الگوی چالش‌های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی(دولت الکترونیک2.0) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی-دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشگاه علامه طباطبائی- تهران-ایران

2 گروه مدیریت صنعتی/دانشکده مدیریت و حسابداری/ دانشگاه علامه طباطبائی

10.22091/stim.2021.7215.1625

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر معرفی الگویی برای چالش‌های ارائه‌ی خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی(دولت الکترونیک2.0) است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات آمیخته است. در بخش کیفی از روش تحلیل تم استفاده شد. جامعه‌آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک بود و از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی از روش پیمایش استفاده شد. جهت جمع آوری داده از پرسشنامه 21 سوالی و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که چالش‌های دولت الکترونیک2.0 در کشورهای درحال توسعه را می‌توان به سه دسته کلی ملاحظات فنی، ملاحظات ساختاری و ملاحظات فرهنگی تقسیم کرد. در این بین ملاحظات زیرساختی شامل عوامل اطلاعاتی و عوامل فنی، ملاحظات فرهنگی شامل عوامل انسانی و عوامل اخلاقی و در نهایت ملاحظات پیاده سازی شامل عوامل مدیریتی، امنیتی و قانونی شد.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت درکشورهای در حال توسعه چالش‌هایی چون ملاحظات زیرساختی، پیاده‌سازی و فرهنگی وجود دارد که برنامه‌ریزان بایستی با تمرکز بر این چالش‌ها و تلاش جهت حل و فصل آنها قادر باشند، پیاده‌سازی موفقیت‌آمیزی از دولت الکترونیک2.0 در جهت بالا بردن سطح کیفیت خدمات و تحقق دموکراسی الکترونیکی ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern for the Challenges of Providing the Public Services in the Framework of Social Media (E-government 2.0) by Concentrating on the Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • roya hejazinia 2
1 Industrial Management-Faculty of Management and Accounting-Allameh Tabataba'i University-Tehran-Iran
2 Department of Industrial management /Management and accounting Faculty/ Allameh Tabatbaie university
چکیده [English]

Aim: The purpose is to introduce a pattern for the challenges of providing the public services in the framework of social media (e-government2.0).
Methodology: Mixed method is used in this research. Thematic analysis was used in the qualitative section. The statistical population in the qualitative sector included experts and specialists in the field of information technology and electronic government. The survey method was used in the quantitative section. A 21-item questionnaire was used in the quantitative section to collect data. One-sample T-test was used for data analysis.
Findings: The results demonstrated that the challenges of e-government 2.0 in the developing countries can be divided into three general categories, which included: technical considerations, structural considerations and cultural considerations. Among these categories, infrastructural considerations included intelligence and technical factors, cultural considerations included human and moral factors, and finally implementation considerations included managerial, security and legal factors.
Conclusion: We can conclude that in the developing countries, there are challenges such as infrastructure, implementation and cultural considerations which managers and governmental planners should be able to concentrate on these challenges and try to solve them in order to achieve successful implementation in the e-government 2.0 for improving the quality of services and achieving e-democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • challenge
  • E-government 2.0
  • Developing Countries
  • Public Services
CAPTCHA Image