رابطه تعلق خاطر پرستاران با مدیریت دانش (مورد مطالعه: بیمارستان فیروزآبادی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

4 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10.22091/stim.2021.7295.1637

چکیده

هدف مطالعه حاضر، تعیین رابطه بین مدیریت دانش و تعلق خاطر پرستاران بیمارستان فیروزآبادی تهران است. پژوهش حاضر از نظر راهبرد پیمایشی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستان فیروزآبادی تهران بود که از میان آنان 132 تن مشارکت داشتند. داده‌ها در زمستان 1399 و با استفاده از پرسشنامه‌های مدیریت دانش جاشپارا و تعلق خاطر کارکنان شافلی گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های علامت، همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی فی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد وضعیت مدیریت دانش در بیمارستان فیروزآبادی تهران مطلوب نیست. تعلق خاطر پرستاران در سطح متوسط قرار دارد و میان مدیریت دانش و ابعاد آن با تعلق خاطر پرستاران رابطه مثبت و متوسطی مشاهده شد. تعلق خاطر بر تمامی ابعاد مدیریت دانش اثر می‌گذارد و بیشترین اثر را بر اشتراک دانش و کمترین اثر را بر به‌کارگیری دانش دارد. با توجه به نتایج انتظار می‌رود مدیران بیمارستان با تدوین برنامه‌ها و خط‌مشی مناسب برای تقویت مدیریت دانش پرستاران به بهبود کیفیت خدمات بالینی و مراقبت از بیمار کمک کرده، عملکرد پرستاران و بیمارستان را ارتقاء دهند تا به مزیت رقابتی دستیابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of Nurse Engagement on Knowledge Management (Case Study: Firouzabadi Hospital in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Abolghasem Mosalman 1
  • Maryan Nakhoda 2
  • sepidhe fahimi far 3
  • Mohammad khandan 4
1 no
2 Tehran university
3 Faculty Member of Science and Information Science University of Tehran
4 Department of knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: This study aims to determine the relationship between knowledge management and nurse engagement at Firouzabadi hospital.
Methods: The present study was conducted using survey strategy and its method is descriptive- correlational. The participants consisted of 132 nurses at Firouzabadi hospital. Data collected in spring 2020. Tow standard questionnaires, Jashapara’s knowledge management and Utrechet’s employee engagement questionnaires were used to collect data which were then analyzed by using SPSS software version 18. Moreover, one sample T-test and Pearson correlation coefficient were used to analyze data.
Finding: The results showed, the knowledge management status in Firouzabadi hospital is not favorable. Nurse engagement was the average and considered a positive and mediocre relationship among knowledge management and its components with nurse engagement. Employee engagement influence on knowledge management’s components. The most affect belongs sharing knowledge and least affect appertain to use of knowledge.
Results: Considering the relationship between knowledge management and employee engagement, it is expected that hospital managers and policy makers codify programs and policies that promote nurse’s knowledge management. This action improves quality of clinical services and patient care and upgrades performance of nurses and hospital to gain a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Nurses.Knowledge Management
  • Employee Engagement
  • Nurses
CAPTCHA Image