بررسی تطبیقی تولیدات علمی نمایه شده کشورهای ایران و ترکیه در رابطه با رایانش ابری در پایگاه استنادی وب آو ساینس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

10.22091/stim.2019.2026

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی تولیدات علمی کشورهای ایران و ترکیه در زمینه موضوعی رایانش ابری در پایگاه وب آو ساینس است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با رویکرد علم‌سنجی انجام شده و برای گردآوری داده­ها از پایگاه استنادی وب آو ساینس استفاده شده است.
یافته‌ها: در رابطه با رایانش ابری، از ابتدا تا پایان سال 2017 از کشور ایران 373 رکورد اطلاعاتی و از کشور ترکیه 172 رکورد اطلاعاتی در پایگاه استنادی وب آو ساینس نمایه شده است. اولین تولیدات علمی نمایه شده هر دو کشور در سال 2009 بوده است. به جزء سال 2016 که رشد تولیدات علمی کشور ایران سیر نزولی داشته، روند رشد تولیدات علمی هر دو کشور سیر صعودی داشته است. بیشترین تولیدات علمی کشور ایران در سال 2017 با 122 رکورد اطلاعاتی و بیشترین تولیدات علمی کشور ترکیه در سال 2017 با 46 رکورد اطلاعاتی بوده است. پژوهشگران هر دو کشور در اولویت اول با تولید 14 رکورد اطلاعاتی با پژوهشگران کشور آمریکا همکاری دارند و پس از آن محققان ایرانی با پژوهشگران مالزی در  تألیف 13رکورد اطلاعاتی و با پژوهشگران کانادا در 12 رکورد اطلاعاتی همکاری داشته‌اند. پژوهشگران ترکیه با محققان کانادا در تألیف 9 رکورد اطلاعاتی و فنلاند در 6 رکورد اطلاعاتی همکاری داشته‌اند. در بین دانشگاه­های ایران، دانشگاه آزاد اسلامی با تولید 129 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد و پس از آن دانشگاه امیرکبیر با تولید 39 رکورد اطلاعاتی و دانشگاه تهران با 38 رکورد اطلاعاتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در بین دانشگاه‌های ترکیه نیز دانشگاه صنعتی استانبول با تولید 14 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد. در تولیدات علمی هر دو کشور کلیدواژه رایانش ابری، بیشترین بسامد را داشته و پس از آن در رکوردهای علمی کشور ترکیه داده‌های عظیم و در تولیدات علمی کشور ایران مجازی‌سازی، بیشترین فراوانی را داشته‌اند. کلیدواژه‌های تولیدات علمی هر دو کشور از 14 خوشه تشکیل شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of scientific products indexed by Iran and Turkey in relation to cloud computing in Web of Science

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadollah Amoughin 1
  • Hadi Sharif Mogadam 2
  • Soraya Ziaei 3
1 Asistant prof Information Science and Knowledge, QOM University, Qom, Iran
2 Professor, Department of Information Science and Knowledge, Payame Noor University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Payame Noor University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is a comparative study of scientific products of Iran and Turkey in the field of cloud computing on the Web of Science website.
 Method: This research is an applied research and has been done with a scientometric approach. And Web of Science citation database has been used to collect data.
Findings: The findings showed that in relation to cloud computing, from the beginning to the end of 2017, 373 information records from Iran and 172 information records from Turkey were indexed in the Web of Science citation database. The first indexed scientific products of both countries were in 2009. Except in 2016, when the growth of scientific production in Iran was declining, the growth of scientific production in both countries was upward. The most scientific products of Iran in 2017 with 122 information records and the most scientific products of Turkey in 2017 with 46 information records. The findings showed that researchers in both countries first collaborated with US researchers to produce 14 information records, followed by Iranian researchers with Malaysian researchers in compiling 13 information records and Canadian researchers in 12 information records. Turkish researchers have collaborated with Canadian researchers in compiling 9 information records and Finland in 6 information records. Among Iranian universities, Islamic Azad University is in the first place with 129 information records, followed by Amirkabir University with 39 information records and The University of Tehran is in the next ranks with 38 information records. Among the Turkish universities, Istanbul University of Technology is in the first rank with 14 information records. In the scientific productions of both countries, the keyword "cloud computing" had the highest frequency, followed by big data in the scientific records of Turkey and virtualization in the scientific productions of Iran. The keywords of scientific productions of both countries consist of 14 clusters.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Iranian Scientific Products
  • Turkish Scientific Products
  • Scientometrics
  • Web of Science
توکلی‌زاده راوری، م.؛ دهقانی، ف.؛ نجابتیان، م.؛ سهیلی، ف. (1394). تحلیل محتوای مقالات فارسی نشریات علمی ایران در زمینه ازدواج و طلاق. زنان و خانواده، 10(32): 7-28.
جعفرزاده، ص. (1391). سنجش برون­دادهای علمی پژوهشگران دانشگاه شهید چمران در پایگاه وب آو ساینس بین سال­های 1990 تا 2011 براساس شاخص­های علم­سنجی و با تأکید بر ترسیم و تحلیل شبکه­های هم­نویسندگی آن­ها. پایان­نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران.
خادمی، ر.؛ حیدری، غ.ر. (1395). ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطلاعات با استفاده از روش همایندی واژگان طی سال‌های 1986تا .2012 علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 3: 59-93.
خاصه، ع.ا.؛ سوسرایی، م.؛ فخار، م. (1395). تحلیل خوشه‌های موضوعی و ترسیم نقشه‌های علمی پژوهشگران ایرانی حوزه انگل‌شناسی با تأکید بر شاخص‌های هم تألیفی و شاخص اچ. میکروب‌شناسی پزشکی ایران1(2): 63-74.
درگاهی، س. (1394). تولید علم و همکاری علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پایه داده­های پایگاه وب آو ساینس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
سهیلی، ف.؛ شعبانی، ع.؛ خاصه، ع.ا. (1395). ساختار فکری دانش در حوزه رفتار اطلاعاتی: مطالعه­ی هم‌واژگانی. تعامل انسان و اطلاعات، 2(4): 21-36.
صدیقی، م. (1393). بررسی کاربرد روش تحلیل هم­رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه­های علمی (مطالعه موردی: حوزه اطلاع­سنجی). پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(2): 373-396.
عباداله عموقین، ج.؛ ضیائی، ث. (1396). تحلیل تولیدات علمی جهان در رابطه با فلسفه اسلامی در پایگاه اطلاعاتی وب. آو. ساینس طی سال‌های20007-2016.  پژوهش‌های فلسفی -کلامی،19(3): 216-231.
عرفان منش، م.ا.؛ غلامحسین‌زاده، ز. (1391). مطالعه تولیدات علمی جهانی کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس مدارک نمایه شده در پایگاه وب علوم. دانش‌شناسی، 6(20).
قبادپور، و.؛ نقشینه، ن.؛ ثابت‌پور، ا. (1392). از رایانش ابری تا کتابخانه ابری: ارائه پیشنهاد طراحی کتابخانه با الگوی رایانش ابری. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،4(28): ۱۳۹۲-۸۷۷.
مجیدفر، ف.؛ مجیدفر، ف.؛ تفضلی شادپور، م. (1386). رهیافت کـاربردی تکنیـک‌هـای پـردازش زبان طبیعی و خوشهبندی اطلاعات در داده‌کاوی پایگاه دادة مدلاین به منظـور آنالیز طـولی مقالـههـای زیست پزشکی. در: مجموعــه مقالــه­هــای اولین کنفــرانس داده‌کــاوی.
محمدی، ا. (1388). حوزه­های تشکیل­دهنده فناوری و علم نانو در ایران. رهیافت، 18(43):10-14.
مصطفوی، ا.؛ فریده، ع.؛ توکلی‌زاده راوری، م. (1397). شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس واژگان و مفاهیم مقالات آن در پایگاه اطلاعاتی وب ‌آو ساینس (2009-2013). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(3):۱۳۰۰-۱۲۷۱.
الهی، ش.؛ نقی‌زاده، ر.؛ قاضی نوری، س.؛ منطقی، م. (1391). شناسایی جریان‌های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم‌رخداد کلمات. بهبود مدیریت، 17(3): 136-158.
یوسفی، ا.؛ گیلوری، ع.؛ شهمیرزادی، ط. (1391). بررسی کمّی و کیفی مقالات ISI Web of Science نویسندگان ایرانی در حوزه میکروب‌شناسی. میکروب‌شناسی پزشکی ایران، 6(9).
CAPTCHA Image