بلوغ حکمرانی داده در کتابخانه‌های دانشگاهی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی سطح بلوغ کتابخانه‌های دانشگاهی استان مازندران به منظور ارتقاء سطوح بلوغ و بهبود وضعیت می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان و در بخش کمّی 210 نفر از کارشناسان و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی بودند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه محقق‌ساخته با 105 سوال استخراج گردید و با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس. اس.[1] و تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل شده و برای رسیدن به مدل معادلات ساختاری، از نرم‌افزار Smart PLS استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کندال، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: براساس یافته‌‌های پژوهش و بررسی کدها و رتبه‌‌بندی شاخص‌‌های پژوهش، کد سیستم‌‌های سخت‌‌افزاری و نرم‌‌افزاری در رتبه اول قرار دارد که بیانگر اهمیت سیستم‌‌های سخت‌‌افزاری و نرم‌‌افزاری بوده و از شرایط لازم در بلوغ کتابخانه‌‌های دانشگاهی می‌‌باشد. نظام‌های اطلاعاتی، کاربران و کیفیت داده، مجموعه‌سازی و سازماندهی، مدیریت، اینترنت و شبکه، سازمان و کارکنان به ترتیب در اولویت‌های بعدی اهمیت قرار دارند.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها سطح بلوغ کتابخانه‌های دانشگاهی استان مازندران در سطح 2 قرار داشته و تا رسیدن به سطح ایده‌آل (سطح 5) فاصله نسبتاً زیادی دارند.
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Data Governance Maturity Model in University Libraries of Mazanda

نویسندگان [English]

  • Soghra Darzi kholardi 1
  • Ali Asghar Razavi 2
  • Mitra Ghiasi 3
1 PhD. Student, Department of Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Assistant Professor, Department of Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The present study deals with the maturity model in Mazandaran university libraries at maturity levels. The purpose of this study was to determine the maturity level of university libraries in Mazandaran province in order to enhance the maturity levels and express the status quo and propose a maturity model compatible with the requirements of academic libraries.
Method: The present study is of applied type. Using the qualitative approach of digital library texts and maturity model, quantitative analysis was used to determine the maturity level of university libraries in Mazandaran province. The study population consisted of 10 experts and 210 experts and librarians who completed and returned questionnaires by e-mail and in person. The data were analyzed by SPSS software and confirmatory factor analysis. Structural equation modeling was performed using Smart PLS software.
Findings: According to the findings and review of codes and ranking of research indicators, the code of hardware and software systems is in the first place, which indicates the importance of hardware and software systems and the necessary conditions in the maturity of academic libraries. Information systems, users and data quality, collection and organization, management, Internet and network, organization and employees are the next most important priorities, respectively.
Conclusions: In fact, the maturity level of university libraries in Mazandaran province is at level 2 and they a re relatively far from reaching the ideal level (level 5)
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Maturity
  • Governance
  • Academic libraries
  • Mazandaran
اکبری، ع.؛ نوشین‌فرد، ف.؛ حریری، ن. (1397). شناسایی و اولویت‌بندی موانع جریان دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره‌وری و کیفیت امریکا. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 8(2): 129-146.
حریری، ن.؛ شیخ‌زاده، م. (1392). تعیین شاخص‌های ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2(6): 45-54.
شیخ شعاعی، ف.‌ و همکاران (1396). بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه‌های دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(3): 84-874.
عقیلی، م.؛ ‌پورزرندی، م.ا.؛ بیات ترک، ا. (1398). ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤ‌‌‌ﺴﻮﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 3: 1-24.
فتح‌اله‌زاده، ف.؛ امینی، م. (1396). مروری بر مدل‌های بلوغ حکمرانی داده‌ها در بنگاه‌های اقتصادی. در: پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نهاد ریاست جمهوری.
کشفی، ه.؛ مباشری، م.؛ صیادی،پ. (1398). مدل بلوغ داده سازمان‌های ایران. در: سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی. تهران: دانشگاه صنعتی شریف: 165-171.
Abraham, R.; Schneider, J. & Brocke, J.V. ( 2019). Data governance: A conceptual framework, structured review, and research agenda. International Journal of Information Management, 49: 424-438. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.008.
Bhansali, N. (2014). Navigating the Organization to Ensure Data Governance. In: DATA GOVERNANCE: Creating Value from Information Assets. Taylor & Francis Group.
Cox, A.M.; Kennan, M.A.; Lyon, L.; Pinfield, S. & Sbaffi, L. (2019). Maturing research data services and the transformation of academic libraries. Journal of Documentation, 75(6): 1432-1462.
Egberongbe, H.; Sen, B. & Willett, P. (2017). The assessment of quality maturity levels in Nigerian university libraries. Library Review, 66(6/7): 399-414.
https://doi.org/10.1108/LR-06-2017-0056
Gupta, U. & Cannon, S. (2020). Data Governance Maturity Models: A Practitioner's Guide to Data Governance. Emerald Publishing Limited: 143-165.
https://doi.org/10.1108/978-1-78973-567-320201007.
Lynch, C. (2000). From Automation to transformation: forty years of libraries and information technology in higher education. Educause review, 35(1): 60-68.
Marchildon, P.; Bourdeau, S.; Hadaya, P. & Labissière, A. (2018). Data governance maturity assessment tool: A design science approach. Projectics / Proyéctica / Projectique, 20(2): 155-193. https://doi.org/10.3917/proj.020.0155.
Olaitan, O.; Herselman, M. & Wayi, N. (2019). A Data Governance Maturity Evaluation Model for government departments of the Eastern Cape province, South Africa. South African Journal of Information Management, 21(1): 1-12. https://doi.org/10.4102/ sajim. v21i1.996.
Proenca, D. & Borbinha, J. (2016). Maturity Models for Information Systems-A State of the Art. Procedia Computer Science, 100: 1042-1049.
Sheikhshoaei, F.; Naghshineh, N.; Alidousti, S. & Nakhoda, M. (2018). Design of a digital library maturity model (DLMM). The Electronic Library, 36(4): 607-619.
https://doi.org/10.1108/EL-05-2017-0114.
Stanford University (2011). The Stanford DG Maturity Model. Data Governance at Stanford. Available at: http://web.stanford.edu/dept/pres-provost/cgi-bin/dg/wordpress/wp-
content/uploads/2011/11/DG-News002.pdf
Yebenes, J. & Zorrilla, M. (2019). Towards a Data Governance Framework for Third Generation Platforms. In: The 2nd International Conference on Emerging Data and Industry 4.0 (EDI40) April 29-May 2, Leuven, Belgium Procedia Computer Science 151, 614-621. DOI: 10.1016/j.procs.2019.04.082
Young, S.W.H.; Chao, Z. & Chandler, A. (2020). User Experience Methods and Maturity in Academic Libraries. Information Technology and Libraries, 39(1).
https://doi.org/10.6017/ital.v39i1.11787.
CAPTCHA Image