. Paper presented at the Proceedings of the 2012 ACM-IEEE international symposium on empirical software engineering and measurement.
DOI: 10.1145/2372251.2372257
Jani, J. & Reisch, M. (2011). Common human needs, uncommon solutions: Applying a critical framework to perspectives on human behavior. Families in society, 92(1): 13-20.
DOI: 10.1606/1044-3894.4065
Kakar, A.K. (2018). How does the value provided by a software product and users’ psychological needs interact to impact user loyalty. Information and Software Technology, 97: 135-145. DOI: 10.1016/j.infsof.2018.01.007
Kang, S. & Jung, J. (2014). Mobile communication for human needs: A comparison of smartphone use between the US and Korea. Computers in Human Behavior, 35: 376-387.
DOI: 10.1016/j.chb.2014.03.024
Karahanna, E.; Xu, S.X.; Xu, Y. & Zhang, N.A. (2018). The needs–affordances–features perspective for the use of social media. MIS quarterly, 42(3): 737-756.
DOI: 10.25300/MISQ/2018/11492
Katz, E.; Blumler, J.G. & Gurevitch, M. (1973). Uses and Gratifications Research. The Public Opinion Quarterly, 37(4): 509-523. DOI: 10.20319/pijss.2020.61.599608
Kauer, M.; Theuerling, H. & Bruder, R. (2013). The importance of identification for the acceptance of consumer electronics on the example of the Wii. Behaviour & Information Technology, 32(4): 344-358. DOI: 10.1080/0144929X.2012.724085
Kempf, D.S. (1999). Attitude formation from product trial: Distinct roles of cognition and affect for hedonic and functional products. Psychology & Marketing, 16(1): 35-50.
DOI: 10.1002/(SICI)1520-6793(199901)16:1<35::AID-MAR3>3.0.CO;2-U
Kim, H.-W.; Chan, H.C. & Kankanhalli, A. (2012). What motivates people to purchase digital items on virtual community websites? The desire for online self-presentation. Information systems research, 23(4): 1232-1245. DOI: 10.1287/isre.1110.0411
Kim, J. & Moon, J.Y. (1998). Designing towards emotional usability in customer interfaces trustworthiness of cyber-banking system interfaces. Interacting with computers, 10(1): 1-29.
DOI: 10.1016/S0953-5438(97)00037-4
Kim, J.; Park, S.; Hassenzahl, M. & Eckoldt, K. (2011). The essence of enjoyable experiences: the human needs. Paper presented at the International Conference of Design, User Experience, and Usability. DOI: 10.1007/978-3-642-21675-6_9
Kitchenham, B. & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham University Joint Report.
Kitchenham, B.A.; Budgen, D. & Brereton, O.P. (2011). Using mapping studies as the basis for further research–a participant-observer case study. Information and Software Technology, 53(6): 638-651. DOI: 10.1016/j.infsof.2010.12.011
Kraus, L.; Wechsung, I. & Möller, S. (2017). Psychological needs as motivators for security and privacy actions on smartphones. Journal of Information Security and Applications, 34: 34-45. DOI: 10.1016/j.jisa.2016.10.002
Lallemand, C.; Koenig, V. & Gronier, G. (2014). How relevant is an expert evaluation of user experience based on a psychological needs-driven approach? Paper presented at the Proceedings of the 8th Nordic conference on human-computer interaction: Fun, fast, foundational. DOI: 10.1145/2639189.2639214
Laschke, M.; Hassenzahl, M. & Diefenbach, S. (2011). Things with attitude: Transformational products. Paper presented at the Create 11 conference.
Law, E.L.-C.; Hassenzahl, M.; Karapanos, E.; Obrist, M. & Roto, V. (2014). Tracing links between UX frameworks and design practices: dual carriageway. Paper presented at the Proceedings of HCI Korea.
Law, E.L.-C.; Roto, V.; Hassenzahl, M.; Vermeeren, A.P. & Kort, J. (2009). Understanding, scoping and defining user experience: a survey approach. Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems.
DOI: 10.1145/1518701.1518813
Lee, C.S.; Goh, D.H.-L.; Chua, A.Y.K. & Ang, R.P. (2010). Indagator: Investigating perceived gratifications of an application that blends mobile content sharing with gameplay. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(6): 1244-1257.
DOI: 10.1002/asi.21305
Lee, N.; Shin, H. & Sundar, S.S. (2011). Utilitarian vs. hedonic robots:role of parasocial tendency and anthropomorphism in shaping user attitudes. Paper presented at the Proceedings of the 6th international conference on Human-robot interaction.
DOI: 10.1145/1957656.1957722
Lenz, E.; Hassenzahl, M. & Diefenbach, S. (2017). Aesthetic interaction as fit between interaction attributes and experiential qualities. New Ideas in Psychology, 47: 80-90.
DOI: 10.1016/j.newideapsych.2017.03.010
Logan, R.J.; Augaitis, S. & Renk, T. (1994). Design of simplified television remote controls: a case for behavioral and emotional usability. Paper presented at the Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. DOI: 10.1177/154193129403800503
Lyubomirsky, S.; Sheldon, K.M. & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of general psychology, 9(2): 111-131.
DOI: 10.1037/1089-2680.9.2.111
Malone, T.W. (1982). Heuristics for designing enjoyable user interfaces: Lessons from computer games. Paper presented at the Proceedings of the 1982 conference on Human factors in computing systems. DOI: 10.1145/800049.801756
Mamonov, S. & Koufaris, M. (2020). Fulfillment of higher-order psychological needs through technology:The case of smart thermostats. International Journal of Information Management, 52: 1-14. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102091
Maritan, D. (2015). Practical Manual of Quality Function Deployment. Switzerland: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-08521-0
Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50(4): 370-396. DOI: 10.1037/h0054346
Maslow, A.H. (1970). Motivation and personality. New York, Unitad States: Harper & Row, 2nd Editon.
Masur, P.K.; Reinecke, L.; Ziegele, M. & Quiring, O. (2014). The interplay of intrinsic need satisfaction and Facebook specific motives in explaining addictive behavior on Facebook. Computers in Human Behavior, 39: 376-386. DOI: 10.1016/j.chb.2014.05.047
Max-Neef, M.; Elizalde, A. & Hopenhayn, M. (1992). Development and human needs. Real-life economics: Understanding wealth creation, 53(4): 197-213.
DOI: 10.1017/S0022050700051731
McCarthy, J. & Wright, P. (2007). Technology as experience. United States: MIT press, Massachusetts.
Mohammadi, F.; Yazdani, H.R.; Pour, M.J. & Soltanee, M. (2020). Co-creation in tourism: a systematic mapping study. Tourism Review. 76(2): 305-343. DOI: 10.1108/TR-10-2019-0425
Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58(3): 20-38. DOI: 10.2307/1252308
Nadkarni, A. & Hofmann, S.G. (2012). Why do people use Facebook? Personality and individual differences, 52(3): 243-249. DOI: 10.1016/j.paid.2011.11.007
Oh, C.; Roumani, Y.; Nwankpa, J.K. & Hu, H.-F. (2017). Beyond likes and tweets: Consumer engagement behavior and movie box office in social media. Information & Management, 54(1): 25-37. DOI: 10.1016/j.im.2016.03.004
Oishi, S.; Diener, E.; Lucas, R.E. & Suh, E.M. (2009). Cross-cultural variations in predictors of life satisfaction. In: Perspectives from needs and values Culture and well-being. (pp. 109-127). Dordrecht, Netherland: Springer. DOI: 10.1177/01461672992511006
Oliver, R.L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63(4_suppl1): 33-44.
DOI: 10.1177/00222429990634s105
Park, J. & Han, S.H. (2013). Defining user value: A case study of a smartphone. International Journal of Industrial Ergonomics, 43(4): 274-282. DOI: 10.1016/j.ergon.2013.04.005
Partala, T. & Kallinen, A. (2012). Understanding the most satisfying and unsatisfying user experiences: Emotions, psychological needs, and context. Interacting with computers, 24(1): 25-34. DOI: 10.1016/j.intcom.2011.10.001
Partala, T. & Kujala, S. (2015). Exploring the role of ten universal values in using products and services. Interacting with computers, 28(3): 311-331. DOI: 10.1093/iwc/iwv007
Partala, T. (2011). Psychological needs and virtual worlds: Case Second Life. International Journal of Human-Computer Studies, 69(12): 787-800. DOI: 10.1016/j.ijhcs.2011.07.004
Petersen, K.; Feldt, R.; Mujtaba, S. & Mattsson, M. (2008). Systematic mapping studies in software engineering. Paper presented at the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE) 12. DOI: 10.14236/ewic/EASE2008.8
Petersen, K.; Vakkalanka, S. & Kuzniarz, L. (2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. Information and Software Technology, 64: 1-18. DOI: 10.1016/j.infsof.2015.03.007
Pittman, T.S. & Zeigler, K.R. (2007). Basic human needs. Social psychology: Handbook of basic principles, 2: 473-489.
Pucillo, F. & Cascini, G. (2014). A framework for user experience, needs and affordances. Design Studies, 35(2):160-179. DOI: 10.1016/j.destud.2013.10.001
Raacke, J. & Bonds-Raacke, J. (2008). MySpace and Facebook: Applying the Uses and Gratifications Theory to Exploring Friend-Networking Sites. CyberPsychology & Behavior, 11(2): 169-174. DOI: 10.1089/cpb.2007.0056
Reiss, S. (2004). Multifaceted nature of intrinsic motivation: The theory of 16 basic desires. Review of general psychology, 8(3): 179-193. DOI: 10.1037/1089-2680.8.3.179
Revels, J.; Tojib, D. & Tsarenko, Y. (2010). Understanding consumer intention to use mobile services. Australasian Marketing Journal (AMJ), 18(2): 74-80.
DOI: 10.1016/j.ausmj.2010.02.002
Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2017). Organizational behavior.17th Edition ed. London, United Kingdom: Pearson Education Limited.
Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York, United States: Guilford Publications.
Sachdev, V. (2011). Motivations for social computing. IT Professional, 13(4):18-23.
DOI: 10.1109/MITP.2011.65
Sailer, M.; Hense, J.U.; Mayr, S.K. & Mandl, H. (2017). How gamification motivates: An experimental study of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction. Computers in Human Behavior, 69: 371-380. DOI: 10.1016/j.chb.2016.12.033
Schaufeli, W.B.; Salanova, M.; González-Romá, V. & Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1): 71-92. DOI: 10.1023/A:1015630930326
Schmitt, B. (2011). Experience marketing: concepts, frameworks and consumer insights. Foundations and Trends® in Marketing, 5(2): 55-112. DOI: 10.1561/1700000027
Schwartz, S.H. & et al. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of personality and social psychology,103(4): 663-688. DOI: 10.1037/a0029393
Seligman, M.E. & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction. In: Flow and the foundations of positive psychology (pp. 279-298). Dordrecht, Netherland: Springer. DOI: 10.1007/978-94-017-9088-8
Sheldon, K.M.; Abad, N. & Hinsch, C. (2011). A two-process view of Facebook use and relatedness need-satisfaction. Disconnection drives use, and connection rewards it. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4): 766-775. DOI: 10.1037/a0022407
Sheldon, K.M.; Elliot, A.J.; Kim, Y. & Kasser, T. (2001). What is satisfying about satisfying events? Testing 10 candidate psychological needs. Journal of personality and social psychology, 80(2): 325-339. DOI: 10.1037/0022-3514.80.2.325
Spangenberg, E.R.; Voss, K.E. & Crowley, A.E. (1997). Measuring the hedonic and utilitarian dimensions of attitude: a generally applicable scale. ACR North American Advances. 24(1): 235-241. DOI: 10.1509/jmkr.40.3.310.19238
Sun, Z.; Ji, Z.; Zhang, P.; Chen, C.; Qian, X.; Du, X. & Wan, Q. (2017). Automatic labeling of mobile apps by the type of psychological needs they satisfy. Telematics and Informatics, 34(5): 767-778. DOI: 10.1016/j.tele.2017.03.001
Swedberg, R. (2005). Can there be a sociological concept of interest? Theory and Society, 34(4): 359-390. DOI: 10.1007/s11186-005-1986-3
Tsai, H.-T. & Pai, P. (2014). Why do newcomers participate in virtual communities? An integration of self-determination and relationship management theories. Decision support systems, 57: 178-187. DOI: 10.1016/j.dss.2013.09.001
Tseng, F.-C.; Pham, T.T.L.; Cheng, T. & Teng, C.-I. (2018). Enhancing customer loyalty to mobile instant messaging: Perspectives of network effect and self-determination theories. Telematics and Informatics, 35(5): 1133-1143. DOI: 10.1016/j.tele.2018.01.011
Tuch, A.N. & Hornbæk, K. (2015). Does Herzberg's notion of hygienes and motivators apply to user experience? ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 22(4): 1-24. DOI: 10.1145/2724710
Turel, O.; Serenko, A. & Giles, P. (2011). Integrating technology addiction and use: An empirical investigation of online auction users. MIS quarterly, 35(4): 1043-1061.
DOI: 10.2307/41409972
Van Schaik, P. & Ling, J. (2010). An integrated model of interaction experience for information retrieval in a Web-based encyclopaedia. Interacting with computers, 23(1): 18-32. DOI: 10.1016/j.intcom.2010.07.002
Vansteenkiste, M.; Ryan, R.M. & Soenens, B. (2020). Basic psychological need theory: Advancements, critical themes, and future directions. Motivation and Emotion, 44 (1): 1-31. DOI: 10.1007/s11031-019-09818-1
Wan, C.-S. & Chiou, W.-B. (2006). Psychological motives and online games addiction: Atest of flow theory and humanistic needs theory for taiwanese adolescents. CyberPsychology & Behavior, 9(3): 317-324. DOI: 10.1089/cpb.2006.9.317
Wang, C. & Zheng, S. (2020). Complement or substitute? Investigating the interdependence effects among mobile social apps. Information & Management, (In Press).
DOI: 10.1016/j.im.2020.103362
Wiggins, D. (1998). Needs, values, truth: Essays in the philosophy of value. Oxford University Press,Vol. 6. DOI: 10.1086/293214
Wiklund-Engblom, A.; Hassenzahl, M.; Bengs, A. & Sperring, S. (2009). What needs tell us about user experience. Paper presented at the IFIP Conference on Human-Computer Interaction. DOI: 10.1007/978-3-642-03658-3_71
Wright, P.; Wallace, J. & McCarthy, J. (2008). Aesthetics and experience-centered design. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 15(4): 1-21.
DOI: 10.1145/1460355.1460360
Wu, J.-J.; Shu-Hua, C. & Kang-Ping, L. (2017). Why should I pay? Exploring the determinants influencing smartphone users’ intentions to download paid app. Telematics and Informatics, 34(5): 645-654. DOI: 10.1016/j.tele.2016.12.003
Xu, Z.; Turel, O. & Yuan, Y. (2012). Online game addiction among adolescents: motivation and prevention factors. European Journal of Information Systems, 21(3): 321-340.
DOI: 10.1057/ejis.2011.56
Yoon, C. & Rolland, E. (2012). Knowledge-sharing in virtual communities: familiarity, anonymity and self-determination theory. Behaviour & Information Technology, 31(11): 1133-1143. DOI: 10.1080/0144929X.2012.702355
Yurova, Y.; Rippé, C.B.; Weisfeld-Spolter, S.; Sussan, F. & Arndt, A. (2017). Not all adaptive selling to omni-consumers is influential: The moderating effect of product type. Journal of Retailing and Consumer Services, 34: 271-277. DOI: 10.1016/j.jretconser.2016.01.009
CAPTCHA Image