بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با تبادل رهبر- عضو و حمایت ادارک شده سرپرست: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌ نور. تهران، ایران

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با تبادل رهبر- عضو و حمایت ادارک شده سرپرست در میان کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان کردستان انجام شد.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان کردستان (99 نفر) است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای استفاده شد که از ترکیب سه پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1996)، تبادل رهبر-عضو گرائن و یوهی باین (1995) و حمایت ادراک شده سرپرست روبین (2013) ساخته شده بود. روایی محتوایی پرسشنامه با مشورت پنج نفر از استادان علم اطلاعات و دانش‌شناسی فعال در این حوزه تأیید شد و پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 785/0 ، 845/0 و 938/0 به‌دست آمد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین هر پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی با تبادل رهبر-عضو و حمایت ادراک شده سرپرست رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین، حمایت ادراک شده سرپرست در ارتباط بین تبادل رهبر-عضو و دو بعد نوع‌دوستی و تکریم و تواضع نقش میانجی ایفا می‌کند. در نهایت، جنسیت پاسخ‌دهندگان با بعد نوع‌دوستی در ارتباط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Organizational Citizenship Behavior with Leader-Member Exchange and Perceived Supervisor Support in Kurdistan Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh 1
  • Sahar Naseri 2
  • faramarz soheili 3
  • Mehri Shahbazi 4
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 MSc. Student, Department of Knowledge and Information Science in Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science in Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to determine the relationship between organizational citizenship behavior with leader-member exchange and perceived support of the supervisor among employees of public libraries in Kurdistan province.
Method: The present research method is a survey type in terms of practical purpose and in terms of data collection method. The statistical population of this study includes all employees of public libraries in Kurdistan province, the total number of which was reported to be 99 people, which was considered by the census method due to the low population size. The three standard questionnaires for Organizational Organizational Citizenship Behavior (Kanuski) (1996), Leaders-Member Exchange Gran and Joey Bain (1995), and perceived support for the Rubin Supervisor (2013) were used to collect data. The content validity of this questionnaire was confirmed using the opinion of five professors of information science and active science in this field and the reliability of these questionnaires was calculated through Cronbach's alpha and was equal to 0.785, 0.845 and 0.938 was obtained. In order to analyze the data, statistical coefficients of correlation coefficient and multiple linear regression were used in SPSS software version 22.
Findings: The findings showed

کلیدواژه‌ها [English]

  • رفتار
CAPTCHA Image