بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با خلاقیت و کارآیی سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابدار کتابخانه عمومی قدس، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با خلاقیت و کارآیی سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان کرمانشاه است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی– همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را 260 نفر از کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان کرمانشاه تشکیل می‌دادند که 155 نفر از آن‌‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته‌‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین سرمایه اجتماعی با خلاقیت سازمانی و کارآیی سازمانی رابطه مثبت و معنی‌‌داری وجود دارد. همچنین، خلاقیت سازمانی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآیی سازمانی نقش میانجی ایفا نمی‌‌کند. بین هر سه بُعد سرمایه اجتماعی (رابطه‌‌ای، ساختاری و شناختی) با خلاقیت سازمانی و کارآیی سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌‌گیری:تقویت سرمایه اجتماعی به‌‌طور مستقیم منجر به بهبود خلاقیت سازمانی و کارآیی سازمانی در کتابخانه‌‌های عمومی استان کرمانشاه می‌‌شود. بنابراین، مدیران کتابخانه‌‌ها باید به این مسئله توجه ویژه‌‌ای داشته باشند و برای افزایش خلاقیت سازمانی و کارآیی سازمانی کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی، باید سعی در افزایش سرمایه اجتماعی آنان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital with Organization Creativity and Efficiency among Public Library Staff in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Saleh Rahimi 1
  • Faramarz Soheil 2
  • Sadi Sadeghian 3
1 Assistant Professor, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 MSc. Knowledge and Information Science, Quds Public Librarian, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Aim:Social capital is an important factor affecting the creativity, productivity, efficiency, and effectiveness of the organization. Concerning the growth of communities and organizations, increasing the quality of services, increasing employee motivation, success in competition, reducing costs, job satisfaction, resources waste, and the reduction of a bureaucracy affect and encourage pragmatism that is needed further investigation. Therefore, it can be said that social capital can play a key role in the emergence of organizational creativity and organizational efficiency in librarians. Given the importance of libraries in society and the prominent role of librarians, especially librarians in public libraries in promoting the public culture of a society, investigating the relationship between social capital and organizational efficiency and organizational creativity, especially among librarians in public libraries seems necessary.
Methodology: The present study applied and survey-correlation method is used.
The statistical population of this study consisted of 260 librarians of public libraries in Kermanshah province, of which 155 were selected as a sample. Data were collected using Chang and Chung Social Capital Questionnaire (2011), Torrance Organizational Creativity (1959), and Pinprayong & Siengtai, Organizational Performance Questionnaire (2012). The reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.76, 0.81, and 0.72, respectively. To analyze the data, frequency distribution table, mean and standard deviation, structural equation modeling, and Bootstrap method were used in Amos software and multiple linear regression in SPSS software.
Findings: The results showed that there was a positive and significant relationship between social capital and organizational creativity and organizational efficiency. Also, organizational creativity does not play a mediating role in the relationship between social capital and organizational efficiency.
Finally, the findings indicate that there is a positive and significant relationship between all three dimensions of social capital (relational, structural, and cognitive) with organizational creativity and organizational efficiency.
Conclusion: According to the research findings, it can be concluded that social capital affects the organizational creativity of librarians in public libraries in Kermanshah province. Therefore, it is suggested to the managers of public libraries of Kermanshah province
to consider the sense of friendship and intimacy, cooperation and cohesion among librarians
and to strengthen the factors affecting it in the organization to increase the organizational creativity of librarians. Also, it was found that social capital affects the organizational efficiency of public librarians in Kermanshah province. Therefore, it is suggested to the managers of public libraries of Kermanshah province, instead of exorbitant costs to increase the efficiency and productivity of the organization, to improve the internal organizational conditions. Consequently, increasing the organizational efficiency of librarians and the efficiency of the public library will occur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Organizational Creativity
  • Organizational Efficiency
  • Kermanshah Public Librarians
امیرخانی، ا.ح. (1384). کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان. پیک نور، 3(3): 131-140.
برادران، م.؛ منوری‌‌فرد، ف.؛ صالحی، ل. (1395). تأثیر سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 8(36): 44-54.
پیران، م.؛ آقاجانی، ط.؛ شوقی، ب.؛ رضازاده، آ.؛ دهقان نجم‌‌آبادی، ع. (1396). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته‌‌گری ایران (مورد مطالعه: کارکنان شاغل در شهر صنعتی کاوه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1): 163- 182.
حسین‌‌پور، د.؛ آذر، م. (1390). بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی از نظر مدیران و کارکنان. مدیریت توسعه و تحول، 3(7): 19-29.
خسروی، ا.؛ چگینی، م. (1394). رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی در بین کارکنان بیمه ایران در استان مرکزی. در: اولین کنفرانس بین‌‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی. ساری: شرکت علمی پژوهشی و مشاوره‌‌ای آینده‌‌ساز و دانشگاه پیام نور نکا.
رضائی، ر.؛ شعبانعلی فمی، ح.؛ صلاحی مقدم، ن. (1394). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(2): 121-133.
رمزگویان، غ.ع.؛ حسن‌‌پور، ک. (1392). بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی. مجله اقتصادی، 13(3 - 4): 33-48.
زارع؛ ح. (1390). رفتارهای شهروندی سازمانی و بررسی رابطه آن با افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان‌‌های دولتی استان قم. مطالعات مدیریت، 5(1): 79-96.
شاه‌‌حسینی، س.؛ پیری، م. (1393). رابطه بین سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی). در: اولین سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار. تهران: موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
شوقی، ب.؛ مرتضوی، م. (1391). خلاقیت فردی و سازمانی (مفاهیم، تعاریف و نظریه‌‌ها). تهران: راز نهان.
غیاثی ندوشن، س.؛ امین‌الرعایا، ا. (1395). بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌‌وری منابع انسانی. مطالعات مدیریت، 25(80): 183-209.
معمارزاده، غ.ر.؛ عطایی، م.؛ اکبری، ا. (1388). بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان. مدیریت توسعه و تحول، 1(3): 9-15.
مقیمی، م.؛ رمضان، م. (1390). مدیریت بازرگانی. تهران: انتشارات راه‌‌دان.
موسوی خامنه، م.؛ کمالی، ا.؛ عزیزی، س. (1395). تأثیر سرمایۀ اجتماعی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان مخابرات شهر تهران). مطالعات اجتماعی ایران، 10(2 - 3): 232-260.
مؤذن جمشیدی، م.ه.؛ حق‌‌سرپرست کنارسری، ن. (1394). سنجش میزان تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت‌‌های تولیدی لوازم خانگی الکتریکی و الکترونیکی در ایران). مدیریت سرمایه اجتماعی، 2(1): 49-74.
نادری مهدیی، ک.؛ فطرس، م.ح.؛ اصفهانی، م.ج. (1394). رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و کارایی (مطالعه موردی زعفران‌کاران شهرستان فردوس). پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 4(10): 21-34.
ویسه، م.؛ نصرالهی وسطی، س. (1394). تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد خلاقیت در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام). اسلام و مطالعات اجتماعی، 3(3): 121-145.
Aubyn, M.S., Pina, A., Garcia, F. & Pais, J. (2009). Study on the efficiency and effectiveness of public spending on tertiary education. European Economy, 390: 1–142
Camps, S. & Marques, P. (2011). Social capital and innovation: exploring intraorganizational differences. UAM-Accenture Working Papers.
Chang, H.H. & Chuang, S.S. (2011). Socialcapital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator. Information and Management, 48(1): 9-18.
Foster, R. & Kaplan, S. (2011). Creative destruction: Why companies that are built to last underperform the market and how to successfully transform them. USA: Crown Publishing Group.
Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. Third World Quarterly, 22(1): 7-20.
Kline, R.B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press.
Liu, C.H. (2013). The processes of social capital and employee creativity: Empirical evidence from intraorganizational networks. Journal of Human Resource Management, 24(20): 3886-3902.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2): 242-266.
Sozbilir, F. (2018). The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations. Thinking Skills and Creativity, 27: 92-100.
Varner, C.H. (1996). An examination of an academic library culture using a competing values framework. A dissertation for the degree of adoctor of philosophy. Illinois state university, Illinois state.
Zhang, W. (2008). A social capital perspective of innovation from individuals to nations: where is empirical literature directing us?. International Journal of Management Reviews, 10(4): 1-39.
CAPTCHA Image