امکان‌سنجی به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی(آر.اف.آی.دی.) با بهره‌گیری از شاخص اولویت‌بندی بر اساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل(تاپسیس) در کتابخانه‌ها ی عمومی شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

2 استادیار/ گروه علم اطّلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

4 کارشناس پژوهشی/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

10.22091/stim.2021.7351.1642

چکیده

هدف: سامانه بازشناسی با امواج رادیویی یکی از ابزارهای مهم فناوری برای ردیابی منابع اطلاعاتی در کتابخانه است. این سامانه امکان دستیابی سریع و مناسب به منابع را مهیا می کند، از سرقت جلوگیری می‌کند، سبب تسریع خدمات کتابخانه می‌شود، و کارآیی فعالیت کتابخانه را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه‌ها است.
روش: پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و کارکنان 8 کتابخانه عمومی شهر کرمان تشکیل می-دهند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ایی محقق ساخته می‌باشد که برای تعیین روایی آن، از روش روایی صوری استفاده شد، و امید ریاضی برابر با 73/0 به‌دست آمد که مقداری قابل قبول برای تایید روایی پرسشنامه است. به منظور محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ 814/0 نشان‌دهندة پایایی قابل قبول پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آمار استنباطی، شاخص اولویت‌بندی بر اساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل و نرم‌افزار SPSS ویرایش20 انجام شد.
یافته‌ها:یافته‌های پژوهش حاکی از این است که قابلیت پیاده‌سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی از نظر زیرساخت و ابزارهای فناورانه در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان به میزان متوسط است. این کتابخانه‌ها از نظر نرم‌افزارهای موجود قابلیت پیاده‌سازی سامانه بازشناسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of using a Radio Frequency Identification(RFID) with Technique Prioritization index based on Similarity to Ideal Solution(TOPSIS) in the Public libraries of Kerman

نویسندگان [English]

  • Fariborz Doroudi 1
  • Adel Soleimani Nezhad 2
  • Hamzeh jamalezad 3
  • Ameneh Soleimani 4
1 Assistant professor /Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
2 Assistant Professor/ Department of Knowledge and Information Science; Shahid Bahonar University of Kerman; Kerman, Iran
3 M.S. of Knowledge & Information Science; Kerman, Iran
4 Research expert; Islamic Azad University of Kerman
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to carry out a study on the usage of Radio Frequency Identification in libraries.
Method: The research is descriptive-survey. Its statistical population consists of all managers and staff of 8 public libraries in Kerman. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was used to determine its validity using face validity method, and the mathematical expectation was 0.73 which is an acceptable value to confirm the validity of the questionnaire. In order to calculate its reliability, Cronbach's alpha was used that Cronbach's alpha coefficient of 0.814 indicates the acceptable reliability of the questionnaire. Data analysis was performed by inferential statistics tests, prioritization index based on Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution and SPSS software version 20.
Findings: The research findings indicate that the ability to implement Radio Frequency Identification in terms of infrastructure and hardware in public libraries in Kerman is moderate. These libraries have the ability to implement Radio Frequency Identification with existing software.
Also, the staff in the public libraries of Kerman have the necessary readiness to implement Radio Frequency Identification at a moderate level.. In addition, at present, the technology infrastructure does not seem to

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasible
  • public library
  • Radio Frequency Identification(RFID)
  • Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution(TOPSIS)
  • Information Technologies
CAPTCHA Image