نگاشت نهادی زنجیره ارزش تحقیق و توسعه در نظام ملّی نوآوری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 تربیت مدرس

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

5 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

چکیده
هدف: با توجه به نقش تحقیق و توسعه در اعتلای صنعتی کشورها در دستیابی به نوآوری فناورانه، این پژوهش با هدف شناسایی ساختار نهادی نظام ملی نوآوری ایران، در پاسخ به این پرسش که «چه نهادهای در توسعه همکاری‌های دانشی زنجیره ارزش تحقیق و توسعه تأثیرگذار می‌باشند؟»، انجام پذیرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی، با ماهیّت اکتشافی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، 15 نفر از نخبگان نظام نوآوری می‌باشند؛ که به‌صورت هدفمند و قضاوتی انتخاب شده‌اند. این پژوهش کیفی و به روش دلفی انجام پذیرفته است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از دو مرحله روش دلفی نشان می‌دهد، نهادها در نظام ملّی نوآوری دارای کارکردهای سیاست‌گذاری، تسهیل تحقیقات و نوآوری، توسعه منابع انسانی، انجام تحقیقات و نوآوری، انتشار فناوری، ارتقای فناوری کارآفرینانه، تولید کالا و خدمات می‌باشند. از مجموع 77 نهاد شناسایی ‌شده طی مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نخبگانی ، 75 نهاد با اجماع نظر نخبگانی، تأیید نهایی شده‌اند.
نتیجه‌گیری: در نظام نوآوری ایران، 75 نهاد در زمینه تحقیق و توسعه دارای نقش هستند. الگوی ترسیمی «نگاشت نهادی زنجیرۀ تحقیق و توسعه» بیانگر کارکرد نهادهای نظام نوآوری و چارچوبی برای سیاستگذاری‌ها در ارتقاء دانش و نوآوری در حوزه تحقیق و توسعه محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Protection for Research and Development Value Chain Within Iran’s National Innovation System

نویسندگان [English]

 • maryam molavvani 1
 • alireza isfanyari moghadam 2
 • Mohammad Hassanzadeh 3
 • behrooz bayat 4
 • Hamidreza Dezfoulian 5
1 PhD student, Islamic Azad University, Hamadan Branch
2 Professor, the science of information and studying sciences group, Hamedan Azad University, Hamedan, Iran
3 Knowledge and information science
4 KIS department, of Islamic Azad university Hamedan Iran
5 Professor assistant, Industrial engineering group, Boo Ali Sina University
چکیده [English]

Abstract: Regarding R&D’s key role for nations to achieve industrial development and noble technologies, this paper aims at knowing functions plus providing institutional mapping for Iran’s R&D value chain. The 4 following fundamental queries need to be catered: "How many layers and what functions are there in INS’s vale chain?", "What are the effective organizations over knowledge-based collaborations within R&D value chain?", "What are the effective layers’ functions in each of the INS value chain layers?" and “How is R&D value chain institutional mapping constituted?”
Methodology: The study is descriptive-dynamic in coherence but functional in objectives. The employed statistical society comprises 15 elites chosen judgmentally. It’s a qualitative study utilizing Delphi and Fuzzy methods employing SPSS software.
Findings: twin-leveled Delphi Fuzzy results depict INS bears 7 functions in the realm of R&D. elites’ consensus claims that there exist 75 effective organizations.
Results: INS consists of 75 organizations having 7 functions throughout the R&D value chain from which 15 determine R&D policies, 20 organizations facilitate R&D and open innovation, 7 ones focus on creative HR, 5 create capabilities, 11 ones promote entrepreneurship and 5 others create products. Institutional mapping reveals players’ over crowdedness plus their irrelevancy with their roles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fundamental Protection
 • identifying institutions
 • national innovation system (NIS)
 • organizations’ functions
 • research and development (R&D)
 • R&D identifying institutions
CAPTCHA Image