نقش مهارت‌های دیجیتال در ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

3 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مهارت‌های دیجیتال در ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 7774 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 1399-1398 است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 366 نفر و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته سواد حریم خصوصی برخط و پرسشنامه مهارت‌های دیجیتال استفاده شد.
یافته‌ها: سطح سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان کارشناسی کمتر از مقدار متوسط است. اما سطح مهارت‌های دیجیتال دانشجویان در حد متوسطی قرار دارد. بر اساس تحلیل داده‌ها مهارت‌های دیجیتال با ضریب تأثیر 49/0بر آگاهی از عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات برخط، با ضریب تأثیر 29/0 بر آگاهی از قوانین حفاظت از اطلاعات، با تأثیر 51/0 بر آگاهی از جنبه‌های فنّی حریم خصوصی برخط، با ضریب تأثیر 51/0بر مهارت‎های فنّی و با ضریب تأثیر 40/0 بر مهارت‎های اجتماعی نقش دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به مؤثر بودن سطح مهارت‌های دیجیتال بر افزایش سواد حریم خصوصی برخط در جهت حفظ حریم خصوصی در اینترنت، باید آموزش و اقدامات لازم در جهت ارتقا مهارت‌های دیجیتال دانشجویان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of digital skills in promoting online privacy literacy of undergraduate students at Razi University

نویسندگان [English]

  • zohre azizi 1
  • saleh rahimi 2
  • vakil ahmadi 3
1 PhD Student of Knowledge and Information Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 knowledge and information science, razi university.
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Objective: purpose of this study is to investigate the role of digital skills in promoting online privacy literacy of undergraduate students at Razi University.
Methodology: The present research is applied and has been done by survey method. The statistical population of this study includes 7774 undergraduate students of Razi University in the academic year of 2019-2020. The sample size was 366 people using Morgan table and stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire were used to collect research data
Findings: The level of online privacy literacy of undergraduate students is lower than the average. The level of digital skills of students is moderate. based on data analysis, digital skills with an impact factor of 0.49 on knowledge of the performance of online service providers, with an impact factor of 0.29 on knowledge of information protection laws, with an impact factor of 0.51 on knowledge of technical aspects of online privacy, with a coefficient The effect of 0.51 on technical skills and with an impact factor of 0.40 on social skills.
Conclusion: Due to the effectiveness of digital skills on increasing online privacy literacy training and necessary measures should be taken to improve students' digital skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online privacy Literacy
  • Digital skills
  • Internet
  • Students
  • Razi University
CAPTCHA Image