مطالعه نقش سواد ‌الکترونیکی و سیستم‌های اطلاعاتی در تغییر عناصر ساختاری سازمان‌های دولتی: مطالعه موردی سازمان‌های دولتی شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه‌ی بین سواد الکترونیکی و عناصر ساختار ‌سازمانی (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) و همچنین اثری است که به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها بر این رابطه دارد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بوده و با روش پیمایشی انجام‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان بخش فناروی اطلاعات استانداری زاهدان بود. داده‌های پژوهش با ابزار پرسشنامه محقق ساخته حاوی 28 سوال گردآوری ‌شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SMART PLS 3.0 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر سیستم ‌اطلاعاتی و متغیرهای سواد‌ الکترونیکی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و متغیرهای رسمیت و پیچیدگی اثر منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت بین متغیر استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان و متغیر تمرکز رابطه مثبت و در عین حال معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به‌ یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان گفت با استخدام کارکنانی که دارای سواد‌ الکترونیک بالا هستند و‌ یا برگزاری دوره‌های آموزشی با استفاده از روش‌های مختلف آموزش الکترونیکی، آموزش سیّار و آموزش حضوری بایستی جهت توسعه‌ی ‌سواد الکترونیک کارکنان اقدام کرد. یکی از نتایج این مسأله تغییر در عناصر ساختاری سازمان چون رسمیت، پیچیدگی و تمرکز است که می‌تواند منجر به رسمیت کم‌تر، پیچیدگی کم‌تر و تمرکز بالاتری در سازمان شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Role of Electronic Literacy and Information Systems in Changing the Structural Elements of Governmental Organizations: Case study Government Organizations in Zahedan

نویسنده [English]

  • Roya Hejazinia
PhD. in Information Technology Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to investigate the relationships between information systems and organizational structure elements (centralization, complexity, and formalization) as well as the effect of e-literacy on the use of information systems.
Methodology: The present study was descriptive-correlational and survey. The statistical population consisted of Zahedan Governorate experts.
Therefore, the research data was collected using a researcher-made questionnaire containing 28 questions in three sections that consist of reviewing the status of e-literacy, reviewing the use of information systems, and reviewing the status of structural elements of the organization.
90 copies of questionnaires were distributed in person among the population members after confirmation of content, convergent, and divergent validity and the reliability of the questionnaire by a group of experts. Data analysis was done by structural equation modeling and SMART PLS 3.0 software.
Findings: The research results indicated that there were positive and significant relationships between the information system and employees' e-literacy. So that the higher the level of e-literacy of the employees of the organization, the more they will use the information systems in the organization.
Furthermore, there were negative and significant relationships between using information systems in organizations and formalization and complexity, so that by using information systems in the organization, we will see a decrease in the level of formality and complexity. While there was a significant positive relationship between the use of information systems and centralization in organizations. So that with the use of information systems, the level of centralization will increase.
Conclusion: According to the research findings, we can be sure of the use of information systems in the organization by hiring employees with high information literacy or holding training courses by using different methods of e-learning, mobile learning, and face-to-face learning to develop staff information literacy. So we can ensure the actual use of information systems in the organization; as a result, it will lead to less formalization as well as more complexity and higher centralization in the organization
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information system
  • Electronic literacy
  • Formalization
  • Complication
  • Centralization
  • Government Organizations
جوادکار، د.س. (1383). سیستم‌های اطلاعات مدیریت. ترجمه ا. سرداری. تهران: انتشارات سمت.
دفت، ر. (1377). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه ع. پارساییان و م. اعرابی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ج1.
رابینز، ا.پ. (1378). تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها). ترجمه س.م. الوانی و ح. دانائی‌فرد. تهران: انتشارات صفار.
رضاییان، ع. (1386). سازماندهی و هماهنگی در مدیریت. دانش مدیریت، 5: 28-13.
سن، ج.؛ لادون، ک.س. (1385). سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت با کاربردهای تجارت الکترونیک و اینترنت. ترجمه
م. راد. تهران: انتشارات نگاه دانش.
عزیزی، ب.؛ مهرابی کوشکی، ع. (1392). بررسی رابطه‌ی فناوری ‌اطلاعات‌ و ساختار‌ سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی، 5(3): 161-174.
فتحیان، م.؛ مهدوی‌نور، س.ح. (1391). مبانی و مدیریت فناوری‌اطلاعات. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
قلی‌پور، ر. (1383). تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار‌ سازمانی و ساختار نیروی کار. فرهنگ مدیریت، 7: 154-127.
وارث، س.ح. (1380). ایجاد مدلی جامع برای تبیین تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار ‌سازمانی. پیام مدیریت، 1:
136-123.
Akkermans, V.H. (2002). Manging IT in frastructure standardistion in the networked manufacturing firm international. Journal of production economies, 75: 213-228.
Argyres, N.S. (1999). The impact of information technology on coordination: evidence from the
B-2 stealth bomber. Organization Science, 10(2): 162-180.
Azizi, B. & Mehrabi Koushki, A. (2013). Study of the relationship between information technology, information and organizational structure in the Ministry of Youth Sports of the Islamic Republic of Iran. Journal of Sports Management, 5(3): 174-161. [In Persian]
Chin, W. (2003). Issues and opinions on structural equation modeling. MIS Quarterly, 2(1): 7-16.
Chvatalova, Z. & Koch, M. (2015). Optimizing of Information Systems in Companies: Support of Sustainable Performance. Procedia - Social and Behavioral Science, 213: 842-847.
Cudanov, M. (2009). Influence of Information and Communication Technology on Decentralization of Organizational Structure. Faculty of Organizational Sciences, 6(1): 93-109.
Daft, R. (1998). Organization Theory and Design. Translated by A. Parsaiyan, & M. Arabi. Tehran: Cultural Research Office Publications, Vol.1. [In Persian]
Dibrell, C.; Miller, C. & Thomas, R. (2002). Organization Dising: The Continuing Influece of Information Technology. Journal of Management History, 40(6): 620-627.
Farhanghi, A.; Abbaspour, A. & Abachian Ghassemi, R. (2013). The Effect of Information Technology on Organizational Structure and firm performance: An Analysis of Consultant Engineers Firms (CEF) in Iran. 1st World Congress of Administrative & Political Sciences (ADPOL-2012), 81: 644-649.
Fathian, M. & Mahdaviunur, S.H. (1391). Fundamentals and management of information technology. Tehran: University of Science and Technology Publications. [In Persian]
Jawadkar, W.S. (2004). Management Information Systems. Translated by A. Sardari.Tehran: Samat Publications. [In Persian]
Kamel, A.; Lakhder, D. & Zitouni, A. (2012). The organizational impacts of information systems: Analysis and proposal of a methodological framework. British Journal of Arts and Social Sciences, 9(2): 229-239.
Kim, S.W. (2007). Organizational setructures and the performance of supply chain management. Journal Production Economics, 106: 323-345.
Ortega, P.; Eva, M.; Zaragoza, P. & Claver Cortes, E. (2010). Can formalization, complexity, and centralization influence knowledge performance. Journal of Business Research, 63: 310-320.
Qolipour, R. (2004). The Impact of Information Technology on Organizational Structure and Workforce Structure. Management Culture, 7: 154-127. [In Persian]
Reix, R. (1983). Les technologies de l’information, facteurs de flexibilité. Revue française de gestion, 43: 6-13.
Rezaian, A. (2007). Organization and Coordination in Management. Management Knowledge, 5: 28-13. [In Persian]
Robbins, S.P. (1999). Organization Theory (Structure, Design, Applications). Translated by S.M. Alvani & H. Danaeifard. Tehran: Saffar Publications. [In Persian]
Sen, J. & Ladon, K.C. (2006). Information systems in management with e-commerce and Internet applications. Translated by M. Rad. Tehran: Negah Danesh Publications. [In Persian]
Vares, S.H. (2001). Creating a comprehensive model to explain the impact of information technology on organizational structure. Management Message, 1: 136-123. [In Persian]
Whisler, T.L. (1980). The Impact of Computers on Organizations. New York, NY.: Praeger Publishers.
Xiaowu, Y. & Yan, Z. (2009). Does IT matter in China? Empirical study on information technology, organization structure and performance of Chinese firms. Proceedings of the 2009 International Conference on Information Management. Innovation Management and ndustrial Engineering, 2: 395-398.
Yarmohammadzadeh, P. & Allameh, M. (2011). The analysis of the relationship between organizational structure and information technology. Higher education studies, 1(1): 98-104.
CAPTCHA Image