نقش آموزش سواد بصری بر مهارت‎های یادگیری کودکان 10-7 ساله مراجعه‎کننده به کتابخانه‌ی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی گروه راهنمایی و مشاوره دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22091/stim.2021.6137.1466

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف نقش آموزش سواد بصری بر مهارت‎های یادگیری کودکان 10-7 ساله مراجعه‎کننده به کتابخانه‌ی عمومی انجام شده است.
روش‌شناسی: به روش شبه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کودکان 10-7 ساله عضو کتابخانه عمومی محمد رسول الله شهر جوانرود تشکیل داده است. بانمونه‎گیری در دسترس دو گروه (15نفره) به عنوان گروه آزمایش و کنترل درنظر گرفته شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه مهار‌ت‌های یادگیری کانگاس (2009) و پرسشنامه سواد بصری لوپاتسکا (2018) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته‎ها: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان دادکه میانگین نمرات مهارت‌های یادگیری و مؤلفه‎های آن (یادداشت‎برداری، تقویت حافظه، آمادگی برای امتحان، افزایش تمرکز و مدیریت زمان) در کودکانی که آموزش سواد بصری را دریافت کرده‌اند؛ با کودکانی که آموزشی را دریافت نکرده بودند، تفاوت معناداری وجود دارد وآموزش سواد بصری منجر به افزایش مهارت یادگیری آن‎ها شده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت آموزش سواد بصری در جهت ارتقای مهارت‎های یادگیری کودکان، آموزش این سواد می‎تواند به عنوان برنامه‎ای مؤثر در کتابخانه‎های عمومی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین نیازمند برنامه‎ریزی دقیق و منسجمی در این راستا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Visual Literacy Training on the Learning Skills of Children of 7-10 Years Referred to Public Library

نویسندگان [English]

  • saleh rahimi 1
  • Mohsen Golmohammadian 2
  • Halale Fatahhi Far 3
2 razi university
3 razi university
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of teaching visual literacy on learning skills of 7-10 years old children referred to public library.
Methodology: This quasi-experimental study was performed using pretest-posttest with control group. The statistical population of the study consisted of all children aged 7-10 years old members of Mohammad Rasoolullah Public Library in Javanrood. They were selected by convenience sampling method. 15 persons was considered as experimental group for teaching visual literacy and 15 persons as control group. The research tool was Kangas Learning Skills Questionnaire (2009) and Lupatska (2018) visual literacy questionnaire. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis.
Findings: Multivariate analysis of covariance showed that the mean scores of learning skills and its components (note taking, memory enhancement, exam preparation, concentration enhancement and time management) in children who had teaching visual literacy; in compared with children who did not receive teaching, there was a significant difference, and teaching visual literacy led to increased learning skills among them.
Conclusion: Due to importance of teaching visual literacy to enhance children's learning skills, teaching visual literacy can be considered as an effective program in public libraries. Therefore, it requires careful and coherent planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Literacy
  • Learning Skills
  • Children Education
  • training
  • public libraries
CAPTCHA Image