طراحی الگوی بومی مدیریت دانش برای سازمان‌های پژوهش‌محور (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، پژوهشکده مطالعات توسعه، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: تحقیق حاضر به ارائه مدل بومی مدیریت دانش در سازمان‌های پژوهش‌محور کشور و ضرورت اجرا و پیاده‌سازی آن در این‌‌گونه سازما‌ن‌‌ها پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌‌ها آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی مقطعی است. نمونه بخش کیفی 31 نفر از خبرگان جهاد دانشگاهی و بخش کمّی 100 نفر از مدیران و نخبگان جهاد دانشگاهی بودند. ابزار جمع‌‌آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه بوده و داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار SPSS بررسی و تحلیل شد. برای تحلیل داده‌‌ها از روش تحلیل محتوا و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم‌افزار (EQS) استفاده گردید.
یافته‌ها: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نشان داد این الگوی بومی، دارای هشت بُعد کلیدی با 55 مولفه حیاتی و ابعاد زیرساختی فرهنگ، ساختار و تکنولوژی می‌باشد که ارتباط بین ابعاد، مولفه‌‌ها و زیرساخت‌‌ها در قالب مدل مفهومی و به صورت ماتریسی طراحی و ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: اغلب سازمان‌های پژوهش‌محور در ایران فاقد الگویی منسجم در حوزه مدیریت دانش می‌‌باشند و یا مشکلات متعددی در زمینه پیاده‌سازی و اجرای آن دارند. ارائه یک الگوی بومی متناسب با فرهنگ و ساختار کشور ایران می‌تواند این سازمان‌‌ها را از طریق مدیریت سیستماتیک دارایی‌‌های فکری به سمت توسعه و دستیابی به مزیت رقابتی سوق دهد. بنابراین، با ایجاد زیرساخت‌‌های لازم در حوزه فنآوری اطلاعات، فرهنگ‌سازی و اصلاح فرایندها و ساختار سازمانی می‌توان مدیریت دانش را در سازمان‌های پژوهش‌محور اجرا و پیاده‌سازی نمود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Local Models of Knowledge Management for the Research-Based Organizations (Case Study: Academic Center for Education, Culture and Research)

نویسندگان [English]

  • Kaveh Lotfi Kia 1
  • Mohammad Reza kabaranzad Ghadim 2
  • Jalal l Haghighat Monfared 3
  • Taimoor Marjani 4
1 PhD. Student, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Research Institute for Development Studies, ACECR, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: This study has presented the local model of knowledge management in research-oriented organizations and the need for its implementation in such organizations.
Methodology: The present study is an exploratory mix in terms of applied purpose and data collection, and a cross-sectional survey in terms of nature and type. In the qualitative section, 31 ACECR experts were selected, and in the quantitative section, 100 people were selected as the sample of ACECR managers and elites. Interview data collection tool, questionnaire, and data collected were analyzed by SPSS software. Content analysis and confirmatory factor analysis using software (EQS) were used to analyze the data.
Findings: Finally, data analysis showed that this indigenous model has eight key dimensions with 55 vital components and infrastructural dimensions of culture, structure and technology. The relationship between dimensions, components and infrastructures is designed and presented in the form of a conceptual model and a matrix.
Conclusion: Most research-based organizations in Iran do not have a coherent model in the field of knowledge management or have several problems in its implementation.
Providing an indigenous model appropriate to the culture and structure of Iran can lead these organizations to develop and achieve a competitive advantage through the systematic management of intellectual assets. Therefore, by creating the necessary infrastructure in the field of information technology, culture and modification of processes and organizational structure, knowledge management can be implemented in research-based organizations.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Research-based organizations
  • Competitive advantage
  • Information technology and culture building
افراشته، ل. (1394). بررسی رابطه نوآوری‌های بازاریابی و دانش‌آفرینی مدیران منطقه صنعتی استان قم.پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
حسن‌زاده، م. (1388). بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران. دانشور رفتار، 16(35): 28-11.
حسن‌زاده، م. (1399). استقرار اثربخش مدیریت دانش در سازمان‎های ایرانی: موانعی که باید برطرف شوند. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6(4): 14-7.
خاکی، غ. (1386). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
شعبانی، ع.؛ احمدی ، ح.؛ یزدانی ، ح.ر. (1391). آیا تعامل بین عناصر مدیریت دانش منجر به کسب شایستگی‌های اصلی می‌شود ؟. استراتژی‌های کسب و کار، 13(6): 307-322.
عدلی، ف. (1384). مدیریت دانش، حرکت به فراسوی دانش. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
عمادزاده، م.ک.؛ مشایخی، ب.؛ آبدار، ع. (1391). قابلیت‌های مدیریت دانش و عملکرد سازمانی. جستجوی معاصر در تجارت، 11(3): 781-790.
غفاری، ز. ( 1393). بررسی رابطه بین نوآوری‌های بازاریابی و ساختار دانش محیط کار در کارکنان شرکت آلومینیوم هرمزگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
کلانتری، ش. (1393). بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری شرکت مخابرات استان خراسان رضوی با منابع دانش آنها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد.
الهی شعبان، ا.ع.؛ رجب‌زاده قطری، ع. (1383). طراحی مدل تجربه سازمانی مدیران و تبیین عناصر اصلی آن. دانشور رفتار، 11(8): 65-77.
Aggestam, L.; Durst, S. & Persson, A. (2014). Critical Success Factors in Capturing Knowledge for Retention in IT-Supported Repositories. Information Journal (Switzerland), 5: 558-569.
Alaarj, S.; Abidin-Mohamed, Z. & Bustamam, U.S.B.A. (2016). Mediating Role of Trust on the Effects of Knowledge Management Capabilities on Organizational Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235: 729-738. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.074.
Al-Shanti, M.A. (2017). The role of transformational leadership on the knowledge management: An applied study on the employees in the Palestinian interior ministry-Gaza strip. The Jordan Journal of Business Administration, 13(3): 435-459.
Al-Tit, A.A. (2016). The mediating role of knowledge management and the moderating part of organizational culture between HRM practices and organizational performance. International Business Research, 9(1): 43.
Davenport, T. & Prusak, L. (1998). Working knowledge: how organization manage what thay know. Boston: Harvard Business School Press.
Froese, T.M. & Grover, R. (2016). Knowledge Management in Construction Using a SocioBIM Platform: A Case Study of AYO Smart Home Project. Procedia Engineering, Vol. 145: 1283-129.
Galindez, A. (2004). Development of a knowledge management infrastructure. MSc thesis. Cranfield University.
Haghighi, M.A.; Tabarsa, G.A. & Kameli, B. (2014). Investigation the Relationship between Knowledge Management Processes and Empowerment of Human Resources. Global Journal of Management Studies and researches, 1(2): 122-130.
Holm, J.P.; Olla, D. & Moura, M.W. (2006). Creating architectural approaches to knowledge management: an example from the space industry. Journal of Knowledge Management, 10: 36-51.
Jyoti, J. & Rani, A. (2017). High performance work system and organizational performance: Role of knowledge management. Personnel Review,46(8): 1770-1795.
Khalifa, M. & Liu, V. (2003). Determinants of Successful Knowledge Management Programs. Electronic Journal on Knowledge Management, 2(1): 103-112.
Kianto, A.; Vanhala, M. & Heilmann, P. (2018). The impact of knowledge management on job satisfaction. Journal of Knowledge Management, 20(4): 621-636.
https://doi.org/10.1108/JKM-10-2015-0398.
Kline, R.B. (1994). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press.
Lin, H. (2013). The effects of knowledge management capabilities and partnership attributes on the stage-based e-business diffusion. Internet Research, 23(4): 439-464.
Metaxiotis, K.; Psarras, J. & Papastefanatos, S. (2002). Knowledge and information management in e-learning environments: the user agent architecture. Information Management & Computer Security, 1(4): 165-70.
Pauline, D. & Mason, D. (2002). Knowledge Management Survey: Barriers & Drivers. Available at: http://nzkm.sites.totallydigital.co.nz/assets/survey.pdf
Philip, A.; Neck, T. & Hai, N. (2008). The 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Melbourne 1-3 July.
Richey, J.R.G.; Musgrove, C.F.; Gillisonc, S.T. & Gabler, C.B. (2014). The effects of environmental focus and program timing on green marketing performance and the moderating role of resource commitment. Industrial Marketing Management, 43: 1246-1257.
Sandhawalia, B.S. & Dalcher, D. (2011). Developing knowledge management capabilities: a structured Approach. Journal of Knowledge Management, 15(2).
DOI:10.1108/13673271111119718
Siemieniuch, C.E. & Sinclair, M.A. (2004). CLEVER: a process framework for knowledge lifecycle management. International Journal of Operations & Production Management, 24(11): 1104-1125.
Singh, S.; Chan, Y. & Mckeen, J. (2006). Knowledge management Capability and organizational Performance: A Theoretical foundation, OLKC Conference at the University of Warwick. Coventry on 20th -22 end March.
Skyrme, D. & Amidon, D. (1999). The knowledge agenda. Journal of Knowledge Management, 1(1): 27-37.
Smith, R.D. & Bollinger, A.S. (2001). Managing Organizational Knowledge as a Strategic Asset. Journal of Knowledge Management, 5(1): 8-18.
Tsang Ho, C.H. (2008). The relationship between knowledge management enablers and performance. Industrial management & data systems, 109(1): 98-117.
Yeh, Y.; Lai, S. & Ho, C. (2006). Knowledge management enablers: a case study. Industrial Management & Data Systems, 106(6): 793-810.
Zaied, A.H.; Hussein, G.S. & Hussein, M.M. (2012). The Role of Knowledge Management in Enhancing Organizational Performance. Information Engineering and Electronic Business, 5: 27-35
Zaim, H.; Tatoglu, E. & Zaim, S. (2007). Performance of knowledge management practices: a causal analysis. Journal of knowledge management, 11(6): 54-67.
CAPTCHA Image