تدوین الگوی رفتار اشتراک‌‌گذاری دانش میان اعضای هیأت علمی در محیط ابری: مطالعه موردی دانشگاه‌‌های آزاد اسلامی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی در زمینه اشتراک‌‌گذاری دانش در محیط ابری توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کشور می‌‌باشد.
روش‌‌: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع پژوهش، آمیخته اکتشافی بوده و از نظر روش پژوهش، یک پژوهش برخاسته از نظریۀ زمینه‌‌ای (گرندد تئوری) است. در این پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه‌‌های آزاد اسلامی (بالغ بر 28000 نفر)، در کل کشور مورد بررسی قرار گرفتند و برای تعیین حجم نمونه (397 نفر) از روش نمونه‌‌گیری چند مرحله‌‌ای و فرمول حجم نمونه کوکران استفاده شد. مصاحبه ساختارمند، و پرسشنامه الکترونیک نیز به عنوان ابزار پژوهش در دو مرحله کیفی و کمّی مورد استفاده قرار گرفت.
به منظور رسیدن به اهداف پژوهش، مصاحبه با خبرگان متخصص تا کفایت نظری ادامه یافت. الگوی رفتار اشتراک دانش از داده‌های مرحله کیفی پژوهش استخراج شد. برای طراحی مدل، از رویکرد داده‌‌بنیاد و برای تجزیه و تحلیل داده‌‌های پژوهش، رویکرد معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزئی) به کمک نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس. مورد استفاده قرار
گرفت.
یافته‌‌ها: در الگوی اکتشافی رفتار اشتراک‌‌گذاری دانش در محیط ابری، شش مؤلفۀ موثر به ترتیب اولویت شامل پدیده اصلی به عنوان مؤلفه محوری با عامل سطح بلوغ سازمانی، مؤلفه شرایط علّی شامل عوامل مدیریتی و عوامل سازمانی، مؤلفه راهبردها شامل عوامل توسعه امنیت شغلی و بهبود اعتماد در روابط سازمانی، مؤلفه شرایط زمینه‌‌ا‌‌ی شامل فرهنگ سازمانی و زیرساخت‌‌های فناوری، مؤلفه شرایط مداخله‌‌گر شامل تقویت مهارت‌‌های نیروی انسانی، مؤلفه پیامد شامل عوامل بهره‌‌وری نیروی انسانی و توسعه درگیرسازی شغلی می‌‌باشند. نتایج به دست آمده گواه این است که عوامل مدیریتی و همچنین عوامل سازمانی به عنوان دو جزء شرایط علّی بر توسعه بلوغ سازمانی اثرگذار بوده‌‌اند.
نتیجه‌‌گیری: در صورتی که حمایت‌‌های مدیران از اشتراک دانش در محیط ابری در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد، بکارگیری این سیستم به بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی و افزایش مزیت رقابتی منجر خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating a Cloud-Based Knowledge-Sharing Behavior Pattern (Case Study: The Faculty Members of Islamic Azad University (IAU))

نویسندگان [English]

  • Rashid Nafei 1
  • Seyed Ali Asghar Razavi 2
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni 3
1 PhD., Student, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The present research aims to examine and offer a model of a cloud-based knowledge-sharing process among the faculty members of Islamic Azad University (IAU).
Methods: This research is applied in terms of purpose, and in terms of type of research, it is mixed exploratory, and in terms of research method, it is research-based on grounded theory. For the purpose of the research, all 2800 faculty members of Islamic Azad University (IAU) in the country were studied. To determine the sample size (397 people), a multi-stage sampling method and Cochran's sample size formula were used. In this research, structured interviews and electronic questionnaires were used as research tools in two qualitative and qualitative stages. In order to achieve the objectives of the research, the interview with the experts continued until the theoretical adequacy. The pattern of knowledge-sharing behavior was extracted from the data of the qualitative phase of the research. Also, the research employed structural equations (Partial Least Square Model) to analyze the research data, using smartPLS software.
Findings: The research findings indicated that there were six effective components connected with the exploratory pattern of knowledge-sharing behavior, which are given below in order of priority: 1. Principal Component; the pivotal component with the factor of organizational maturity level, 2. Causal Conditions; including the management and organizational factors, 3. Strategies; including the factors affecting the development of job security and the improvement of the level of trust across organizations and organizational communication network, 4. Background Conditions; including organizational culture and technological infrastructures 5. Intervening Conditions, including the enhancement of workforce skills, and 6. Consequences. These include the factors affecting the efficiency of human resources and the development of occupational engagement.
Similarly, the research results indicated that both the management factor and the organizational factors, as the dual elements of the component causal conditions, influenced the organizational maturity development process. This is because the T-statistic value given the effectiveness of the management factors and the path coefficient equaled 3.666 and 0.21, respectively, which is indicative of the direct positive effects of the management factors on organizational maturity. The organizational factors affected the maturity process directly and positively since the T-statistic value was 6.334 going beyond the absolute value of 1.96, and the path coefficient was 0.327.
Conclusions: Organizations can pave the way for the development of organizational maturity if they are in favorable conditions in terms of support from managers and the coordination between cloud computing and knowledge-sharing systems. The implementation of such systems across organizations will result in improved performance of the faculty members and an increased competitive advantage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Cloud Computing
  • Cloud Environment
  • Faculty Members
  • Islamic Azad University
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Share Behavior Pattern
انتظاری، ع.، امیری، م.، مرتجی، ن. (1395). ارائه الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در فضای مجازی. مطالعات رسانه‌های نوین، 2(5).
خاتمیان‌‌فر، پ.، پریرخ، م. (1387). بررسی عوامل مشوق و بازدارندۀ اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌‌ها، موزه‌‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، 12(1): 223-246.
خدیور، آ.، درتاج، ف. (1395). ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 20(2).
دخت عصمتی، م. (1390). ارزیابی کاربرد اشتراک دانش در ایجاد و توسعه وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران و جهان و نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در آن: ارائه الگوی پیشنهادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد سلامی واحد تنکابن.
ساسینسکی، ب. (1390). مرجع کامل رایانش ابری. ترجمه ن. فرخی. بابل: علوم رایانه.
سیادت، ح.، مظفری مهر، آ. (1397). ارائه چارچوبی برای سیستم مدیریت دانش در محیط رایانش ابری و وب ۲,۰. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(4).
شامی‌ زنجانی، م. (1388). طراحی مدلی برای تسهیم دانش در طرح‌ها بر مبنای ویژگی‌های آن‌ها. رساله دکتری. گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
لیاقت، ن. (1390). رایانش ابری: فناوری سبز. تهران: ققنوس.
نافعی، ر. (1391). بررسی اشتراک‌‌گذاری دانش در میان اعضای هیأت علمی گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور واحد مشهد.
CAPTCHA Image