نقش تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی در فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد قم، دانشگاه پیام نور، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد قم، دانشگاه پیام نور، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی در فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سال 1399 می‌باشد.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان سمنان به تعداد 110 نفر بوده و از این میان 100 پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی، تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی گردآوری شد. داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین فرسودگی شغلی با تنظیم شناختی هیجان و زیرمقیاس آن، رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین رابطه همبستگی در زیرمقیاس‌ها مربوط به ارزیابی است. همچنین بین فرسودگی شغلی با ناگویی خلقی و زیرمقیاس آن، رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین رابطه همبستگی در زیرمقیاس‌ها مربوط به دشواری در شناسایی احساسات می‌باشد. بررسی‌ها همچنین نشان داد متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی هر دو فرسودگی شغلی را تبیین و پیش‌بینی می‌کنند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر ارتباط بین تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی را در فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان سمنان نشان داد. پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های آموزشی از این عوامل به عنوان عامل‌های موثر و مرتبط با فرسودگی شغلی در کتابداران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cognitive Regulation of Emotion and Mood Dysphoria in Burnout of Librarians of Public Libraries in Semnan Province in 1399

نویسندگان [English]

  • Saeid Ghaffari 1
  • Mona Karimi 2
1 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge, Qom Branch, Payame Noor University, Qom, Iran
2 M.Sc., Department of Information Science and Knowledge, Qom Branch, Payame Noor University, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim: Burnout is a negative state of physical, emotional, and mental fatigue that is associated with a deep sense of failure at work. The main purpose of this study is to investigate the role of cognitive regulation of emotion and dysphoria in burnout of librarians of public libraries in Semnan province in 1399.
Methodology: The method of the present study was descriptive and analytical survey. The statistical population in this study consisted of librarians of public libraries in Semnan province, whose number was 110 people. Questionnaires were provided to all librarians and 100 questionnaires were completed and collected. Data were collected using three standard questionnaires of burnout, cognitive emotion regulation, and dysphoria. Research data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression.
Finding: The findings showed that there is a significant relationship between burnout and cognitive regulation of emotion and its subscale and the highest correlation in subscales is related to evaluation. There is also a significant relationship between burnout and dysplasia and its subscale, and the highest correlation in subscales is related to the difficulty in identifying emotions. Studies have also shown that the variables of cognitive regulation of emotion and dysphoria both explain and predict burnout.
Conclusion: The results of the present study revealed the relationship between cognitive regulation of emotion and dysphoria in burnout of librarians in public libraries in Semnan province. It is suggested that these factors be used in educational programs as effective factors related to burnout in librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotions and Cognition
  • Emotional Intelligence
  • Burnout
  • Librarian
  • Public Libraries
آدریانی، ر.؛ شعبانی، ا.؛ عابدی، م.ر. (1392). بررسی میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافیک. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2(4): 11-20.
بابای خاکیان، ز.؛ کرمی، ج.؛ رشیدی، ع.ر. (1395). رابطه ناگویی هیجانی و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران زن آموزش و پرورش. تعلیم و تربیت، 32(128): 95-109.
بیگلو، م.ح.؛ غفاری، س.؛ مصیب‌زاده، ش. (1393). بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی(مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردبیل). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،20(76):34-49.
خدابخش، م.ر.؛ منصوری، پ. (1391). بررسی رابطه ناگویی خلقی و متغیرهای دموگرافیک با فرسودگی شغلی پرستاران. مجله پزشکی هرمزگان، 16(2): 151-161.
رحمانی، م.؛ اصنافی، ا.ر.؛ انصاری، م. (1394). بررسی میزان فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی. مشاوره شغلی و سازمانی، 4(22): 129-150.
قره‌بیگلو، ح. (1397). نقش فرسودگی شغلی در عملکرد فردی کارکنان دانشگاه‌های آزاد منطقه 13. پژوهش‌های نوین روانشناختی، 13(50):72-87.
مظاهری، م.؛ افشار، ح. (1389). ارتباط الکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب در بیماران روان‌پزشکی. اصول بهداشت روانی،12(3): 479-470.
مهرابی‌زاده هنرمند، م.؛ افشاری، ا.؛ داوودی، ا. (1389). بررسی صفات شخصیتی، سبک‌های دلبستگی، رویدادهای تنیدگی‌زا و جنسیت به عنوان پیش‌بین‌های ناگویی خلقی. مجله روانشناسی، 14(3): 344-319.
Bagby, R.M., Taylor, G.J. & Parker, J.D.A. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale: II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 38: 33-40.
Cazan, A.M. & Năstasă, L.E. (2015). Emotional intelligence, satisfaction with life and burnout among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180: 1574-1578.
Dermof, H. (2013). The relation between emotional intelligence and physical health. Journal of Sports and Physical Education, 3(1): 44-50.
Garnefski, N. & Kraaij, V. (2006). Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences, 41:
1045-1053.
Ghossoub, Z., Nadler, R. & El-Aswad, N. (2018). Targeting Physician Burnout Through Emotional Intelligence, Self-Care Techniques, and Leadership Skills Training: A Qualitative Study. Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, 2(1): 78-79.
Gratz, K.L. & Gunderson, J.G. (2006). Preliminary Data on an Acceptance-Based Emotion RegulationGroup Intervention for Deliberate Self-Harm Among,WomenWith Borderline Personality Disorder. Behavior Therapy, 37: 25–35.
Lindeman, B. & et al. (2017). Association of burnout with emotional intelligence and personality in surgical residents: can we predict who is most at risk? Journal of surgical education, 74(6): e22-e30.
Martínez-Monteagudo, M.C. & et al. (2019). Trait emotional intelligence profiles, burnout, anxiety, depression, and stress in secondary education teachers. Personality and Individual Differences, 142: 53-61.
Mérida-López, S. & Extremera, N. (2017). Emotional intelligence and teacher burnout: A systematic review. International Journal of Educational Research, 85: 121-130.
Saarni, C., Mumme, D.L. & Campos, J.J. (1998). Emotional development: Action, communication, and understanding. In: W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of Child Psychology. New York: Wiley, 237-309.
Sohn, B.K. & et al. (2018). The Relationship between Emotional Labor and Job Stress among Hospital Workers. Journal of Korean medical science, 33(39): e246.
Thompson, R.A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. The development of emotion regulation: Biological and behavioral considerations. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59: 25–52.
CAPTCHA Image