تدوین الگوی رفتار اشتراک گذاری دانش میان اعضای هیأت علمی در محیط ابری: مورد دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مطالعه و ارایه الگو در زمینه اشتراک گذاری دانش در محیط ابری توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کشور می باشد.
روش شناسی:این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، نوع پژوهش، آمیخته اکتشافی است .از نظر روش پژوهش یک پژوهش تئوری برخاسته از داده(گرندد تئوری) است.برای طراحی مدل از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزئی) به کمک نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید.
یافته ها: پژوهش نشان داد در الگوی اکتشافی رفتار اشتراک گذاری دانش در محیط ابری، مولفه های موثر شش گانه به دست آمده به ترتیب اولویت شامل مولفه پدیده اصلی به عنوان مولفه محوری با عامل سطح بلوغ سازمانی، مولفه شرایط علی شامل عوامل مدیریتی و عوامل سازمانی، مولفه راهبردها شامل عوامل توسعه امنیت شغلی و بهبود اعتماد در روابط سازمانی، مولفه شرایط زمینه ای شامل فرهنگ سازمانی و زیرساخت‌های فناوری، مولفه شرایط مداخله گر شامل تقویت مهارتهای نیروی انسانی، مولفه پیامد شامل عوامل بهره وری نیروی انسانی و توسعه درگیر سازی شغلی می باشند. و نتایج به دست آمده گواه این بوده است که عوامل مدیریتی و همچنین عوامل سازمانی به عنوان دو جزء شرایط علی بر توسعه بلوغ سازمانی اثرگذار بوده اند.
نتیجه گیری :یافته ها نشان داد در زمینه حمایت مدیران از اشتراک دانش در محیط ابری در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد به کارگیری این سیستم در سازمان ها به بهبودی عملکرد اعضای هیات علمی و افزایش مزیت رقابتی منجر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of a cloud-based knowledge-sharing behavior pattern: the case study of the faculty members of Islamic Azad University (IAU)

نویسندگان [English]

  • rashid nafei 1
  • Seyed Ali Asghar razavi 2
  • safiyeh tahmasebi limooni 3
2 Assistant Prof , Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Abstract
objective :The present research aims at examining and offering a model of cloud-based knowledge sharing process among the faculty members of Islamic Azad University (IAU).
method: This research is a mixed-exploratory approachin terms of its goal(s), applicability, and the typology, and a grounded theory approach in terms of the applied methodology. In order to realize the objectives of the research, interviews with elite members having mastery of the matter in hand were maintained until reaching a theoretical adequacy.. Also, the research employed structural equations (Partial Least Square Model) in order to analyze the research data, using smartPLS software.
Findings: The research findings indicated that there were six effective components connected with the exploratory pattern of knowledge sharing behavior, which are given below in order of priority:
1. Principal Component;
2. Causal Conditions
3. Strategies level of trust across organizations and organizational communication network,
4. Background Conditions; including organizational culture and technological infrastructures
5. Intervening Conditions,
6. Consequences;
Similarly, the research results indicated that both the management factor and the organizational factors, as the dual elements of the component causal conditions, influenced the organizational maturity development process. This is because the T-statistic value with respect to the effectiveness of the management factors and the path coefficient equaled 3.666 and 0.21, respectively, which is indicative of the direct positive effects of the management factors on the organizational maturity.
Conclusion: The implementation of such systems across organizations will result in an improved performance of the faculty members and an increased competitive advantage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud computing
  • Cloud environment
  • Faculty members
  • Islamic Azad University
CAPTCHA Image