تدوین معیارها و ارزیابی ابزارهای بهینه‌سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو (سئو) در راستای بهبود وضعیت وب‌سایت کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین معیارها و ارزیابی ابزارهای بهینه‌‌سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو به‌ منظور ارتقاء آگاهی و دانش کتابداران و متخصصان علم اطلاعات در عرصه بازنمون منابع اطلاعاتی در وب‌سایت‌ها است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و به روش پیمایشی- توصیفی با تکنیک وب‌‌سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر ابزارهای بهینه‌‌سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو هستند و جمع‌آوری داده‌ها با روش مشاهده مستقیم صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت ارزیابی ابزارهای بهینه‌‌سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو، سیاهه وارسی محقق ساخته است که روایی این ابزار توسط متخصصان موضوعی تأیید شده است.
یافته‌ها: یافته‌‌ها حاکی از آن است که ابزار checkup.tools با کسب امتیاز 100 و با بررسی 7 معیار و 41 شاخص، بالاترین جایگاه را در بین سایر ابزارهای بهینه‌‌سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو دارد. ابزار hostiran باکسب امتیاز 91 و بررسی 6 معیار و 33 شاخص در جایگاه دوم قرار دارد.
نتیجه‌گیری: اکثر ابزارها معیارهای سئوی داخلی، سئوی خارجی و آنالیز وب‌سایت را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما تعداد کمی از آن‌ها معیارهای دسترسی به وب‌سایت و امنیت وب‌سایت را بررسی می‌کنند. پژوهش حاضر با معرفی و مقایسه ابزارها می‌تواند چارچوب نظری و مبنایی برای متخصصان و پژوهشگران نرم‌افزار و برنامه‌نویسان و نیز خبرگان بازیابی اطلاعات فراهم آورد. سیاهه وارسی تدوین شده در این پژوهش که به عنوان ابزار ارزیابی بهینه‌سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو مورد استفاده قرار گرفته، برای طراحی و نیز ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌‌ها توصیه می‌گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Criteria and Evaluation of Search Engine Optimization Tools to Improve the Status of Library Websites

نویسندگان [English]

  • Mohhamad Hassan Azimi 1
  • Zahra Neamatollahi 2
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 PhD. Candidate, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: the current study aimed to develop criteria and evaluate engine optimization in order to improve the awareness and knowledge of librarians and information science professionals in the field of representing information resources on websites.
Methodology: This research is an applied study which has been done by survey-descriptive method with webometric technique and direct observation method. An author’s constructed checklist was confirmed by subject experts by which 30 search engine optimization tools have been evaluated.
Findings: the "checkup.tools" tool which evaluated 7 criteria and 41 indicators, ranked first with a score of 100. the tools "hostiran" is in the second place that evaluated 6 criteria and 33 indicators. Identified items to check for search engines include On-page optimization, off-page optimization, website analysis, website ranking, website specifications and technology, website access by search engines, and website security, respectively. Criteria and indicators for evaluating web page optimization tools for search engines include 7 main items and 106 indicators. These items are extracted from the literature review related to the present study.
Conclusion: Most of the tools have evaluated the criteria of On-page optimization, off-page optimization and website analysis, but a few of them examine the criteria of website access and website security. By introducing and comparing tools, this paper can provide a theoretical and basic framework for software specialists and researchers, programmers, as well as information retrieval experts. Finally, the checklist which is used in this article as a tool to evaluate the optimization of web pages for search engines is recommended for the design and evaluation of web pages of libraries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website optimization
  • website evaluation indicators
  • SEO
  • search engine optimization tools
  • libraries website
اسعدی، ع.؛ عباس‌پور، ج. (1398). ارزیابی کیفیت وب‌سایت روزنامه‌های سراسر ایران از نظر شاخص‌های بهینه‌سازی موتورهای کاوش (سئو). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(3): 1321-1342.
پاک‌نژاد، آ.؛ سلامی، م.؛ سهیلی، ف.؛ ضیایی، ث. (1397) تحلیل سرفصل‌های جدید علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر مبنای شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو (seo). پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 8(2): 5-38.
زاهد، ع.؛ اکبریانی، ا. (1395). ارائه راهکارهای مؤثر در بهینه‌سازی صفحات وب با استفاده از تکنولوژی سئو. در: تهران: اولین کنفرانس بین‌المللی چشم‌اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر.
کهزادی سیف‌آباد، م.؛ شایگان‌فرد، م.ج. (1398). تحلیلی بر تأثیر سئو بر روی رتبه وب‌سایت دانشگاه‌ها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(4): 1799-1822.
Egri, G. & Bayrak, C. (2014). The role of search engine optimization on keeping the user on the site. Procedia Computer Science, 36: 335-342.
Gasparotto, M. (2014). Search Engine Optimization for the Research Librarian: A Case Study Using the Bibliography of U.S. Latina Lesbian History and Culture. Practical Academic Librarianship, (1)4: 34-15.
Jadav, N.K. & Shrivastava, S. (2020). An Analysis on Incompetent Search Engine and Its Search Engine Optimization (SEO). In: International Conference on Innovative Computing and Communications (pp. 203-214). Springer, Singapore.
Jianhua S. & et al. (2012) The Application of Ranking Algorithm of Optimization of Web Site. In: Jin D. & Lin S. (eds), Advances in Electronic Engineering, Communication and Management, Vol.1. Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol.139. Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-27287-5_47
Lemos, J.Y. & Joshi, A.R. (2017). Search engine optimization to enhance user interaction. In: 2017 International Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud).
Onaifo, D. & Rasmussen, D. (2013). Increasing libraries' content findability on the web with search engine optimization. Library Hi Tech, 31(1): 87-108.
Patil, A.V. & Patil, V.M. (a2018, November). Search Engine Optimization Technique Importance. Global Conference on Wireless Computing and Networking (GCWCN): 151-154.
Patil, V.M. & Patil, A.V. (b2018). SEO: On-Page+Off-Page Analysis. International Conference on Information, Communication, Engineering and Technology.
Reddy, K.; Xie, E. & Tang, Q. )2016.( Higher education, high-impact research, and world university rankings: A case of India and comparison with China. Pacific Science Review: Humanities and Social Sciences,1: 21.
Sharma, S. & Verma, S. (2020). Optimizing Website effectiveness using various SEO Techniques. In: 7th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN)
Sharma, S. & Verma, S. (2020). Optimizing Website effectiveness using various SEO Techniques. In: 2020 7th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN) IEEE.
Shi, J.; Cao, Y. & Zhao, X.J. (2010). Research on SEO strategies of university journal websites. In: The 2nd International Conference on Information Science and Engineering. IEEE.
Vállez, M. & Ventura, A. (2020). Analysis of the SEO visibility of university libraries and how they impact the web visibility of their universities. The Journal of Academic Librarianship, 46(4): 102171.
Wang, F.; Li, Y. & Zhang, Y. (2011). An empirical study on the search engine optimization technique and its outcomes. In: 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC), Dengleng, China.
Wilson, R.F. & Pettijohn, J.B. (2006). Search engine optimization: A primer on keyword strategies. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 8(2): 121-133.
Yalçın, N. & Köse, U. (2010). What is search engine optimization: SEO?. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9: 487-493.
CAPTCHA Image