بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری تخصصی از دانشگاه مازندارن

10.22091/stim.2021.7222.1627

چکیده

مؤسسات عمومی به سیستم‌های اطلاعاتی نیاز دارند که مدیریت اسناد تولید شده طی فرایندهای تجاری را در یک بستر دیجیتال تسهیل کند. توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، امکان انتقال ایمن اسناد به سیستم عامل‌های دیجیتالی را فراهم آورد که باعث ظهور سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی شد. لازمه دستیابی به مزایای سیستم‌های مبتنی بر فناوری و جلوگیری از هدررفت هزینه و زمان درمقیاس یک کشور، پذیرش آنها توسط کاربران است. به همین سبب، درک عواملی که قصد استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیک را تحت تأثیر قرار میدهند، ضروری است. پژوهش کاربردی حاضر با استفاده از روش‌های پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی، ماهیت توصیفی-پیمایشی داشته و با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران می‌پردازد. در این پژوهش، داده‌ها به شیوه مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌ها، عوامل زمینه‌ای و فراگیری، به عنوان عوامل پشتیبان، تأثیر بسزایی بر انتظار عملکرد، تأثیر اجتماعی، انتظار تلاش و شرایط تسهیل کننده داشته و در نتیجه از روند پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیک، پشتیبانی می‌کنند. همچنین یافته‌های پژوهش حاضر، دلالت بر نقش مهم رابط کاربری، حمایت مدیران ....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the acceptance of electronic document management system in Iran Gas Company

نویسندگان [English]

  • ali asghar sadabadi 1
  • Hamzeh Sheykh Shoaei 1
  • zohreh rahimi rad 2
1 shahid beheshti university
2 mazandaran university
چکیده [English]

Public institutions need information systems that facilitate the management of documents produced during business processes in a digital context. The development of information and communication technologies enabled the secure transfer of documents to digital operating systems, which led to the emergence of electronic document management systems. Achieving the benefits of technology-based systems and preventing the loss of cost and time on a country-wide scale requires them to be accepted by users. Therefore, it is necessary to understand the factors that affect the intention to use the electronic document management system. The present applied research has a descriptive-survey nature using library and field research methods and investigates the factors affecting the acceptance and use of electronic document management system in Iran Gas Company by using an integrated model of acceptance and use of technology. . In this research, the data have been analyzed by structural equation modeling. Based on the findings, contextual and inclusive factors, as supporting factors, have a significant impact on performance expectation, social impact, effort expectation and facilitating conditions, and thus support the process of acceptance of the electronic document management system. The findings of the present study also ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic document management system
  • Technology acceptance and use
  • the Unified theory of acceptance
  • use of technology
  • Iran Gas Company
CAPTCHA Image