مدل راهبرد اجرای خط‌مشی‌های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته مدیریت گرایش خط مش گذاری دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائمشهر

2 استادیار گروه مدیریت رسانه،واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر،ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع ،واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر،ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، مازندران، ایران

10.22091/stim.2022.7501.1678

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل راهبرد اجرای خط‌مشی‌های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیت‌های دانشی است.

روش شناسی: جامعه موردبررسی مدیران صنعت خودروسازی با تخصص مدیریت دانش و مدیران اجرایی و نمونه با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند گلوله برفی 20 نفر بودند. با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته شد. 72 معیار در 24 مقوله و درنهایت 6 کد محوری دسته‌بندی مدل داده بنیاد، بخش‌بندی شده و درنهایت مدل کیفی با استفاده از مدل داده بنیاد ارائه‌شده است.

یافته‌ها: در این صنعت، به‌طور اخص سیاست‌های تمرکز بر کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، توأم با افزایش تولید و نیز بهبود فضای کسب‌وکار در جهت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و مشترک با شرکت‌های دارای نام و نشان تجاری معتبر جهانی، به نظر می‌رسد صنعت خودرو کشور بتواند محصولات خود را در سبد انتخاب خریداران در سطح بین‌المللی ارائه نماید.

نتیجه گیری: ویژگی‌های دانش و یادگیری، یک روش‌شناسی ایجاد راهبرد جدید، به همراه دارد. درصورتی‌که صنعت خودروسازی می‌تواند کاربست دانش در اجرای خط‌مشی سازمانی را به‌عنوان عامل برتری در بازار رقابتی شناسایی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Model of strategy implementation of Ministry of Industry, Mine and Trade in the automotive industry based on the application of knowledge

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Mohsenipoor 1
 • Mehrdad Matani 2
 • Yousef Gholipour Kanani 3
 • Asadollah Mehrara 4
1 Management - Policy Making, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch
2 Assistant professor Department of media management,Qaemshar Branch, Islamic Azad University,Qaemshar,Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
4 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to present a strategic model for implementing the policies of MIMT in the automotive industry based on infrastructure factors and knowledge capabilities.

Methodology: The study population is automotive industry managers with knowledge management expertise and executives and the sample was 20 people using targeted snowball sampling. Data were collected using a semi-structured interview tool. 72 criteria are divided into 24 categories and finally 6 central codes of the foundation data model classification, and finally, the qualitative model is presented using the Grounded Theory model.

Results: In this industry, in particular, policies to focus on quality and reduce the price of finished products, along with increasing production and improving the business environment for foreign direct investment and joint ventures with companies with reputable global brands, the country's auto industry seems to be able to present its products in the buyer selection portfolio internationally.

Conclusion: The characteristics of knowledge and learning lead to a new strategy development methodology. However, the automotive industry can identify the application of knowledge in the implementation of organizational policy as a factor of superiority in a competitive market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic model
 • policymaking
 • automotive industry
 • application of knowledge
 • Ministry of Industry
 • Mine
 • and Trade
CAPTCHA Image