مطالعه علم‌سنجی نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات طی سال‌های 1394 تا 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دانشگاه قم با رویکرد علم‌سنجی بود.
روش‌شناسی: این پژوهش پیمایشی بوده و با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. تمامی مقالات نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات (128 مقاله)، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. داده‌ها از پایگاه ISC استخراج شده و با فنون هم‌رخداد واژگان و شبکه هم‌نویسندگی تحلیل شده است.
نتایج: شبکه هم‌رخداد واژگان از یک شبکه موضوعی بزرگ و چهار شبکه فرعی و شبکه هم‌نویسندگی از دو خوشه اصلی و چندین خوشه فرعی تشکیل شده است. پرتولیدترین و مؤثرترین نویسنده در نقشه هم‌نویسندگی حیدری بوده، دانشگاه قم پرتولیدترین می‌باشد، اما نقش دانشگاه شهید چمران اهواز و شهید بهشتی نیز قابل ‌توجه است. بیشتر مقالات به شکل چندنویسندگی بودند. نتایج، روند رو به‌ رشدی را در شاخص‌های استنادی پایگاه ISC برای نشریه نشان می‌دهد و از حوزه‌های مختلفی به مقالات این نشریه استناد شده است.
نتیجه‌گیری: موضوعات منتشر شده توسط این نشریه بیشتر زیرمجموعه علم اطلاعات و دانش‌شناسی را پوشش می‌دهد و هم‌نویسندگی نیز در وضعیت مطلوبی است. دانشگاه شهید چمران اهواز نقش پررنگی در هم‌نویسندگی، نویسندگان پرتولید و پر استناد در مقالات منتشر شده نشریه دارد. این نشریه بر حوزه‌های موضوعی مختلفی تأثیرگذار بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometrics study of Sciences and Techniques of Information Management Journal during 2015 to 2020

نویسندگان [English]

  • Reza Karimi 1
  • Rouhallah Khademi 2
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Literature and Humanities, University of Qom, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Literature and Humanities,Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to review the Sciences and Techniques of Information Management Journal with scientometrics approach.
Methodology: Scientometric approach used. All articles in the STIM Journal constitute the research population. Data were extracted from the ISC database and analyzed using both
co-word and co-authorship network techniques.
Results: Data analysis showed that the co-word network consists of a large subject cluster and four sub-clusters. The co-authorship network also consists of two main clusters and several sub-clusters. Heidari was the most productive and influential writer on the map. The most productive university was Qom University, but the role of Shahid Chamran University of Ahvaz and Shahid Beheshti was also significant. Most of the articles had several authors. The results show a growing trend in ISC database citation indices for the journal and the articles of this journal have been cited from various fields.
Conclusion: The topics published by this journal cover most of the sub-categories of KIS field, and the co-authorship is in a good position. Shahid Chamran University of Ahvaz has a prominent role in co-authorship, productive authors and citations in articles published in the journal. The journal has been influential in various subject areas.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sciences and Techniques of Information Management Journal
  • Scientometrics
  • Co-word
  • Co-authorship
  • Knowledge and Information Science
احمدی، ح.؛ عصاره، ف. (1396). مروری بر تحلیل‌های هم‌واژگانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28(1): 125-145.
بمانیان، م.ر.؛ احمدی، ف.؛ اسدپور، ع. (1392). ارزیابی کمّی و کیفی مقالات علمی پژوهشی دوفصلنامه مدیریت شهری از شماره 19-29. مدیریت شهری، 11(32): 289-298.
توکلی‌زاده راوری، م. (1393).راور ماتریس: نرم‌افزار ایجاد ماتریس هم‌رخدادی.یزد: دانشگاه یزد. (نسخه رایگان دوم، نرم‌افزار رایانه).
ریاحی، م.ا. (1374). مجلات علمی: مجرای ارتباط دانشمندان. رهیافت، 5(8):10-19.
زارع فراشبندی، ف.؛ کربلایی، س.م.؛ باجی، ف.؛ زاهدیان ورنوسفادرانی، م. (1385). مشارکت گروهی و موضوعات اصلی مقالات مجله‌ی علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز. مدیریت اطلاعات سلامت، 3(2): 11-24.
شمسی، ا.؛ حیدری، ح.؛ چنبری، ز. (1399). همکاری علمی نویسندگان در نشریه پایش بین سال‌های 1390 تا 1397. نشریه علم‌سنجی کاسپین، 7(1): 42-51.
عرفان منش، م.ا.؛ بصیریان جهرمی، ر. (1392). شبکه هم‌تالیفی مقالات منتشر شده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24(2): 76-96.
عرفان منش، م.ا.؛ مروتی اردکانی، م. (1395). مطالعه علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های همکاری علمی در فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی. مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 8(4): 55-77.
Doi: 10.22035/isih.2016.230
عرفان منش، م.ل.؛ نوجوان، ف. (1395). عملکرد مجلات علوم پزشکی ایران، نمایه شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات. مدیریت اطلاعات سلامت، 19(63):68-8.
علی‌نژاد چمازکتی، ف.؛ میرحق‌جو لنگرودی، س. (1398). بررسی و تحلیل مقالات نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری طی سال‌های 1394-1396 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC. جغرافیا و برنامه‌ریزی، 23(68): 307-323.
قانع، م.ر.؛ رحیمی، ف. (1390). تحلیل استنادی و الگوی همکاری نویسندگان شش نشریه ایرانی انگلیسی زبان حوزه فنی و مهندسی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC. پردازش و مدیریت اطلاعات، 26(4): 1303-1319.
مرادی مقدم، ح.؛ خادمی، ر.؛ عربیان، ص. (1398). تحلیل نقشه موضوعی و هم‌نویسندگی مقالات نشریه اعتیاد‌پژوهی: یک مطالعه علم‌سنجی. نشریه علم‌سنجی کاسپین، ۶(۱): ۵۰-۵۹.
مروتی، م.؛ حسام‌پور، س. (1394). تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علمی- پژوهشی نقد ادبی (شماره‌های 1-28). نقد ادبی، 8(32): 155-169.
میرحق‌جو لنگرودی، س.؛ علی‌نژاد چمازکتی، ف. (1399). نگاشت نقشه علمی مقالات نشریه پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی طی سال‌های 1390 تا 1398. پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 10(22): 121-146.
نوبخت، ی. (1398). مطالعه علم‌سنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات. مطالعات دانش‌شناسی، 5(18):33-54.
Doi: 10.22054/jks.2019.42217.1226
Bharvi, D., Garg, K. & Bali, A. (2003). Scientometrics of the international journal Scientometrics. Scientometrics, 56(1): 81-93.
Borgatti, S.P. (2002). NetDraw: Graph visualization software. Harvard: Analytic Technologies.
Borgatti, S.P., Everett, M.G. & Freeman, L.C. (2002). Ucinet for Windows: Software for social network analysis. Harvard, MA: Analytic technologies, 6.
Bucher, S. (2018). Bibliometric analysis of Central European journals in the Web of Science and JCR Social Science Edition. Malaysian Journal of Library & Information Science, 23(2): 95-110.
Crawley-Low, J. (2006). Bibliometric analysis of the American Journal of Veterinary Research to produce a list of core veterinary medicine journals. Journal of the Medical Library Association, 94(4): 430.
Elango, B. (2017). Scientometric analysis of nature nanotechnology. Library Hi Tech News, 34(1): 23-30.
Meadow, C.T. & Zaborowski, M.A. (1979). Some statistical aspects of JASIS publications. Journal of the American Society for Information Science, 30(6): 368-371.
Naqvi, S.H. (2005). Journal of Documentation: A bibliometric study. International Information Communication & Education, 24(1): 53-56.
Swain, D.K. (2014). Journal Bibliometric Analysis: A Case Study on Quality Assurance in Education. Indian Streams Research Journal, 4(4).
Thanuskodi, S. (2011). Bibliometric analysis of the Indian journal of chemistry. Library Philosophy and practice, 1.
Tiew, W.S., Abdullah, A. & Kaur, K. (2002). Malaysian Journal of Library and Information Science 1996-2000: A bibliometric study. Malaysian Journal of Library & Information Science, 6(2): 43-56.
Young, A.P. (2006). Library Quarterly, 1956-2004: An exploratory bibliometric analysis. Library Quarterly, 76(1): 10-18.
CAPTCHA Image