تأثیر اعتماد سازمانی و انگیزه فردی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌های عمومی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور. ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه پیام نور. ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه پیام نور. ایران

10.22091/stim.2021.7182.1623

چکیده

هدف . این تحقیق به بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و نقش میانجی انگیزه فردی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه های عمومی پرداخته است.
روش‌شناسی . تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان فارس در سال 1400(350 نفر) می‌باشند که با کمک فرمول کوکران، 142 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده‌اند.
نتایج . میزان تأثیر اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی 390/0 میباشد. میزان تأثیر اعتماد سازمانی بر انگیزه فردی کارکنان 798/0 و میزان تأثیر انگیزه فردی کارکنان بر تمایل به انتقال دانش ضمنی 437/0 می‌باشد. بنابراین اعتماد سازمانی و انگیزه فردی به صورت مستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به انتقال دانش ضمنی کارکنان دارند. اما تأثیر غیرمستقیم اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی به واسطه انگیزه فردی 349/0 می‌باشد که نسبت به حالت مستقیم کاهش یافته است.
نتیجه‌گیری. اعتماد سازمانی و انگیزه فردی هر کدام به صورت مستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌های عمومی دارند، نقش میانجی انگیزه فردی باعث افزایش تأثیر اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational trust and individual motivation on the transfer of tacit knowledge of public library staff.

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Zahra Rafiee 2
  • Maryam Golshani 3
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran
2 MA. Department of Knowledge and Information Science. Payame Noor University, Iran
3 PHD student, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

Purpose. This study examines the effect of organizational trust and the mediating role of individual motivation on the tendency to transfer tacit knowledge of public library staff.
Methodology. The present research is descriptive based on the applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population of this research includes all employees of public libraries in Fars province in 1400 (350 people) that with the help of Cochran's formula, 142 people have been selected as the statistical sample of the research.
Findings. The effect of organizational trust on the desire to transfer tacit knowledge is 0.390. The effect of organizational trust on the personal motivation of employees is 0.798 and the effect of individual motivation of employees on the desire to transfer tacit knowledge is 0.437. Therefore, organizational trust and individual motivation have a direct positive and significant effect on the desire to transfer tacit knowledge of employees.
Conclusion. Although organizational trust and individual motivation each have a direct positive and significant effect on the desire to transfer tacit knowledge of public library staff, the mediating role of individual motivation has not increased the effect of organizational trust on the desire to transfer tacit knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational trust
  • Transfer of Tacit Knowledge
  • Individual Motivation
  • public library
  • Fars Province
CAPTCHA Image