کاربرد روش داده بنیاد در شناسایی الگوی عوامل علّی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف: اینترنت اشیاء با هوشمندسازی موجب مدیریت اطلاعات، توسعه خدمات و گسترش کتابخانه‌ها می‌شود و زمینه اعتلای کتابخانه‌ها را فراهم می‌سازد. هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل علّی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها و ارائه الگو با روش داده بنیاد است.
روش‌شناسی: پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. اطلاعات به شیوه مصاحبه با 13 نفر عضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های کشور به روش گلوله برفی گردآوری گردید. داده‌ها با کدگذاری باز، محوری، انتخابی و تفسیر مصاحبه‌ها و مدل پارادایمی تحلیل شد. جهت تعیین روایی، از شیوه پاسخگو و پایایی از شیوه دو کدگذاری استفاده شده است.
نتایج: حاصل یافته‌ها 29 مقوله علّی است که در هشت طبقه هوشمندسازی، ارتباط و تعامل، خودکارسازی، هدایت و آموزش، تخصص و مهارت، زیرساخت و تجهیزات، امنیت و انگیزش دسته‌بندی شده‌اند و ارتباط بین آن‌ها درقالب مفهومی ارائه گردید. در الگوی مستخرج پدیده اصلی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد الگوی ارائه شده‌ی عوامل علّی کاربردپذیری اینترنت اشیاء می تواند نقشه راهی برای کتابخانه‌هایی باشد که درصدد بهره برداری از اینترنت اشیاء برای ارائه خدمات نوین هستند . نتایج این پژوهش در ارتقاء سطح کیفی کتابخانه‌ها و تسهیل تعامل بین کاربران کتابخانه‌ها مفید و موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of data Foundation Method in Identifying the Pattern of causal Factors of Internet of things Usability in Libraries

نویسندگان [English]

  • ghasem Ali Ehsanian 1
  • safiyeh tahmasebi limooni 2
  • Mitra ghiasi 3
1 employ
2 Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Assistant Prof. Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Objective: IOT with intelligence of library activities leads to information of manegment and development of services in libraries. The aim of this study was to determine the causal factors of IOT in libraries and provide a qualitative pattern whit grounded theory.
Methodology: The present study was conducted with a qualitative approach. Information was collected interview with 13 faculty members of the of Information Knowledge and Science universities of the country by snowball method. The data were analyzed by open, axial, selective, and paradigm content interpretation. To measure the validity, the responsive method and the reliability of the two encoding have been used.
Results: The findings are 29 causal categories that are classified into eight categories: intelligence, communication and interaction, automation, guidance and training, expertise and skills, infrastructure and equipment, security and motivation. In the extracted model, the main phenomenon is the usability of the IOT of Things in libraries.
Conclusion: showed that the model provided by the causal factors of IoT usability can be roadmap for libraries that seek to use the IoT to provide new services.
The results of this research are useful and effective in improving the quality level of libraries and facilitating interaction between users and libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of things
  • usability
  • grounded theory
  • libraries
  • causal factors
CAPTCHA Image