واکاوی نقش واسطۀ ظرفیت جذب دانش در تأثیر فرهنگ نوآوری بر چابکی منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌‌آباد، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و واکاوی نقش واسطۀ ظرفیت جذب دانش در تأثیر فرهنگ نوآوری بر چابکی منابع انسانی در میان کلیۀ کارکنان شرکت‌‌های پارک علم و فناوری شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است.
روش‌‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌‌های استانداردی است که پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از روایی محتوا مورد بررسی قرار گرفت. جامعۀ آماری شامل کلیۀ اعضای شرکت‌‌های پارک علم و فناوری شهرستان زاهدان می‌‌باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول جرسی و مورگان، بالغ بر 130 نفر به روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده تعیین گردید. به منظور تایید یا رد فرضیات از روش الگویابی معادلات ساختاری و کمک نرم‌‌افزار Smart-PLS استفاده گردید.
یافته‌‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که فرهنگ نوآوری بر ظرفیت جذب دانش و چابکی منابع انسانی و همچنین ظرفیت جذب دانش نیز بر چابکی منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، نقش واسطۀ ظرفیت جذب دانش در تأثیر فرهنگ نوآوری بر چابکی منابع انسانی تایید گردیده است.
نتیجه‌‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، فرهنگ نوآوری تأثیر بسزایی در ظرفیت جذب دانش و چابکی منابع انسانی در شرکت‌‌های پارک علم و فناوری دارد. بنابراین، مدیران پارک‌‌های علم و فناوری با انجام تغییرات ساختاری و حمایت از ایده‌‌ها و قوانین خلاقانه، بایستی در راستای تقویت این فرهنگ اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Knowledge Absorption Capacity in the Impact of Innovation Culture on Human Resource Agility

نویسندگان [English]

  • Mohim Tash 1
  • Abdullah Saedi 2
  • Hassan Ghaffari 3
  • Golbahar Pouranjenar 3
  • Farahnaz Ahang 4
1 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 PhD., Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 PhD. Student, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
4 PhD. Student, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Purpose: With the beginning of the third millennium, the role of human resources has become more and more important, to the point that some consider it the only factor in gaining a sustainable competitive advantage. This is especially true in knowledge-based businesses. As a result, for a knowledge-based company, human capital is the most important asset, and the better the quality of this asset, the more likely it is that the business will survive, succeed, and thrive. One of the indicators of the desirability of human resources is the discussion of human resource agility. According to these materials, the present study was conducted to investigate the mediating role of knowledge absorption capacity in the impact of innovation culture on human resource agility among all employees of Zahedan Science and Technology Park in Sistan and Baluchestan province.
Methodology: This is applied research that has been done by the descriptive correlational method. Data collection tools are standard questionnaires whose reliability was assessed using Cronbach's alpha test and their validity was assessed using content validity. The statistical population includes all members of Zahedan Science and Technology Park companies. The sample size was determined using the Jersey and Morgan table, up to 130 people by simple random sampling. To confirm or refute the hypotheses, the structural equation modeling method was used with the help of Smart-PLS software.
Findings: The findings showed that the culture of innovation has a positive and significant effect on the capacity to absorb knowledge and agility of human resources and also the capacity to absorb knowledge on the agility of human resources. In addition, the mediating role of knowledge absorption capacity in the impact of innovation culture on human resource agility has been confirmed.
Conclusion: According to the results of the research, the culture of innovation has a significant effect on the capacity to absorb knowledge and human resource agility in science and technology park companies. Therefore, managers of science and technology parks should take action to strengthen this culture by making structural changes and supporting creative ideas and laws. According to the research results and the importance of innovation and innovation culture, suggestions in the field of managerial and structural changes in science and technology parks in Zahedan such as changes in the external environment of the organization, institutionalizing trust among employees, commitment to change among employees, support Creative ideas, few rules, extensive informal communication, face-to-face communication
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Absorption Capacity
  • Innovation Culture
  • Human Resource Agility
  • Creative Ideas
اسکندرپور، ب. (1396). طراحی مدل ارزش‌‌های فرهنگی اسلامی در دانشگاه پیام نور. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 7(3): 372-369.
امینی، ع.ر.؛ فتاحی، ح.ر.؛ دولتشاه، پ. (1398). استراتژی نوآوری، موفقیت کارآفرینانه و نقش میانجی مدیریت دانش. مدیریت منابع انسانی، 9(4).
جاجرمی‌زاده، م.؛ تدین، ا. (1398). رابطه ساختار سازمانی با مدیریت منابع انسانی و عملکرد. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10(40): 206-188.
جبارزاده، ی.؛ حسینی، س.ص.؛ نیکخواه، ی.؛ فرج الهی، آ. (1398). تسهیم دانش در صنعت بانکی: نقش جذب دانش فردی و چابکی کارکنان. مطالعات منابع انسانی، 9(4): 144-123.
جهان‌‌بخش‌‌گنجه، ص. (1396). بررسی تطبیقی مکاتب فرهنگی و جامعه‌‌شناسی فرهنگی. مطالعات میان‌‌فرهنگی، 12(23): 109-139.
حجازی، ا.؛ نظرپوری، ا.ه. (1397). تحلیل تأثیر عوامل حمایتی سازمانی بر قابلیت‌‌های نوآوری سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی ظرفیت جذب دانش. مدیریت فرهنگ سازمانی، 16(4): 851-870.
خلیل‌‌نژاد، ش.؛ دانشور، م.ر. (1396). تأثیر فرهنگ دانش‌محور بر نوآوری راهبردی، ظرفیت جذب دانش و انعطاف‌‌پذیری راهبردی. مطالعات مدیریت راهبردی، 30: 43-63.    DOI: 10.30495/qjopm.2020.570291.2136
خلیل‌‌نژاد، ش.؛ زارع، ر.؛ وطن‌‌پرست، ا. (1399). تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌‌گر جهت‌‌گیری استراتژیک. مدیریت بهره‌‌وری، 14(53): 163-181.
دهقانی‌‌پوده، ح.؛ شفقت، ا.؛ ابن‌‌الرضا، س.م.؛ هولاسو، ا. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در یکی از سازمان‌‌های نیروی مسلح با رویکرد فازی. مطالعات بین رشته‌‌ای دانش راهبردی، 8(31): 7-48.
ظریفی، م.؛ بحرالعلوم، ح.؛ اندام، ر.؛ شیخ، ر. (1397). رویکرد نوین در طراحی پرسشنامۀ ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(2): 55-43.    DOI: 10.30473/arsm.2018.5091
گلبان، ج.؛ رزقی، ش.س. (1399). کاربرد مدل ISM جهت سطح‌‌بندی مؤلفه‌‌های فرهنگ سازمانی و رتبه‌بندی مؤلفه‌‌ها با استفاده از AHP. مدیریت فرهنگ سازمانی، 18(4): 775-798.  DOI: 10.22059/jomc.2020.294957.1007963
محمدزاده، ع. (1396). بررسی آسیب‌‌های فرهنگی- روان‌‌شناختی اساسی در بین دانشجویان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 7(1): 75-56.
محمدی، س.؛ الوانی، م. (1399). تحلیل ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌‌های دولتی با محوریت توسعه پایدار در جهت ارتقای بهره‌وری. مدیریت بهره‌وری، 14(53): 47-23.  DOI:10.30495/qjopm.2020.569699.2120
Agarwal, S. & Adjirackor, T. (2016). Impact of teamwork on organizational productivity in some selected basic schools in the Accra metropolitan assembly. European Journal of Business, Economics and Accountancy, 4(6): 40-52.
Alavi, S.; AbdWahab, D.; Muhamad, N. & Arbab Shirani, B. (2014). Organic structure and organisational learning as the main antecedents of workforce agility. International Journal of Production Research, 52(21): 6273-6295.
Alhadid, N. (2016). The effect of organization agility on organization performance. International Review of Management and Business Research, 5(1): 273-9.   
DOI: 273-9. 10.30473/fmss.2018.5126.
Amini, A.R.; Fatahi, H.R. & Dolatshah, P. (2019). Innovation strategy, entrepreneurial success and the mediating role of knowledge management. Human Resource Management, 9(4). [In Persian]
Arman, S.M. (2017). Impact of sustainable human resource management in organizational performance: A study on Bangladeshi HR professionals. Paper presented at the Proceedings of 15th Asian Business Research Conference.
Chams, N. & García-Blandon, J. (2019). On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals. Resources, Conservation and Recycling, 141: 109-122. DOI: 10.1016/j.resconrec.2018.10.006.
Chen, Y.; Wang, Y.; Nevo, S.; Benitez-Amado, J. & Kou, G. (2015). IT capabilities and product innovation performance: The roles of corporate entrepreneurship and competitive intensity. Information & Management, 52(6): 643-657. DOI: 10.1016/j.im.2015.05.003.
Chou, H.-W.; Chang, H.-H.; Lin, Y.-H. & Chou, S.-B. (2014). Drivers and effects of post-implementation learning on ERP usage. Computers in Human Behavior, 35: 267-277.          
DOI: 10.1016/j.chb.2014.03.012.
Dehghanipoueh, M.; Shafeghat, A.; Ebenreza, S.M. & Hulasu, A. (2018). Identifying the factors affecting organizational agility in one of the armed forces organizations with a fuzzy approach. Interdisciplinary Studies in Strategic Knowledge, 8(31): 7-48. [In Persian]
Dobni, C.B. (2008). Measuring innovation culture in organizations: The development of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 11(4): 539-559. DOI: 10.1108/14601060810911156.
Engels, A.; Kunkis, M. & Altstaedt, S. (2020). A new energy world in the making: Imaginary business futures in a dramatically changing world of decarbonized energy production. Energy Research & Social Science, 60: 101321. DOI: 10.1016/j.erss.2019.101321
Fosfuri, A. & Tribo, J.A. (2008). Exploring the Antecedents of Potential Absorptive Capacity and its Impact on Innovation Performance. Omega, 36(2): 173-187.
Golban, J. & Razqi, Sh.S. (2020). Application of ISM model for leveling the components of organizational culture and ranking the components using AHP. Organizational Culture Management, 18(4): 775-798. DOI: 10.22059/jomc.2020.294957.1007963. [In Persian]
Heidari, A. & Seyed Kalali, N. (2016). Competitive Advice Model of Management Consulting Companies Based on the Dynamic Capabilities Theory. Faculty of Management, University of Tehran, 8(2): 317-338.
Hejazi, A. & Hooshangnazari, A. (2018). Analyzing the effect of organizational support factors on organizational innovation capabilities by considering the mediating role of knowledge absorption capacity. Organizational Culture Management, 16(4): 851-870. [In Persian]
Hurley, R.F. & Hult, T.M. (1998). Innovation, market orientation, and organizational learning: an integration and empirical examination. Journal of Marketing, 62: 42-54. DOI: 10.2307/1251742.
Iskanderpour, B. (2017). Designing a model of Islamic cultural values in Payame Noor University. Culture in Islamic University, 7(3): 372-369. [In Persian]
Jabarzadeh, Y.; Hosseini, S.S.; Nikkhah, Y. & Faraj Elahi, A. (2019). Knowledge Sharing in the Banking Industry: The Role of Attracting Individual Knowledge and Employee Agility. Human Resource Studies, 9(4): 123-144. [In Persian]
Jahanbakhsh Ganja, P. (2017). A Comparative Study of Cultural Schools and Cultural Sociology. Intercultural Studies, 12(23): 109-139. [In Persian]
Jajarmizadeh, M. & Tadaion, A. (2019). The relationship between organizational structure and human resource management and performance. Human Resource Management in the Oil Industry, 10(40): 206-188. [In Persian]
Jaskyte, K. (2004). Transformational Leadership, Organizational Culture and Innovativeness in Nonprofit Organizations. Nonprofit Management and Leadership,15(2): 153-168.     
DOI: 10.1002/nml.59.
Khalilnejad, Sh. & Daneshvar, M.R. (2017). The Impact of Knowledge-Based Culture on Strategic Innovation, Knowledge Absorption Capacity and Strategic Flexibility. Strategic Management Studies, 30: 43-63. DOI: 10.30495/qjopm.2020.570291.2136. [In Persian]
Khalilnejad, Sh.; Zareh, R. & Vatan Parast, A. (2020). The effect of knowledge acquisition capacity on strategic innovation by considering the moderating role of strategic orientation. Productivity Management, 14(53): 163-181. [In Persian]
Kostopoulos, K.; Papalexandris, A.; Papachroni, M. & Ioannou, G. (2011). Absorptive Capacity, Innovation, and Financial Performance. Journal of Business Research, 64(12): 1335-1343.
Lee, K.; Woo, H.G. & Joshi, K. (2017). Pro-innovation culture, ambidexterity and new product development performance: Polynomial regression and response surface analysis. European Management Journal, 35(2): 249-260. DOI: 10.1016/J.EMJ.2016.05.002.
Lewin, A.Y.; Massini, S. & Peeters, C. (2011). Microfoundation of internal and external absorptive capacity routines. Organization Science, 22(1): 81-98. DOI: 10.1287/orsc.1100.0525.
Liu, S.; Chan, F.T.S.; Yang, J. & Niu, B. (2018). Understanding the effect of cloud computing on organizational agility: An empirical examination. International Journal of Information Management, 43: 98-111. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2018.07.010.
Mohammadi, S. & Alwani, M. (2020). Analysis of performance evaluation of employees of government organizations with a focus on sustainable development to improve productivity. Productivity Management, 14(53): 47-23.    
DOI: 10.30495/qjopm.2020.569699.2120 [In Persian]
Mohammadzadeh, A. (2017). Investigation of basic cultural-psychological disorders among students. Culture in Islamic University, 7(1): 75-56. [In Persian]
Murad, A. & Park, K. (2016). The mediating role of an innovative culture in the relationship between absorptive capacity and technical and non-technical innovation. Journal of Business Research, 69(5): 1669-1675. DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.10.036.
Nkuda, M. (2017). Strategic agility and competitive advantage: Exploration of the ontological, epistemological and theoretical underpinnings. British Journal of Economics, Management & Trade, 16(1): 1-13. DOI: 10.9734/BJEMT/2017/30979.
Padiha, C.K. & Gomes, G. (2016). Innovation culture and performance in innovation of products and processes: a study in companies of textile industry. RAI Revista de Administracao Inovacao, 13(4): 285-294. DOI: 10.1016/j.rai.2016.09.004.
Panda, S. & Kumar, R. (2018). Modelling the Relationship between Information Technology Infrastructure and Organizational Agility: A Study in the Context of India. Global Business Review, 19(2): 424-438. DOI: 10.1177/0972150917713545.
Pariav, M.; Khalaji, A.; Hashemi, S. & Radfard, M. (2018). Assessment of prioritizing the effective factors on human resources effectiveness Case study: Tehran Industrial Parks Organization. Data in brief, 19: 2455-2467. DOI: 10.1016/j.dib.2018.07.017
Park, B.I. (2011). Knowledge transfer capacity of multinational enterprise and technology acquisition in international joint ventures. Business Review, 20(1): 75-87.            
DOI: 10.1016/j.ibusrev.2010.06.002.
Roberts, N.; Galluch, P.S.; Dinger, M. & Grover, V. (2012). Absorptive capacity and information systems research: Review, synthesis, and directions for future research. Information Systems, 6(1): 25-40. DOI: 10.2307/41703470.
Samdantsoodol, A.; Cang, S.; Yu, H.; Eardley, A. & Buyantsogt, A. (2017). Predicting the relationships between virtual enterprises and agility in supply chains. Expert Systems with Applications, 84: 58-73. DOI: 10.1016/j.eswa.2017.04.037.
Sohrabi, R.; Asari, M. & Hozoori, M.J. (2014). Relationship between Workforce Agility and Organizational Intelligence (Case Study: The Companies of” Iran High Council of Informatics(. Asian Social Science, 10(4): 279.
Stewart, G.L. & Brown, K.G. (2019). Human resource management. John Wiley & Sons.
Vidotto, J.D.F.; Ferenhof, H.A.; Selig, P.M. & Bastos, R.C. (2017). A human capital measurement scale. Journal of Intellectual Capital, 18(2): 316-329.   
DOI: 10.1108/JIC-08-2016-0085.
Wessel, J.; Bradley, G.L. & Hood, M. (2019). Comparing effects of active and passive procrastination: A field study of behavioral delay. Personality and Individual Differences, 139: 152-157. DOI: 10.1016/j.paid.2018.11.020.
Yasir, M. & Majid, A. (2017). Impact of knowledge management enablers on knowledge sharing. World Journal of entrepreneurship, management and sustainable development, 13(1): 16-33. DOI: 10.1108/WJEMSD-02-2016-0010.
Zarifi, M.; Baherololom, H.; Andam, R. & Sheikh, R. (2018). A new approach in designing a questionnaire to evaluate the performance of human resources in sports organizations using design techniques based on axioms. Applied Research in Sports Management, 7(2): 55-43. DOI: 10.30473/arsm.2018.5091. [In Persian]
Zhao, D.; Li, J.; Tan, Y.; Yang, K.; Ge, B. & Dou, Y. (2018). Optimization adjustment of human resources based on dynamic heterogeneous network. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 503: 45-57. DOI: 10.1016/j.physa.2018.02.168.
CAPTCHA Image